Ανακοίνωση Συλλόγου 2018-Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

          Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σε συνέχεια της από 27-9-2017 Ανακοίνωσής μας (αριθμ. πρωτ. 2698/2017), την οποία σας συγκοινοποιούμε, σάς ενημερώνουμε για τη διαδικασία, την οποία πρέπει να ακολουθήσετε για την εγγραφή – πιστοποίησή σας στο σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., αλλά και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

1.- Συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα την αίτηση που περιέχεται στην προαναφερθείσα συγκοινοποιούμενη ανακοίνωση.

2.- Αποστέλλετε τη συμπληρωμένη αίτηση στο Σύλλογο, ο οποίος και θα την προωθήσει αρμοδίως.

3.- Παραλαμβάνετε από το σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. ηλεκτρονικό μήνυμα (email) έγκρισης της αίτησής σας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

4.- Πατάτε το σύνδεσμο ορισμός κωδικού πρόσβασης για να μεταφερθείτε από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα Αποστολής Επιπρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας του ιστότοπου του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ..

5.- Πατάτε Αποστολή Κωδικού Επιβεβαίωσης στην ιστοσελίδα του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ..

6.- Λαμβάνετε στο κινητό σας μήνυμα SMS από το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., το οποίο περιέχει εξαψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης.

7.- Καταχωρείτε τον κωδικό που λάβατε μέσω SMS στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας.

8.- Στην ιστοσελίδα εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ορισμού πρόσβασης στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ..

Ο λογαριασμός στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. είναι πλέον ενεργοποιημένος και μπορείτε να διεξάγετε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στην αντίστοιχη πλατφόρμα.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

ΔΣ αρχεία

1α. Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2018 1β. Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2018 1γ. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 2018 2. Προϋπολογισμός κρατικών συμβολαίων 2018 5. Δήλωση-αίτηση Ε. Καραγεωργοπούλου 9. Καταστατικό συμβ-κής εταιρείας 10-11. Αιτήσεις-Βοηθήματα Πρόσκληση Δ.Σ. 27-12-2017

Ανακοίνωση Συλλόγου – Ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. για προμήθεια POS

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

­

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                 Στη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ομόφωνα αποφάσισε να προταθεί σε όλους τους συναδέλφους μετά και από τις τελευταίες επαφές και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών της προμήθειας POS.

Θα ακολουθήσει άμεσα ανακοίνωση η οποία εκτός άλλων θα περιλαμβάνει και την επιλογή συγκεκριμένης Τράπεζας από την οποία θα γίνει η προμήθεια καθώς και οι οικονομικοί όροι της συγκεκριμένης επιλογής, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σύγκριση όλων των οικονομικών προσφορών των Τραπεζών.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                        Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2017 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1048/2017

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1048/2017«Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την ΠΟΛ. 1048/28-3-2017 με τίτλο «Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση», η οποία εκδόθηκε με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σχετικά με τη δυνατότητα ή μη χορήγησης φορολογικών στοιχείων κατά την προαναφερθείσα περίπτωση και με σκοπό την ex nunc ομοιόμορφη αντιμετώπιση παρόμοιων υποθέσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 3, στην περίπτωση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας χορηγηθείσας με σύμβαση (προσύμφωνο) για την κατάρτιση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτου με δικαίωμα αυτοσύμβασης, η φορολογική διοίκηση (Δ.Ο.Υ.), αφού ελέγξει και τις λοιπές προϋποθέσεις ανά περίπτωση, υποχρεούται να προβεί στη χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. και φόρου κληρονομιών – δωρεών βάσει των προσκομισθέντων προσυμφώνων, καθώς δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει εάν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι που να καθιστούν δεσμευτική τη μεταγενέστερη μονομερή συμβολαιογραφική ανάκληση αυτής.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                           Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2017 – Διαβίβαση εισήγησης κας Κόλλια σχετικής με σεμινάριο ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά από το σεμινάριο που διενεργήθηκε από το Σύλλογό μας στις 23 Μαρτίου 2017 με θέμα «Εφαρμογή της επέκτασης της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ με περιπτωσιολογία και παραδείγματα. Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ – Ειδικές περιπτώσεις», σας αποστέλλουμε την σχετική εισήγηση της κας Άννας Αδάμ-Κόλλια, Προϊσταμένη Α΄ Τμήματος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης  Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η άνω εισήγηση είναι ταυτόσημη με τις ενημερώσεις που διενεργούνται και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                  Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά με το διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κατόπιν της δημοσίευσης του οριστικού πίνακα επιτυχόντων στο ΦΕΚ τεύχος Γ΄ με  αριθμό 1223/2-12-2016, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση – δήλωση διορισμού με σειρά προτίμησης σε όσες από τις προκηρυχθείσες κενές θέσεις συμβολαιογράφων επιθυμούν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, δηλ. από 07-12-2016 έως και20-12-2016 στοΤμήμα Α14 του ΥΔΔΑΔ.

Οι τρόποι υποβολής των αιτήσεων προτίμησης είναι: α) μέσω ταχυδρομείου (η απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να κρατηθεί σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η προσκόμισή της), β) μέσω courierστο γραφείο (πρωτοκόλλου) 58 του ΥΔΔΑΔ, γ) η αυτοπρόσωπη ή μέσω εξουσιοδότησης κατάθεση

Υπενθυμίζεται ότι οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειεςΕφετείων είναι οι ακόλουθες (ΦΕΚ Γ΄ 170/26-2-2016):

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ειρηνοδικείο Αθηνών                                                                        181

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Άλιμος)                                                           3

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βουλιαγμένη)                                                1

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Χαϊδάρι)                                                         1

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Π. Φάληρο)                                                    3

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αργυρούπολη)                                               2

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αιγάλεω)                                                         3

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γλυφάδα)                                                        2

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βούλα)                                                             1

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ν. Μάκρη)                                                      4

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Δημήτριος)                                              4

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ηλιούπολη)                                                     3

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βύρωνας)                                                        2

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ζωγράφου)                                                     3

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γαλάτσι)                                                         3

Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα)                                                1

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου                                                                    3

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Κηφισιά)                                                2

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Ν. Ερυθραία)                                        1

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Μελίσσια)                                              1

Ειρηνοδικείο Καλλιθέας                                                                      2

Ειρηνοδικείο Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη)                                              3

Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας                                                                       8

Ειρηνοδικείο Περιστερίου                                                                 6

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου                                                                  4

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Παπάγου)                                            2

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Βριλήσσια)                                           1

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή)                                 2

Ειρηνοδικείο Αχαρνών                                                                        3

Ειρηνοδικείο Ιλίου (Ν. Λιόσια)                                                          3

Ειρηνοδικείο Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι)                                                 1

Ειρηνοδικείο Ιλίου (Πετρούπολη)                                                    2

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας                                                                      2

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (Μάνδρα)                                                  2

Ειρηνοδικείο Μεγάρων                                                                       2

Ειρηνοδικείο Κρωπίας                                                                         3

Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Σπάτα)                                                         3

Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Βάρη)                                                            1

Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παλλήνη)                                                     2

Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Μαρκόπουλο)                                             1

Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παιανία)                                                      1

Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Γέρακας)                                                      1

Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Κερατέα)                                                      2

Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Ανάβυσσος)                                                  1

Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Καλύβια)                                                       1

Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Κέα)                                                               1

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα                                                                     2

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Καπανδρίτι)                                            2

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος)                                        1

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αυλώνας)                                                 1

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Ωρωπός)                                                  2

Ειρηνοδικείο Θηβών                                                                             2

Ειρηνοδικείο Θηβών (Ερυθρές)                                                         2

Ειρηνοδικείο Θηβών (Βάγια)                                                              1

Ειρηνοδικείο Θηβών (Δομβραίνα)                                                     1

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας                                                                        4

Ειρηνοδικείο Κύμης                                                                              2

Ειρηνοδικείο Ιστιαίας                                                                           3

Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (Λίμνη)                                                            2

Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αυλωνάρι)                                                  1

Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Κονίστρες)                                                  1

Ειρηνοδικείο Καρύστου (Μαρμάρι)                                                    1

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ειρηνοδικείο Πειραιά                                                                          39

Ειρηνοδικείο Πειραιά (Κερατσίνι)                                                      4

Ειρηνοδικείο Νικαίας                                                                             3

Ειρηνοδικείο Νικαίας (Κορυδαλλός)                                                   3

Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος)                                                        3

Ειρηνοδικείο Αίγινας                                                                              2

ΕιρηνοδικείοΣαλαμίνας                                                                         4

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ειρηνοδικείο Λαμίας                                                                              3

Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μώλος)                                                             1

Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μακρακώμη)                                                   1

Ειρηνοδικείο Λαμίας (Υπάτη)                                                              2

Ειρηνοδικείο Λαμίας (Στυλίδα)                                                           2

Ειρηνοδικείο Λαμίας (Αμφίκλεια)                                                       1

Ειρηνοδικείο Λαμίας (Δομοκός)                                                         1

Ειρηνοδικείο Αταλάντης                                                                      5

Ειρηνοδικείο Αταλάντης (Ελάτεια)                                                   1

Ειρηνοδικείο Άμφισσας                                                                       4

Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Δελφοί)                                                       5

Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Ιτέα)                                                            4

Eιρηνοδικείο Άμφισσας (Λιδωρίκι)                                                     1

Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Δεσφίνα)                                                     1

Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Κροκύλιο)                                                    1

Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Καρπενήσι)                                               1

Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Προυσσός)                                                2

Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Φουρνά)                                                     1

Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Γρανίτσα)                                                   1

Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Κερασοχώρι)                                              1

Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς                                                                           3

Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δαύλεια)                                                        2

Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δίστομο)                                                        2

Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Αράχωβα)                                                      2

Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Ορχομενός)                                                   3

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ειρηνοδικείο Πατρών                                                                               9

Ειρηνοδικείο Πατρών (Χαλανδρίτσα)                                                 1

Ειρηνοδικείο Πατρών (Τριταία)                                                           1

Ειρηνοδικείο Δύμης (Κάτω Αχαΐα)                                                      2

Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας                                                                        4

Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας (Καμάρες)                                                    2

Ειρηνοδικείο Ζακύνθου                                                                         4

Ειρηνοδικείο Πύργου                                                                             1

Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας                                                                        2

Ειρηνοδικείο Γαστούνης (Βαρθολομιό)                                              1

Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Πελόπιο)                                                      1

Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Δίβρη)                                                           1

Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Κοντοβάζαινα)                                            2

Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Βάρδα)                                                    1

Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Λεχαινά)                                                 1

Ειρηνοδικείο Ακράτας                                                                             2

Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων                                                                      1

Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων (Αροανία)                                                   1

Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός)                                                           1

Ειρηνοδικείο Αργοστολίου                                                                      1

Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (Χιονάτα)                                                  1

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου                                                                    2

Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Αιτωλικό)                                               1

Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Νεοχώρι)                                               1

Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Αστακός)                                               1

Ειρηνοδικείο Αγρινίου                                                                           2

Ειρηνοδικείο Βάλτου (Αμφιλοχία)                                                      2

Ειρηνοδικείο Λευκάδας                                                                         1

Ειρηνοδικείο Λευκάδας (Βασιλική)                                                    1

Ειρηνοδικείο Βόνιτσας                                                                          1

Ειρηνοδικείο Βόνιτσας (Μύτικας)                                                      1

Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου                                                                     1

Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Άνω Χώρα)                                              1

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ειρηνοδικείο Ναυπλίου (Λυγουριό)                                                   1

Ειρηνοδικείο Ναυπλίου (Ν. Επίδαυρος)                                            1

Ειρηνοδικείο Άργους                                                                            2

Ειρηνοδικείο Άστρους                                                                          1

Eιρηνοδικείο Άστρους (Τυρός)                                                           1

Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι)                                                    1

Ειρηνοδικείο Κορίνθου                                                                       4

Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αθίκια)                                                        1

Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αγ. Θεόδωροι)                                           1

ΕιρηνοδικείοΚορίνθου (Λουτράκι)                                                    2

Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Σοφικό)                                                       1

Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου                                                                 1

Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου (Δερβένι)                                              2

Ειρηνοδικείο Νεμέας                                                                            2

Ειρηνοδικείο Σικυώνος (Κιάτο)                                                          1

Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης                                                                1

Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης (Καρύταινα)                                        1

Ειρηνοδικείο Τριπόλεως                                                                      3

Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Λεβίδι)                                                      1

Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Καστρί)                                                     1

Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Στεμνίτσα)                                                  1

Eιρηνοδικείο Ψωφίδος (Δημητσάνα)                                                1

Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Βαλτεσινίκο)                                               1

Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Λαγκάδια)                                                   1

Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι)                                   1

Ειρηνοδικείο Σπάρτης (Σκάλα)                                                           1

Ειρηνοδικείο Σπάρτης (Ξηροκάμπι)                                                  1

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας                                                                      4

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Βαλύρα)                                                    1

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Μεσσήνη)                                                 2

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Βλαχόπουλο)                                             1

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Κάμπος Αβίας)                                          1

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Αλαγονία)                                                  1

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Πεταλίδι)                                                   1

Ειρηνοδικείο Πύλου                                                                                1

Ειρηνοδικείο Πύλου (Μεθώνη)                                                             1

Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας (Ν. Φιγαλεία − Ζούρτσα)                      1

Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας (Παραλία Κυπαρισσίας)                       1

Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Φιλιατρά)                                             3

Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι)                                        1

Ειρηνοδικείο Γυθείου                                                                               1

Ειρηνοδικείο Γυθείου (Aγ. Νικόλαος)                                                  1

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ειρηνοδικείο Χανίων                                                                               5

Ειρηνοδικείο Χανίων (Κολυμπάρι)                                                      2

Ειρηνοδικείο Χανίων (Αλικιανός)                                                        1

Ειρηνοδικείο Βάμου                                                                                2

Ειρηνοδικείο Βάμου (Χώρα Σφακίων)                                                1

Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου                                                                           3

Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Μυλοπόταμος)                                             1

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου                                                                        7

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου (Xερσόνησος)                                              1

Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος                                                    1

Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος (Βιάννος)                                 1

Ειρηνοδικείο Μοιρών (Βόρροι)                                                           1

Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος)                                          4

Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Νεάπολη)                                                      1

Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Τζερμιάδες)                                                  2

Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας                                                                       1

Ειρηνοδικείο Σητείας                                                                              3

ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ειρηνοδικείο Άνδρου                                                                             2

Ειρηνοδικείο Άνδρου (Γαύριο)                                                            1

Ειρηνοδικείο Άνδρου (Όρμος Κορθίου)                                            1

Ειρηνοδικείο Ερμούπολης                                                                   3

Ειρηνοδικείο Μήλου                                                                              1

Ειρηνοδικείο Μήλου (Κίμωλος)                                                          2

Ειρηνοδικείο Μήλου (Σέριφος)                                                           1

Ειρηνοδικείο Μυκόνου                                                                          2

Ειρηνοδικείο Πάρου                                                                              2

Ειρηνοδικείο Σάμου (Λιμήν Βαθέος)                                                  2

Ειρηνοδικείο Σάμου (Πύργος)                                                             1

Ειρηνοδικείο Σάμου (Πυθαγόρειο)                                                     2

Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Αγ. Κήρυκος)                                                  1

Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Εύδηλος)                                                         1

Ειρηνοδικείο Νάξου                                                                                3

Ειρηνοδικείο Νάξου (Ίος)                                                                    1

Ειρηνοδικείο Θήρας                                                                            1

Ειρηνοδικείο Θήρας (Σίκινος)                                                             1

Ειρηνοδικείο Θήρας (Ανάφη)                                                             1

Ειρηνοδικείο Τήνου                                                                            1

ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης                                                                     2

Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου                                                                    2

Ειρηνοδικείο Καλλονής (Μήθυμνα)                                                   1

Ειρηνοδικείο Λήμνου (Κάστρο−Μύρινα)                                            1

Ειρηνοδικείο Λήμνου (Μούδρος)                                                       1

Ειρηνοδικείο Χίου                                                                               1

ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ειρηνοδικείο Κω                                                                                  2

Ειρηνοδικείο Κω (Καρδάμαινα)                                                          1

Ειρηνοδικείο Ρόδου                                                                            7

Ειρηνοδικείο Λέρου (Πάτμος)                                                             1

Ειρηνοδικείο Καρπάθου (Κάσος)                                                        1

ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης                                                               39

Ειρηνοδικείο Βασιλικών                                                                      2

Ειρηνοδικείο Κουφαλίων                                                                    4

Ειρηνοδικείο Κουφαλίων (Ν. Χαλκηδόνα)                                          2

Ειρηνοδικείο Λαγκαδά                                                                        2

Ειρηνοδικείο Βέροιας                                                              3

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας                                                                 1

Ειρηνοδικείο Νάουσας                                                                       2

Ειρηνοδικείο Έδεσσας                                                                        2

Ειρηνοδικείο Αλμωπίας (Αριδαία)                                                      1

Ειρηνοδικείο Σκύδρας                                                                         2

Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών                                                                     2

Ειρηνοδικείο Κατερίνης                                                                      2

Ειρηνοδικείο Κολινδρού                                                                      1

Ειρηνοδικείο Κιλκίς                                                                             3

Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου                                                                1

Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου (Γουμένισσα)                                         1

Ειρηνοδικείο Σερρών                                                                           2

Ειρηνοδικείο Ροδολίβους (Ν. Ζίχνη)                                                   2

Ειρηνοδικείο Νιγρίτας                                                                         1

Ειρηνοδικείο Σιντικής (Σιδηρόκαστρο)                                                1

Ειρηνοδικείο Σιντικής (Ηράκλεια)                                                       1

Ειρηνοδικείο Πολυγύρου                                                                    2

Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (Νικήτη)                                                     2

Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (Συκιά)                                                       1

Ειρηνοδικείο Αρναίας (Ιερισσός)                                                        1

Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας (Βάλτη)                                                    2

Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών                                                          1

ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ειρηνοδικείο Βόλου                                                                            7

Ειρηνοδικείο Βόλου (Φέρρες)                                                             1

Ειρηνοδικείο Λάρισας                                                                         10

Ειρηνοδικείο Λάρισας (Τύρναβος)                                                     3

Ειρηνοδικείο Λάρισας (Αμπελώνας)                                                   1

Ειρηνοδικείο Λάρισας (Πυργετός)                                                      1

Ειρηνοδικείο Φαρσάλων                                                                     1

Ειρηνοδικείο Ελασσόνας                                                                    1

Ειρηνοδικείο Τρικάλων                                                                       6

Ειρηνοδικείο Τρικάλων (Πύλη)                                                           1

Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας                                                                  3

Ειρηνοδικείο Καρδίτσας                                                                      3

Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (Σοφάδες)                                                    1

Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (Ρεντίνα)                                                      1

Ειρηνοδικείο Σκοπέλου (Σκιάθος)                                                       1

ΙΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων                                                                      4

Ειρηνοδικείο Άρτας                                                                             3

Ειρηνοδικείο Άρτας (Άγναντα)                                                            1

Ειρηνοδικείο Πρέβεζας                                                                       3

Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (Πάργα)                                                         2

Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (Θεσπρωτικό)                                               1

ΙΖ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ειρηνοδικείο Κέρκυρας                                                                       1

Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Άγιοι Δούλοι)                                               1

Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Γάιος)                                                           2

Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας                                                                2

ΙΗ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειρηνοδικείο Καστοριάς                                                                      2

Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Μακροχώρι)                                               1

Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Άργος Ορεστικό)                                        1

Ειρηνοδικείο Κοζάνης                                                                         3

Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Σέρβια)                                                           2

Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Σιάτιστα)                                                        2

Ειρηνοδικείο Εορδαίας                                                                       3

Ειρηνοδικείο Γρεβενών                                                                       2

Ειρηνοδικείο Γρεβενών (Δεσκάτη)                                                     1

Ειρηνοδικείο Φλώρινας                                                                      4

Ειρηνοδικείο Φλώρινας (Άγιος Γερμανός)                                          1

ΙΘ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής                                                                     1

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής (Σάπες)                                                        1

Ειρηνοδικείο Δράμας                                                                          1

Ειρηνοδικείο Δράμας (Νευροκόπι)                                                     1

Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης                                                         6

Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Σαμοθράκη)                                   1

Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Σουφλί)                                          1

Ειρηνοδικείο Καβάλας                                                                        1

Ειρηνοδικείο Καβάλας (Χρυσούπολη)                                                2

Ειρηνοδικείο Παγγαίου (Ελευθερούπολη)                                         2

Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας                                                                   2

Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου                                                                 3

Ειρηνοδικείο Θάσου                                                                           2

Ειρηνοδικείο Ξάνθης                                                                             2

Ειρηνοδικείο Ξάνθης (Σταυρούπολη)                                                 1

Ανακοίνωση Συντονιστικής -Τοπογραφικά Διαγράμματα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος λαμβάνοντας γνώση της υπ’ αριθμ. 267/26-1-2016 απόφασης του ΣτΕ (Τμήμα Δ) και του γεγονότος ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις αυθαιρέτων κατά την έννοια του Ν. 4178/2013 γίνονται δεκτά τοπογραφικά διαγράμματα από οποιονδήποτε μηχανικό ανεξαρτήτως ειδικότητας, και δεδομένου ότι οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας ή των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων επ’ αυτής, καλεί τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας να δέχονται όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του μηχανικού που τα έχει εκπονήσει, όπως πράττει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης που να συγκεκριμενοποιεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, ή μέχρι την αποστολή σχετικού εγγράφου από το ΤΕΕ, που να απαριθμεί τους μηχανικούς που, κατ’ αυτό, δικαιούνται να υπογράφουν τοπογραφικά διαγράμματα.

Η Συντονιστική Επιτροπή δεν έχει, σε καμία περίπτωση, πρόθεση εμπλοκής στα επαγγελματικά δικαιώματα οποιουδήποτε επαγγελματικού κλάδου, εκτός και αν προβλεφθούν από διάταξη τυπικού Νόμου ή αυτά εκφρασθούν από το κεντρικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου αυτού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Δελτίο Τύπου – Αποχή από τους πλειστηριασμούς 12.10.2016 & έκτακτη συνέντευξη τύπου

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σε συνεδρίασή της σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 αποφάσισε την αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών αύριο ημέρα Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, απαιτώντας από την ελληνική πολιτεία και από όλο το πολιτικό και δικαιϊκό σύστημα να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις προκειμένου να επιλυθεί το μείζον ζήτημα των πλειστηριασμών και ειδικότερα των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας και να διασφαλίσει τη νομιμότητα και την ομαλότητα της διαδικασίας. Είναι δεδομένο ότι η συμμετοχή του Συμβολαιογράφου στη διαδικασία του πλειστηριασμού είναι η μόνη που εγγυάται τη νομιμότητα της εκτελεστικής διαδικασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος καλεί αύριο στις 12.00μ.μ. τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο) στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου σε έκτακτη συνέντευξη τύπου με θέμα τις θέσεις της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας για το ζήτημα των πλειστηριασμών και την περαιτέρω στάση της το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

   Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 58/2016-Διαβίβαση Εγγράφου ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για αναζήτηση στοιχείων του προσώπου  που αναφέρεται σ’ αυτό και έχει συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

 Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλεται το αναφερόμενο στα έγγραφα αυτά πρόσωπο, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Δελτίο Τύπου – Δράσεις Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

           Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Επιτροπή του ΥΠΕΚΑ, που ασχολείται με την αναμόρφωση του Ν. 4178/2013 (νομοσχέδιο σε διαβούλευση), στην οποία παρευρέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης. Από τα εννέα μέλη της Συντονιστικής παρευρίσκονταν οι επτά Πρόεδροι (Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Πάτρας, Θράκης, Ναυπλίου και Ιωαννίνων) και απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Συλλόγων της  Λάρισας και της Κέρκυρας.

Συζητήθηκαν διεξοδικά οι θέσεις της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας όπως έχουν διατυπωθεί από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και είχαν αποσταλεί  στο Υπουργείο,  από τις αρχές Ιουλίου, πριν από την έναρξη της διαβούλευσης, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 390/8-7-2016 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ιδιαίτερα μας απασχόλησαν τα ζητήματα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος όπως η  προσάρτηση βεβαίωσης μηχανικού στης αποδοχές κληρονομίες, τα θέματα που προκύπτουν στους πλειστηριασμούς, η προσάρτηση των  σχεδίων της αδείας στις πράξεις  σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών  καθώς και η ταυτότητα κτιρίου.

Υπήρξαν σημεία σύγκλισης και σημεία διαφωνίας. Δεύτερη συνάντηση με την  παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος της διαβούλευσης.

Έγινε αποδεκτό το αίτημα στης Ελληνικής Συμβολαιογραφίας να συμμετέχει με τις απόψεις της στην τελική διατύπωση του σχετικού νομοσχεδίου.

Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την  επαναφορά της προσάρτησης βεβαίωσης ΤΑΠ κατά την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης. Το αίτημα για την επαναφορά της βεβαίωσης αυτής έχει τεθεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη όλων των Κομμάτων.

Στη συνάντηση αυτή ανταλλάχθηκαν απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και συμφωνήθηκε επίσημη συζήτηση του θέματος στο τέλος Σεπτεμβρίου με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, εκπροσώπων την ΚΕΔΚΕ και της Συντονιστής Επιτροπής.

Αυτονόητο είναι ότι σ’αυτές τις κρίσιμες στιγμές που όλα αλλάζουν ουσιαστικά αποτελέσματα θα έχουμε μόνον όταν μας διακρίνει η ενότητα, η συμμετοχή στα θεσμικά όργανα και πρωτίστως η διατύπωση συγκεκριμένων ρεαλιστικών προτάσεων, κατατεθειμένων στα αρμόδια όργανα της ελληνικής συμβολαιογραφίας.

Μεμονωμένες ενέργειες ή απουσίες από τις κρίσιμες συναντήσεις βλάπτουν και σπανίως φέρνουν αποτελέσματα, ανεξαρτήτως καλών προθέσεων.

      Aθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2016

Για τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας