Aνακοίνωση Συντονιστικής 2018-Χρήση ψηφιακών εργαλείων στο εταιρικό δίκαιο-Ιστορικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε συνημμένα το ιστορικό σχετικά με την πρόταση για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, γα να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 30/2018 – Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου

ΘΕΜΑ: Άρθρο 249 παρ. 3 Ν. 4555/2018 – Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 249 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) αντικαταστάθηκε το άρθρο 35Α του Ν. 344/1976 («Περί ληξιαρχικών πράξεων») ως κατωτέρω:

«Άρθρο 35Α

Επιλογή τόπου ενταφιασμού

ή αποτέφρωσης προσώπου

  1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης είναι δικαίωμα του προσώπου.
  2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το θάνατό του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4277/2014.
  3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Υπένθυμιση για κλήρωση Ιανουαρίου 2019 για Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

            Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ.Κ.Π. Γ 0019782/05.12.2016 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει να υποβάλλετε  αίτηση μέχρι και την 31.10.2018.

            Η αίτηση εγγραφής τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/koinopheleis-periousies3

            Η ως άνω αίτηση των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πειραιώς & Κολωνού 2, 104 37 Αθήνα

 

         Με τιμή

           Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2018.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε συνημμένα την προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2018, για να λάβετε γνώση. Το ακριβές πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Π.Ν.Π. 26-7-2018 για πυρόπληκτους

ΘΕΜΑ: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138 Α)

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 138/26-7-2018 τευχ. Α’) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018». Σας επισημαίνουμε τα άρθρα 7, 8 και 11 της προαναφερθείσας από 26-7-2018 ΠΝΠ, λόγω συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

          Συγκεκριμένα, με το άρθρο 7 χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για κτίσματα μετά του αναλογούντος σ’ αυτά οικοπέδου, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή λόγω ζημιών έχουν καταστεί μη κατοικήσιμα, για το έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).

          Στο άρθρο 8 της ΠΝΠ προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο δωρεάς για χρηματικά ποσά, κινητά ή παροχές που πραγματοποιούνται εντός τριετίας από την κήρυξη μίας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας.

          Τέλος, με το άρθρο 11 αναστέλλονται από 26-6-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ) έως και 30-9-2018, α) η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως λ.χ. πλειστηριασμών, εξώσεων, προσωπικών κρατήσεων), και β) οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων σχετικών με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

          Ως προς την ιδιότητα του πληγέντος φυσικού ή νομικού προσώπου από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, επισημαίνεται ότι αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Υποδομών και Μεταφορών (άρθρο 1 παρ. 3 της από 26-7-2018 ΠΝΠ), όπου θα καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σ’ αυτούς. Η βάσει της Κ.Υ.Α. αυτής χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (εφάπαξ επιδόματος) συνεπάγεται την απόδειξη της ιδιότητας του πληγέντος.

 

   Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Ενημέρωση για προκήρυξη διαγωνισμού συμβολαιογράφων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε απάντηση των πολυπληθών ερωτημάτων ενδιαφερομένων περί του χρόνου προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2018 και κατόπιν της χθεσινής συνάντησης του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Γεωργίου Ρούσκα και της Αντιπροέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου, κας Ελένης Κοντογεώργου, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου, ενημέρωσε ότι οι αποφάσεις των επιτροπών του άρθρου 17 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν.2830/2000), που επέφεραν αυξομειώσεις στον αριθμό των θέσεων συμβολαιογράφων και διαμορφώνουν τον τελικό αριθμό των κενών θέσεων που προκηρύσσονται προς κάλυψη δια του διαγωνισμού, κοινοποιήθηκαν από την Γραμματεία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 25/07/2018 και δήλωσε η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου ότι εκ του λόγου αυτού, η προκήρυξη θα έχει ολοκληρωθεί και αναρτηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2018.

   Με τιμή

     Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεών μας, της επικοινωνίας που είχαμε με το ΥΠΕΝ και με την ασκούσα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, κα Χριστίνα Κλωνάρη, σας ενημερώνουμε ότι επίκειται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΝ που θα λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016 (Προσάρτηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων).

 

           Με τιμή

              Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αποστολή στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για την αποστολή στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ. εκ συμβολαίων αλλοδαπών

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

       Kατόπιν της συναντήσεως της Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας κ. Ελένης Κοντογεώργου, της κ. Αικατερίνης Καρακάση, Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης και του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου  μας κ. Αθανασίου Δράγιου με την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κα Άννα Ζαΐρη, κατά την οποία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων, οι οποίες απορρέουν από τον Ν. 3691/2008 και λόγω της αξιολόγησης της χώρας μας από την Financial Action Task Force-FATF, σας αποστέλλεται σχέδιο καταστάσεως με τα ζητούμενα από την αρχή στοιχεία των συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς  (φυσικά και νομικά πρόσωπα), όπως σας είχαμε σχετικά ενημερώσει.

       Μέχρι 30-9-2018 πρέπει να αποσταλεί η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία έχουν συνταχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, δηλαδή από 1-1-2018 έως και 30-6-2018 και μέχρι 31-1-2019 πρέπει να αποσταλεί η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία έχουν συνταχθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, δηλαδή από 1-7-2018 έως και 31-12-2018. Για τα επόμενα έτη η κατάσταση αυτή θα υποβάλλεται ετησίως και όχι ανά εξάμηνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επομένου έτους, δηλαδή η κατάσταση των ζητουμένων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία θα συνταχθούν από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 συμβολαίων θα αποσταλεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 κ.ο.κ..

       Η κατάσταση των ζητηθέντων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων θα αποστέλλεται από τον συμβολαιογράφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@hellenic-fiu.gr, την οποία δημιούργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την υποδοχή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Ιατρικές δαπάνες-ΙΒΑΝ δικαιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σημερινής μας ενημέρωσης από το Τμήμα Ασφάλισης-Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων (ΕΦΚΑ-Γεν.Δ/νση καταβολής Παροχών Υγείας), σας γνωρίζουμε ότι, όσοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι συμβολαιογράφοι έχουν εκκρεμή αιτήματα ιατρικών δαπανών, θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στον Κλάδο Υγείας του πρώην ΤΑΣ, φωτοτυπία λογαριασμού Τραπέζης όπου θα αναγράφεται το IBAN λογαριασμού, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως τα αιτήματά τους προς εξόφληση. Το ανωτέρω Τμήμα θα προσπαθήσει να διαβιβάσει σταδιακά όσα αιτήματα είναι έτοιμα προς εξόφληση, ήτοι εκείνα για τα οποία δεν εκκρεμεί ιατρικός-φαρμακευτικός έλεγχος ή οικονομικός έλεγχος.

Επειδή οι προθεσμίες που έχουν τεθεί είναι ασφυκτικές (έως 31/8/2018) παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να κινητοποιηθούν άμεσα για να προλάβει το Τμήμα να ενεργήσει τα δέοντα.

Τα αιτούμενα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κάνιγγος 27, ΤΚ 106 82, Αθήνα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.karra@4125.syzefxis.gov.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Τραπεζικοί λογαριασμοί για κατάθεση τέλους χρήσης

ΘΕΜΑ: Λογαριασμοί για κατάθεση του τέλους χρήσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 46904 οικ./12-6-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2030 Β’) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 41756 οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη “Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων”», σας ενημερώνουμε ότι το τέλος χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών εξ ευρώ 350,00 ή 100,00 (ανάλογα με την τιμή πρώτης προσφοράς) ανά πλειστηριασμό, θα κατατίθεται από τους συμβολαιογράφους σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

α) στην Εθνική Τράπεζα: 080/006491-22

(IBAN: GR39 0110 0800 0000 0800 0649 122)

β) στην Τράπεζα Πειραιώς: 5029091118587

(IBAN: GR60 0172 0290 0050 2909 1118 587)

γ) στην Τράπεζα EFG EUROBANK: 0026.0240.31.0201400507

(IBAN: GR75 0260 2400 0003 1020 1400 507).

δ) στην Τράπεζα ALPHA BANK: 101002002309619

(IBAN: GR92 0140 1010 1010 0200 2309 619)

            Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται α) το όνομα του συμβολαιογράφου, β) ο μοναδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και γ) η ημερομηνία διεξαγωγής αυτού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας