Εγκύκλιος Συντονιστικής 1/2018 – ΚΥΑ 50743/2017 – Εθνικός κατάλογος περιοχών NATURA 2000

ΘΕΜΑ: ΚΥΑ 50743/2017 – «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (ΦΕΚ 4432/2017 Β)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 50743/11-12-2017 των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με τίτλο «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4432/15-12-2017 τευχ. Β’. Στην παραπάνω ΚΥΑ δημοσιεύεται ο Εθνικός Κατάλογος περιοχών Natura 2000 (Παράρτημα Ι), ο οποίος περιλαμβάνει πλέον 446 περιοχές, ενώ στους συνοδευτικούς Πίνακες 1 και 2 απαριθμούνται αντίστοιχα οι νέες περιοχές που εντάχθηκαν και οι τροποποιούμενες υφιστάμενες. Τέλος, στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται οι σχετικοί χάρτες. Για το πλήρες ΦΕΚ, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 56/2017 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε:

 

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2731/1734971/08.12.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα: α) στο Δήμο Αργυρουπόλεως του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Αργυρούπολης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και β) στο Δήμο Ηλιουπόλεως του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηλιουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η 12η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

 

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1735629/ΝΔ 2308/13.12.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4164/2013 για την σύνταξη συμβολαίων για την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των προκαποδιστριακών ΟΤΑ Αυλώνος, Αφιδνών, Μαλακάσης, Πολυδενδρίου του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Θωμά, Δάφνης, Κλειδίου, Οινοφύτων, Πύλης, Σκούρτων, Στεφάνης του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώρισης των πράξεων στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 765/3/28.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε., ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των ως άνω περιοχών ορίσθηκε η 18η Δεκεμβρίου 2017.

 

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΠΡ 1211/11.01/1735664/13.12.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη της Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της κτηματογράφησης  στους προκαποδιστριακούς Ο.Τ.Α. Αυλώνος, Αφιδνών, Μαλακάσης, Πολυδενδρίου του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Θωμά, Δάφνης, Κλειδίου, Οινοφύτων, Πύλης, Σκούρτων, Στεφάνης του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης, με ημερομηνία έναρξης την 18η Δεκεμβρίου 2017.

Εντός δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το ελληνικό δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης η 31η Ιανουαρίου 2019.

 

 1. Το με αριθμ. Α.Π. ΟIK. 1736003/ΔΛΚ 986/18.12.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του πρώην Δήμου Γλυφάδας του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Γλυφάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51096/14.12.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 55/2017 – Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (15 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (3 έγγραφα), Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, Δ.Ο.Υ. Σερρών (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Δ.Ο.Υ. Βόλου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 54/2017 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2538/1733208/22.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αβάτου (πρώην Κοινότητα Αβάτου) του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.
 2. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΠΡ 1157/11.01/1733199/23.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. με θέμα την παράταση  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων, μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2017, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για τις περιοχές των ΟΤΑ:

α) του Καλλικρατικού Δήμου Έδεσσας και συγκεκριμένα στους προ Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες Αγίου Αθανασίου, Άγρα, Αρνίσσης, Βρυτών, Γραμματικού, Καρυδιάς, Μεσημεριού, Νησίου, Παναγίτσας, Περαίας, Πλατάνης, Ριζαρίου, Σωτήρας, Φλαμουριάς της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

β) του Καλλικρατικού Δήμου Αλμωπίας και συγκεκριμένα στους προ Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες Αλώρου, Αριδαίας, Αρχαγγέλου, Αψάλου, Βορεινού, Γαρεφείου, Δωροθέας, Εξαπλατάνου, Θεοδωρακείου, Θηριοπέτρας, Ίδας, Κωνσταντίας, Λουτρακίου, Λυκοστόμου, Μεγαπλατάνου, Μηλέας, Νερομύλων, Νοτίας, Ξιφιανής, Όρμης, Περικλείας, Πιπεριών, Πολυκαρπίου, Προμάχων, Σαρακηνών, Σωσάνδρας, Τσακών, Φιλωτείας, Φούστανης, Χρυσής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται  ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι (4) τέσσερις μήνες με ημερομηνία έναρξης την 21η Σεπτεμβρίου 2017.

Ειδικά για την αίτηση προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 31η Ιουλίου 2018. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2539/1733247/24.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδος (πρώην Κοινότητα Αγίας Τριάδος) του Δήμου Θερμαϊκού του Νομού Θεσσαλονίκης. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.
 2. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2540/1733495/24.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Ανδρέου (πρώην Κοινότητα Αγίου Ανδρέου) του Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.
 3. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2541/1733508/24.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγείρου (πρώην Κοινότητα Αιγείρου) του Δήμου Αιγείρου του Νομού Ροδόπης. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.
 4. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2648/1734215/01.12.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών (Δήμοι: Αλίμου, Ελληνικού, Δάφνης, Υμηττού και Μοσχάτου).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 53/2017 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2214/1730015/08.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών (Δήμοι: Πειραιώς και Σάμου).
 2. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2216/1730022/08.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών (Δήμοι: Νέας Μάκρης, Ραφήνας και Κοινότητες Ανθούσης και Πικερμίου).
 3. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2217/1730026/17.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίας Βαρβάρας, Άμμου, Ασωμάτων και Προφήτη Ηλία (πρώην συνοικισμοί Αγ. Βαρβάρας, Άμμου, Ασωμάτων και Προφήτη Ηλία της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας) του Δήμου Βέροιας και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μετόχι Προδρόμου (πρώην συνοικισμός Μετόχι Προδρόμου της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας) του Δήμου Βεργίνας του Νομού Ημαθίας. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.
 4. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2535/1733187/22.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παράλιου Άστρους (πρώην Κοινότητα Παράλιου Άστρους) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.
 5. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2537/1733194/22.11.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γλίνου (πρώην Κοινότητα Γλίνου) του Νομού Τρικάλων. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 52/2017- ΚΥΑ 27454-Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν.4495/2017 & Βεβαιώσεις Ν.4178/2013

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-10-2017 (ΦΕΚ 3975 Β) – Υπαγωγή αυθαιρέτων στο Ν. 4495/2017 και ισχύς βεβαιώσεων του Ν. 4178/2013

    Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-11-2017, με τίτλο «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος» (ΦΕΚ 3976/14-11-2017 τευχ. Β’).

Με την παραπάνω Κ.Υ.Α., μεταξύ άλλων, καθορίζονται:

α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αα) για την υπαγωγή αυθαιρέτων κτισμάτων στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (άρθρο 1) και ββ) την οριστικοποίηση και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής (άρθρο 2),

β) οι προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων (άρθρο 3) και οι μειώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου λόγω εξόδων εργασιών (άρθρα 4–6) και

γ) η διεκπεραίωση υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει διατάξεων προγενέστερων νόμων (Ν. 4014/2011 και Ν. 4173/2013) (άρθρο 8).

Ειδικότερα για τις βεβαιώσεις για δικαιοπραξίες μεταβίβασης ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος και εγγραπτέες πράξεις του άρθρου 83 Ν. 4495/2017, οι οποίες έχουν εκδοθεί με προηγούμενες διατάξεις νόμων, σύμφωνα με την παρ. 5 εδ. α’ του άρθρου 8 της ως άνω Κ.Υ.Α., «εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την πάροδο του χρόνου λήξης της ισχύος τους».

Η ισχύς της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017 αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 51/2017 – Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (26 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Σερρών (8 έγγραφα), Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (5 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου και Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 50/2017 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε:

 

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1729329/ΝΔ 2143/17.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4164/2013 για την σύνταξη συμβολαίων για την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών των προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Κοσμά, Ακροποτάμου, Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα, Αντιφιλίππων, Αυλής, Γέροντα, Γραβούνης, Διποτάμου, Δύσβατου, Δωματίων, Ελαιοχωρίου, Ελαφοχωρίου, Ερατεινού, Ζαρκαδιάς, Ζυγού, Κεχρόκαμπου, Κηπίων, Κοκκινοχώματος, Κορυφών, Κρυονερίου, Λεκάνης, Λιμνιών, Μακρυχωρίου, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης, Μουσθένης, Μυρτοφύτου, Νέας Καρβάλης, Ορφανού, Παγγαίου, Παλαιάς Καβάλας, Παλαιοχωρίου, Πέρνης, Πετροπηγής, Πλαταμώνος, Πλατανότοπου, Ποδοχωρίου, Πολυνέρου, Ποντολίβαδου, Σιδηροχωρίου, Φωλέας, Χαλκερού, Χρυσοκάστρου, Χρυσουπόλεως και Χρυσοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώρισης των πράξεων στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 755/3/10-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε., ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των ως άνω περιοχών ορίσθηκε η 27η Οκτωβρίου 2017.

Εντός δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης η 13η Νοεμβρίου 2018.

 

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 2047/1728251/18.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την παρέλευση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καλαμπακίου (πρώην Κοινότητα Καλαμπακίου) του Δήμου Καλαμπακίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου (πρώην Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου) του Δήμου Δοξάτου του Νομού Δράμας – Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών-Έννομα αποτελέσματα.

 

 1. Το με αριθμ. Οικ. ΠΡ 1030/11.01/1729361/19.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη της Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της κτηματογράφησης στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Κοσμά, Ακροποτάμου, Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα, Αντιφιλίππων, Αυλής, Γέροντα, Γραβούνης, Διποτάμου, Δύσβατου, Δωματίων, Ελαιοχωρίου, Ελαφοχωρίου, Ερατεινού, Ζαρκαδιάς, Ζυγού, Κεχρόκαμπου, Κηπίων, Κοκκινοχώματος, Κορυφών, Κρυονερίου, Λεκάνης, Λιμνιών, Μακρυχωρίου, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης, Μουσθένης, Μυρτοφύτου, Νέας Καρβάλης, Ορφανού, Παγγαίου, Παλαιάς Καβάλας, Παλαιοχωρίου, Πέρνης, Πετροπηγής, Πλαταμώνος, Πλατανότοπου, Ποδοχωρίου, Πολυνέρου, Ποντολίβαδου, Σιδηροχωρίου, Φωλέας, Χαλκερού, Χρυσοκάστρου, Χρυσουπόλεως και Χρυσοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης με ημερομηνία έναρξης την 27η Οκτωβρίου 2017.

Εντός δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης η 13η Νοεμβρίου 2018.

 

 1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. Ν.Δ. 2199/1729831/24.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα στο Δήμο Ταύρου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην αυτή περιοχή, ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

 

 1. Το με αριθμ. Α.Π. ΟΙΚ. 1730069/ΔΛΚ 785/26.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του πρώην Δήμου Ταύρου του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43793/23.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

 1. Το με αριθμ. Οικ.ΠΡ 1048/11.01/1730229/27.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με το οποίο παρατείνεται μέχρι και την 12η Δεκεμβρίου 2017, για τους κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στους παρακάτω Καλλικρατικούς Δήμους:

α) Αργιθέας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προκαποδιστριακοί Δήμοι/Κοινότητες Ανθηρού, Αργιθέας, Αργυρίου, Βλασίου, Βραγκιανών, Δροσάτου, Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώμης, Καρυάς, Καταφυλλίου, Κουμπουριανών, Λεοντίτου, Μάραθου, Μεσοβουνίου, Πετρίλου, Πετροχωρίου, Πετρωτού, Στεφανιάδος, Φουντωτού,

β) Καρδίτσας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προκαποδιστριακοί Δήμοι/Κοινότητες Αγιοπηγής, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Θεοδώρου, Αμάραντου, Αμπελίκου, Απιδέας, Αρτεσιανού, Γεωργικού, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Καλλιθήρου, Καλλιφωνίου, Καρδιτσομαγούλας, Καροπλεσίου, Καστανέας, Καταφυγίου, Κρύας Βρύσης, Μακρυχωρίου, Μελίσσης, Μητροπόλεως, Μολόχας, Μυρίνης, Νεράϊδας, Ξινονερίου, Παλαιοκκλησίου, Παλιουρίου, Πορτίτσης, Προδρόμου, Πτελοπούλας, Ραχούλας, Ρούσσου, Σταύρου, Φράγκου,

γ) Λίμνης Πλαστήρα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προκαποδιστριακοί Δήμοι/Κοινότητες Καρβασάρα, Καρίτσης, Δολόπων, Κερασέας, Κρυονερίου, Λαμπερού, Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μοσχάτου, Μπελοκομίτης, Νεοχωρίου, Πεζούλας (Αγίου Σεραφείμ), Φυλακτής,

δ) Μουζακίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προκαποδιστριακοί Δήμοι/Κοινότητες Αγίου Ακακίου, Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσούνιας, Γελάνθης, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Ελληνοπύργου, Καναλίων, Κάππα, Κρανέας, Κρυοπηγής, Λαζαρίνας, Λοξάδας, Μαγούλας (Φαναρίου Μαγούλας), Μαγουλίτσης, Μαυρομματίου, Μουζακίου, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής, Πύργου Ιθώμης, Ριζοβουνίου, Φαναρίου, Χάρματος,

ε) Παλαμά, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προκαποδιστριακοί Δήμοι/Κοινότητες Αγίου Δημητρίου, Αστρίτσης, Βλόχου, Γοργοβιτών, Ιτέας, Κοσκινά, Λευκής (Λασποχωρίου), Μαραθέας, Μάρκου, Μεταμορφώσεως, Ορφανών, Παλαμά, Πεδινού, Πετρινού, Συκεών, Φύλλου και

στ) Σοφάδων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προκαποδιστριακοί Δήμοι/Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Βησσαρίου, Αηδονοχωρίου, Αμπέλου, Ανάβρας, Ανωγείου, Ασημοχωρίου, Αχλαδέας, Βαθύλακκου, Γεφυριών, Γραμματικού, Δασοχωρίου (Ζαρχανάδων), Ερμητσίου, Θραψιμίου, Καππαδοκικού, Καρποχωρίου, Κέδρου, Κτιμένης, Κυψέλης, Λεονταρίου, Λουτροπηγής, Λουτρού, Μασχολουρίου, Ματαράγκας, Μαυραχάδων, Μελισσοχωρίου, Πασχαλίτσης, Πύργου Κιερίου, Ρεντίνης, Σοφάδων, Φιλίας.

Επισημαίνεται  ότι στην ίδια ημερομηνία, ήτοι 12 Δεκεμβρίου 2017, λήγει και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 49/2017- Έγκριση εκτέλεσης ανάρτησης δασικών χαρτών (ΦΕΚ 3701 Β)

ΘΕΜΑ: Υ.Α. 162371/2429/13-10-2017 «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους» (ΦΕΚ 3701 Β)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 162371/2429/13-10-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, με τίτλο «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3701/19-10-2017 τευχ. Β’. Σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α., η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών για τις παρακάτω περιοχές της Ελλάδας:

Α. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου:

α) Διεύθυνση Δασών Λέσβου: Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Αγ. Μαρίνας, Αλυφαντών, Λουτρών, Μόριας, Παναγιούδας, Μυτιλήνης, Ταξιαρχών

β) Διεύθυνση Δασών Χίου: Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Ανεμώνα, Θυμιανών, Ιωνίας, Καμπόχωρων, Μαστιχοχωρίων, Χίου

Β. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:

α) Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής: Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών εκτός των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Δροσιάς, Μαραθώνα, Πεντέλης, Ν. Πεντέλης, Κηφισιάς, Φυλής, Βαρνάβα, Γραμματικού και Καπανδριτίου

β) Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής: Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών εκτός των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Ασπροπύργου, Ιλίου, Καματερού, Μάνδρας, Περιστερίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου

 

Γ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:

α) Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας: Προκαποδιστριακός Ο.Τ.Α., Ηγουμενίτσας

β) Διεύθυνση Δασών Φλώρινας: Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α., Φιλώτα, Βαλτόνερων

Δ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας:

α) Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας: Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών

β) Διεύθυνση Δασών Τρικάλων: Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών

Ε. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης:

Διεύθυνση Δασών Χανίων: Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνιάς, Νεροκούρου, Περιβολίων (Κυδωνίας), Σούδας, Χανίων και Γαύδου

ΣΤ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης:

α) Διεύθυνση Δασών Ημαθίας: Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών

β) Διεύθυνση Δασών Σερρών: Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών

γ) Διεύθυνση Δασών Κιλκίς: Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών εκτός των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Πολύκαστρου και Πευκοδάσους

δ) Διεύθυνση Δασών Ξάνθης: Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Άβατου, Εράσμιου, Εύλαλου και Μάγγανων

ε) Διεύθυνση Δασών Πέλλας: Σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών εκτός του προκαποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας

Ζ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου:

Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου: Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Αργασιού, Βασιλικών, Καλαμακίου και Παντοκράτωρος

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών των ανωτέρω περιοχών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, που θα καταρτισθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

 

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 48/2017-ΚΥΑ 43614/2017-Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4178/2013 έως 3-11-2017

ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι 3-11-2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 3730/23-10-2017 τευχ. Β’, η υπ’ αριθμ. οικ. 43614/20-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)» (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει”. Συγκεκριμένα, με την ως άνω Κ.Υ.Α., η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης και λήγει στις 3-11-2017, με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013. Η ισχύς της υπ’ αριθμ. οικ. 43614/2017 Κ.Υ.Α. αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: