Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2019 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περ. 7Α του αρ. 20Β Κώδικα Μετανάστευσης

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του άρθρ. 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης

Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 2/2019 και 4/2019 Εγκύκλιοι Συντονιστικής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 2/2019 και 4/2019 Εγκυκλίων μας σχετικά με την πώληση ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.), σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5234/14-2-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του άρ. 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει».

Στο ως άνω έγγραφο διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου από πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν λάβει τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή του άρθρου 20Β Ν. 4251/2014 αλλά έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση ή διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ή άλλο τίτλο, πρέπει να προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο πωλητής θα δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος ή δεν έχει αιτηθεί τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρ. 20Β Ν. 4251/2014. Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που η πώληση του ακινήτου γίνεται μέσω πληρεξουσίου του πολίτη τρίτης χώρας, ή ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός πωλητής είχε λάβει μόνιμη άδεια παραμονής επενδυτή του άρθρου 20Β, οφείλει να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο την βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σχετικά με το εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της άδειας αυτής (περ. 7Α άρθρ. 20Β Ν. 4251/2014). Στην περίπτωση αυτή, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης, ο συμβολαιογράφος οφείλει να αποστείλει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης την περίληψη μεταγραφής ή καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, ώστε η υπηρεσία να εξετάσει εάν ο πωλητής εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκ. Συντ. 4/2019 – Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς – Εφαρμογή άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 4587/2018

ΘΕΜΑ: Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) – Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 Ν. 4587/2018 (Α’ 210)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2/2019 Εγκυκλίου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3252/19/30-1-2019 έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τίτλο “Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4587/2018 (Α’ 210) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»”.

Το ως άνω έγγραφο παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την προστεθείσα νέα περίπτωση 7Α στο άρθρ. 20 παρ. Β του Ν. 4251/2014, σύμφωνα με την οποία ο πωλητής ακινήτου – πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σχετικά με το εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Περαιτέρω περιλαμβάνει δύο (2) πρότυπα βεβαιώσεως για τις περιπτώσεις των εδαφ. α’ και β’ της ως άνω περίπτωσης 7Α.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της πώλησης ακινήτου, βάσει του οποίου είχε χορηγηθεί στον πωλητή (πολίτη τρίτης χώρας) άδεια παραμονής, ο συμβολαιογράφος πρέπει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είχε χορηγήσει την οικεία βεβαίωση για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/11.01.2019 (Α.Π. ΠΡ 10/1900344/04.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν  στις Περιφερειακές Ενότητες:

Α) Περιφερειακή Ενότητα Δράμας:

 • Δήμος Δοξάτου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίας Παρασκευής, Δοξάτου, Νεροφράκτου, Φτελιάς
 • Δήμος Δράμας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αργυρουπόλεως, Καλλιφύτου, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, Λιβαδέρου, Μακρυπλαγίου, Μαυρόβατου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Ξηροποτάμου, Σιδηρόνερου, Σκαλωτής, Χωριστής
 • Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
 • Δήμος Παρανεστίου
 • Δήμος Προσοτσάνης και

 

Β) Περιφερερειακή Ενότητα Ξάνθης

 • Δήμος Αβδήρων προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αβδήρων, Κουτσού, Μάνδρας, Μυρωδάτου, Νέας Κεσσάνης, Πολυσίτου, Σελέρου, Σελίνου, Σουνίου
 • Δήμος Τοπείρου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Γαλάνης, Εξοχής, Ολβίου, Τοξοτών
 • Δήμος Μύκης
 • Δήμος Ξάνθης προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Γέρακα, Δαφνώνος, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς, Σταυρουπόλεως

της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και Ξάνθης της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 14 Ιανουαρίου 2019 έως 15 Απριλίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 14 Ιανουαρίου 2019 έως 15 Ιουλίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6/14.01.2019 (Α.Π. ΠΡ 1707/1846332/18.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ:

 • Μεγαρέων
 • Οινόης

στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 12 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

3) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 7/14-01-19 (Α.Π. ΠΡ 1709/1846320/18.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων:

 • του Καλλικρατικού Δήμου Αγιάς
 • του Καλλικρατικού Δήμου Κιλιλέρ
 • του Καλλικρατικού Δήμου Λαρισσαίων και συγκεκριμένα στους προ Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες: Αμυγδαλέας, Ελευθέρων, Κοιλάδος, Κουτσοχέρου, Λουτρού (Λαρίσης), Μάνδρας, Ραχούλας, Τερψιθέας.
 • του Καλλικρατικού Δήμου Φαρσάλων

της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 12 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

4)Το υπ’αριθμ.  πρωτ. 8/14-01-19 (Α.Π. ΝΔ 009/1900276/04.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους παρακάτω Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Δήμος Πολυγύρου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Προδρόμου, Βάβδου, Βραστάμων, Γαλαρινού, Γαλατίστης, Γεροπλάτανου, Δουμπιών, Κρήμνης, Μαραθούσσης, Μεταμορφώσεως, Ολύνθου, Ορμύλιας, Παλαιόκαστρου, Παλαιόχωρας, Ριζών, Σανών, Ταξιάρχου
 • Δήμος Νέας Προποντίδας
 • Δήμος Αριστοτέλη
 • Δήμος Κασσάνδρας
 • Δήμος Σιθωνίας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Μεταγκιτσίου, Νικήτη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 46/16/19.12.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 14η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 15 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 15 Ιουλίου 2019.

 

 

5) Το υπ’αριθμ.  πρωτ. 9/14-01-19 (Α.Π. ΝΔ 010/1900288/04.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους παρακάτω Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Καστοριάς προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ : Αγίας Κυριακής, Αγίου Αντωνίου, Αυγής, Βασιλειάδος, Βιτσίου, Γάβρου, Δενδροχωρίου, Ιεροπηγής, Καλοχωρίου, Κλεισούρας, Κορησού, Κορομηλέας, Κρανιώνος, Λιθίας, Mακροχωρίου, Μηνιακών, Μαυροκάμπου, Μελά, Μελισσότοπου, Οινόης, Ομορφοκκλησιάς, Πενταβρύσου, Πτεριάς, Τσακόνης, Χαλαρών, Χιλιοδένδρου
 • Νεστορίου
 • Ορεστίδος προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Ηλία, Αμμουδάρας, Ασπροκκλησιάς, Βογατσικού, Βράχου, Γέρμα, Διαλεκτού, Καστανοφύτου, Κωσταραζίου, Λάγκας, Λακκωμάτων, Μελανθίου, Μηλίτσας, Νόστιμου, Σπηλαίων, Σπηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

και

 • Αμυνταίου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Παντελεήμονος, Αγραπιδέων, Αετού, Αναργύρων, Αντιγονείας,Ασπρογείων, Βαρικού, Βεγόρων, Κελλης, Κλειδίου, Λεχόβου, Λιμνοχωρίου, Μανιακίου, Νυμφαίου, Ξινού Νερού, Πελαργού, Πετρών, Ροδώνος, Σκλήθρου, Φανού, Φαραγγίου
 • Πρεσπών προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Γερμανού, Βατοχωρίου, Βροντερού, Καρυών, Κρυσταλλοπηγής, Κώτα, Μικρολίμνης, Πισοδερίου, Πράσινου, Ψαράδων
 • Φλώρινας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίας Παρασκευής, Αγίου Βαρθολομαίου, Ακρίτα, Αλώνων, Αμμοχωρίου, Άνω Καλλινίκης, Άνω Κλεινών, Άνω Υδρούσσης, Αρμενοχωρίου, Ατραπού, Αχλάδας, Βεύης, Δροσοπηγής, Εθνικού, Ιτέας, Κάτω Καλλινίκης, Κάτω Κλεινών, Κλαδορράχης, Koλχικής, κορυφής, Κρατερού, Λεπτοκαρυών, Λόφων, Μαρίνης, Μελίτης, Μεσοκάμπου, Μεσονησίου, Μεσοχωρίου, Νέου Καυκάσου, Νεοχωρακίου, Νίκης, Παλαίστρας, Παππαγιάννη, Παρορείου, Περάσματος, Πολυπλατάνου, Πολυποτάμου, Πρώτης, Σιταριάς, Σκοπιάς, Σκοπού, Τριανταφυλλέας, Τριβούνου, Τριποτάμου, Τροπαιούχου, Υδρούσσης, Φλάμπουρου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 46/18/19.12.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 14η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 15 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 15 Ιουλίου 2019.

 

6) Το υπ’αριθμ.  πρωτ. 10/15-01-19 (Α.Π. ΝΔ 011/1900291/04.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών-Αστερουσίων και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 46/20/19.12.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 10η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 10 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 10 Ιουλίου 2019.

 

 

7) Το υπ’αριθμ.  πρωτ. 11/15-01-19 (Α.Π. ΝΔ 3576/1847640/14.01.2019) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους παρακάτω Καλλικρατικούς Δήμους:

Α) Δήμος Αγίου Νικολάου προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, Βραχασίου, Βρυσών, Έξω Λακκωνίων, Έξω Ποτάμων, Ζενίων, Καλού Χωρίου, Καρυδίου (Μυραμπέλλου), Καστελλίου Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Μέσα Λακκωνίων, Μιλάτου, Νεαπόλεως, Νικηθιανού, Πρίνας, Φουρνής, Χουμεριάκου,

Β) Δήμος Ιεράπετρας

Γ) Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και

Δ) Δήμος Σητείας

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 46/16/19.12.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 17η Δεκεμβρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 18 Μαρτίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 18 Ιουνίου 2019.

 

 

8)Το υπ’αριθμ. πρωτ. 13/18-01-19 (Α.Π. ΠΡ 35/1847366/18.12.18) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις ακόλουθες υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Άνω Τρικάλων, Δένδρου, Ελληνικού, Ζεμένου, Θαλερού, Θροφαρίου, Καλλιθεάς, Κάτω Συνοικίας Τρικάλων, Κορφιωτίσσης, Λαγκαδαίικων, Μάννας, Μέσης συνοικίας Τρικάλων, Νέων Βρυσούλων, Ξανθοχωρίου, Παναριτίου, Πελλήνης, Πύργου, Ρεθίου, Ρίζης, Σοφιανών, Στυλίων
 • Βελου-Βόχας προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Ελληνοχωρίου, Σουληναρίου, Στιμάγκας, Χαλκείου
 • Κορινθίων προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγγελοκάστρου, Αγιονορίου, Αγίου Βασιλείου, Αγίου Ιωάννου, Αθικίων, Γαλατικού, Κατακαλίου, Κλένιας, Κόρφου, Κουταλά, Σολομού, Σοφικού, Στεφανίου, Χιλιομοδίου
 • Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων προ-καποδιστριακός ΟΤΑ: Πισίων
 • Νεμέας
 • Σικυωνίων προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αρχαίας Φενεού, Ασπροκάμπου, Βελίνης, Γκούρας, Γονούσσης, Δροσοπηγής (Μπασίου), Καισαρίου, Καλιανών, Καστανέας, Κάτω Ταρσού, Κεφαλαρίου, Κλημεντίου, Κρυονερίου, Κυλλήνης (Μπουζίου), λαλιώτου, Λαύκας, Ματίου, Μεγάλου Βάλτου, Μόσιας, Μποζίκα, Πανοράματος, Παραδεισίου, Σουλίου, Στενού, Σττυμφαλίας, Τιτάνης, Φενεού, Ψαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
 • Άργους-Μυκηνών προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Αλέας, Ανδρίτσης, Αχλαδόκαμπου, Βρουστίου, Γυμνού, Καπαρελλίου, Καρυάς, Κεφαλοβρύσου, Λιμνών, Λυρκείας, Μαλαντρενίου, Μοναστηρακίου, Μπόρσα, Μυκηνών, Νεοχωρίου, Προσύμνης, Σκοτεινής, Στέρνας, Σχινοχωρίου, Φιχτίου, Φρεγκαίνης, Φρουσιούνας
 • Ναυπλιέων προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αραχναίου, Ιρίων, Καρνεζαίικων.
 • Επιδαύρου

Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο,

9) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 17/22-01-19 (Οικ. ΝΔ 130/1902315/22-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα:

 • του Δήμου Ασπροπύργου του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
 • του Δήμου Ιλίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Ιλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
 • του Δήμου Μάνδρας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
 • του Δήμου Πετρουπόλεως του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Πετρουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και
 • του Δήμου Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, ορίστηκε η Δευτέρα 28/01/2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.01.2019 απόφαση του Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

10) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 23/24-01-19 (Οικ. 1848153/ΔΚ22/18-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του πρώην Δήμου Ιλίου του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ιλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή,

11) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 24/24-01-19 (Οικ. 1848151/ΔΚ23/18-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του πρώην Δήμου Ασπροπύργου του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή και

12) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 25/24-01-19 (Οικ. 1848149/ΔΚ24/18-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του πρώην Δήμου Πετρουπόλεως του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Πετρουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή.

13) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 26/25-01-19 (ΝΔ 027/1900766/11-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Χαλκιδέων προ-καποδιστριακός ΟΤΑ: Λουκισίων
 • Ερέτριας
 • Σκύρου
 • Κύμης-Αλιβερίου
 • Καρύστου
 • Ιστιαίας-Αιδηψού
 • Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
 • Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 47/7/09.01.2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 21η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 22 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 22 Ιουλίου 2019.

14) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 31/28-01-19 (1902393/ΔΚ 63/25-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.)

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή, ορίστηκε η Δευτέρα 28/01/2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.01.19 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

15)  Το υπ’αριθμ. πρωτ. 32/28-01-19 (1902361/ΔΚ 65/25-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα:

 του Δήμου Ιλίου του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ιλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) και

του Δήμου Πετρουπόλεως του πρώην Νομού Αττικής (νυν Δήμου Πετρουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής).

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή, ορίστηκε η Δευτέρα 28/01/2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.01.19 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 333/28-01-19 (1902388/ΔΚ 64/25-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Ασπροπύργου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.)

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή, ορίστηκε η Δευτέρα 28/01/2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240/21.01.19 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

17) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 34/28-01-19 (ΝΔ 028/1900768/11-01-19) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. Γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Σάμου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίων Θεοδώρων, Αμπέλου, Βαθέος, Βουρλιωτών, Δρακαίων, Καλλιθέας, Καρλοβασίων, Καστανέας, Κοκκαρίου, Κονταίικων, Κοντακαίικων, Κοσμαδαίων, Κουμαίικων, Κουμαραδαίων, Λέκας, Μανολάτων, Μαραθόκαμπου, μαυρατζαίων, Μεσογείου, Μύλων, Μυτιληνιών, Νεοχωρίου, Παγώνδου, Παλαιοκάστρου, Πανσδρόσου, Πλατάνου, Πυθαγορείου, Πύργου, Σκουραίιων, Σπαθαραίων, Σταυρινήδων, Υδρούσσης, Χώρας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου

 

 • Ικαρίας
 • Φούρνων Κορσεών

            της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας

 

 • Οινουσσών
 • Χίου προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Γάλακτος, Αγίου Γεωργίου Συκούση, Αμάδων, Βέσσης Βικίου, Βολισσού, Διευχών, Ελάτας, Καμπιών, Καρδαμύλων, Κεράμου, Κουρουνίων, Λαγκάδας, Λεπτοπόδων, Λιθίου, Μελανίου, Μεστών, Νέας Ποταμιάς (Ποταμιά), Νενητουριών, Ολύμπων, Ομηρούπολης, Παρμπαριάς, Πιραμάς, Πισπιλούντος, Πιτυούντος, Πυργίου, σιδηρούντος, Σπαρτούντος, Συκιάδας, τρυπών, Φυτών, Χαλάνδρων

 • Ψαρών

της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθμ. 47/5/09.01.2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 14η Ιανουαρίου 2019, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 15 Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 15 Ιουλίου 2019.

 

 

    Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2019-Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με τη διάταξη του άρθρ. 3 παρ. 3 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/24-12-2018 τευχ. Α’). προστίθεται στην παράγραφο Β’ του άρθρ. 20 του Ν. 4521/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης – ΦΕΚ 80 Α) περίπτωση 7Α ως εξής:

«Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 1 της παρούσας».

Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου από πολίτη τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.), θα πρέπει να μνημονεύεται η αναφερόμενη στην ανωτέρω διάταξη βεβαίωση.

Αναμένεται εντός των ημερών να δοθούν οδηγίες και υποδείγματα της βεβαίωσης αυτής από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 1/2019-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (23 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών (2 έγγραφα), ΚΕ.ΜΕ.Ε.Π (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ, Κορίνθου (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Δ.Ο.Υ. Σερρών (6 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσ/νίκης,  Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (2 έγγραφα) και Δ.Ο.Υ Πολυγύρου για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 45/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 405/28.12.2018 (Α.Π. ΠΡ 1775/1847396/21.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν :

Στους προκαποδιστριακούς Δήμους :

 • Αγίου Κωνσταντίνου
 • Αγρινίου
 • Θεστιέων (πρώην Κοινότητες Καινουργίου, Προσηλίων)
 • Νεάπολης
 • Παραβόλας και

Στις Κοινότητες Αγίου Νικολάου, Δοκιμίου, Καμαρούλας, Νέας Αβόρανης και Παναιτωλίου

της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλίας και Ακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 07 Ιανουαρίου 2019 έως 08 Απριλίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 07 Ιανουαρίου 2019 έως 08 Ιουλίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 406/31.12.2018 (Α.Π. ΠΡ 1772/1847354/21.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Ανατολικής Μάνης και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αγίου Νικολάου, Αιγιών, Αλικών, Άνω Μπουλαρίων, Αρεοπόλεως, Βάθειας, Γερολιμένος, Διρού, Δροσοπηγής, Δρυμού, Έξω Νυμφίου, Καλυβίων, Καρβέλα, Καρυουπόλεως, Κοίτας, Κοκκάλας, Κονακίων, Κότρωνα, Κούνου, Κρήνης, Λαγιάς, Λυγερέα, Μαραθέας, Μελιτίνης, Μυρσίνης, Νεοχωρίου, Οιτύλου, Παλαιοβρύσης, Πετρίνας, Πλατάνου, Προσηλίου, Πυρρίχου, Σιδηροκάστρου, Σκαμνακίου, Σκουταρίου, Τσικκαλίων, Χωσιαρίου
 • Ευρώτα και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Δημητρίου, Ζάρακος, Αλεποχωρίου, Απιδέας, Βασιλακίου, Γερακίου, Γλυκοβρύσης, Δαφνίου, Έλους, Καλλιθέας, Καρίτσης, Κρεμαστής, Κροκέων, Νιάτων
 • Μονεμβασίας
 • Σπάρτης και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίας Ειρήνης, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίων Αναργύρων, Αγόριανης, Αγριανών, Αλευρούς, Αμυκλών, Αναβρύτης, Ανωγείων, Άρνης, Βαμβακούς, Βαρβίτσης, Βασάρα, Βασιλικής, Βορδονίας, Βουτιανών, Βρεσθένων, Γεωργιτσίου, Γκορίτσας, Γορανών, Δάφνης, Θεολόγου, Καλλονής, Καλυβίων Σόχας, Καρυών, Καστορείου, Κεφάλα, Κονιδίτσης, Λευκοχώματος, Λογγάστρας, Λογκάνικου, Ξηροκαμπίου, Παλαιοπαναγίας, Πελλάνας, Περιβολίων, Πλατανάς, Πολοβίτσης, Ποταμιάς, Σελλασιάς, Σκούρας, Σουστιανών, Σπαρτιάς, Τραπεζάντης, Τρύπης, Χρυσάφων
 • Ελαφονήσου

της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 07 Ιανουαρίου 2019 έως 08 Απριλίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 07 Ιανουαρίου 2019 έως 08 Ιουλίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος συντονιστικής 44/2018 διαβίβαση εγγράφων ελληνικού κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 401/28-12-2018 (Α.Π. ΠΡ 1766/1847317/21.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους Καλλικρατικούς Δήμους:

Δήμος Διού – Ολύμπου και στους προκαποδιστριακούςΟΤΑ Λεπτοκαρυάς, Λιτόχωρου, Παντελεήμονος (Πλαταμώνος), Πλαταμώνος (Σταθμού), Πόρων, Σκοτίνης

Δήμος Κατερίνης και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑΑγίου Δημητρίου, Βρίας, Ελατοχωρίου, Ελάφου, Εξοχής (Καλυβίων Χαράδρας), Καταλωνίων, Κούκκου, Λαγορράχης, Λόφου, Μηλιάς, Μοσχοποτάμου, Μοσχοχωρίου, Ρητίνης, Σεβαστής, Τρίλοφου, Φωτεινών

Δήμος Πύδνας – Κολινδρού και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αιγινίου, Αλωνίων, Καστανέας, Κάταχα, Κολινδρού, Λιβαδίου, Παλαιοστάνης, Παλαιού Ελευθεροχωρίου, Πύδνης, Ρυακίων, Σφενδαμίου  

της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Μαρτίου 2019για τους κατοίκους ημεδαπής και από 17 Δεκεμβρίου 2018έως 18 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 402/28-122018 (Α.Π. ΠΡ 1768/1847343/21.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές :

Α) Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα :

στον Καλλικρατικό Δήμο Δομοκού

στον Καλλικρατικό Δήμο Ελάτειας – Αμφίκλειας

στον Καλλικρατικό Δήμο Λαμιέων και συγκεκριμέναστους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου), Αμουρίου, Ανθήλης, Αργυροχωρίου, Βαρδάτων, Βασιλικών, Γοργοποτάμου (Αλεπόσπιτων), Δαμάστας, Δάφνης, Δελφίνου, Δίβρης, Δύο Βουνών, Ελευθεροχωρίου, Ζηλευτού, Ηρακλειάς, Θερμοπυλών, Καλαμακίου, Καστανέας, Κόμματος, Κομποτάδων, Κουμαριτσίου, Κωσταλέξη, Λαδικούς, Λειανοκλαδίου, Λουτρών Υπάτης, Λυγαριάς, Λύχνου, Μεγάλης Βρύσης, Μεξιάτων, Μεσοχωρίου (Υπάτης), Μοσχοκαρυάς, Μοσχοχωρίου, Νέου Κρικέλλου, Νεοχωρίου (Υπάτης), Οίτης, Παύλιανης, Περιστερίου, Πύργου, Ροδίτσης, Ροδωνίας, Σταυρού, Στιρφάκας, Σύκα Υπάτης, Υπάτης, Φραντζή

στον Καλλικρατικό Δήμο Λοκρών και συγκεκριμένα στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Γουλεμίου, Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυρτώνης, Λαρύμνης, Μεγαπλατάνου

στον Καλλικρατικό Δήμο Μακρακώμης

στον Καλλικρατικό Δήμο Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνουκαι συγκεκριμένα στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ ΑγίαςΤριάδος, Αγίου Σεραφείμ, Ανάβρας, Καινούργιου, Καλλίδρομου, Καμένων Βούρλων, Κομνίνης, Μενδενίτσης, Μώλου, Ρεγκινίου, Σκαρφείας

στον Καλλικρατικό Δήμο Στυλίδας και

Β) Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα :

στον Καλλικρατικό Δήμο Αγράφων
στον Καλλικρατικό Δήμο Καρπενησίου και συγκεκριμένα στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίας Βλαχέρνης, Αγίας Τριάδος, Αγίου Νικολάου, Αγίου Χαραλάμπους, Αλεστίων, Αμπλιανής (Σταυροπηγίου), Ασπροπύργου, Βελωτών, Βουτύρου, Βράχας, Δερματίου, Δομιανών, Δομνίστης, Εσωχωρίων, Καλεσμένου, Καρίτσης, Καρπενησίου, Καστανέας, Καταβόθρας, Κλειστού, Κρικέλλου, Μεσοκώμης, Μιρού Χωριού, Μυρίκης, Νόστιμου, Παππαρουσίου, Παυλοπούλου, Πετραλώνων, Προδρόμου, Προύσου, Ρόσκας, Σαρκίνης, Σελλών, Στάβλων, Σταυροχωρίου, Στενώματος, Στεφανίου, Σύγκρελλου, Τόρνου, Φιδακίων, Φουρνάς, Χελιδόνος, Χοχλιάς, Ψιανών

να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου2018 έως 18 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 403/28-12-2018 (Α.Π. ΠΡ 1773/1847388/21.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα :

στον Καλλικρατικό Δήμο Αγίου Νικολάου και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, Βραχασίου, Βρυσών, Έξω Λακκωνίων, Έξω Ποτάμων, Ζενίων, Καλού Χωρίου, Καρυδίου (Μιραμπέλλου), Καστελλίου Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Μέσα Λακκωνίων, Μιλάτου, Νεαπόλεως, Νικηθιανού, Πρίνας, Φουρνής, Χουμεριάκου
στον Καλλικρατικό Δήμο Ιεράπετρας
στον Καλλικρατικό Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου
στον Καλλικρατικό Δήμο Σητείας

να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου2018 έως 18 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

 

Εγκυκλιος Συντονιστικής 43/2018 Διαβίβαση εγγράφων ελληνικού κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 386/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ3462/1846692/14.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 387/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3463/1846695/14.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 388/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3464/1846696/14.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θάσου και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 389/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3465/1846697/14.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 390/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3466/1846699/14.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 391/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3467/1846700/14.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 392/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3565/1847157/18.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 393/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3566/1847169/18.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στον προκαποδιστριακό Δήμο Μεγαρέων και στην Κοινότητα Οινόης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 394/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3572/1847576/19.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 395/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3573/1847584/19.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 396/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3574/1847591/19.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 397/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3575/1847596/19.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας και Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 398/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3576/1847640/19.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/27.12.2018 (Α.Π. ΝΔ 3577/1847670/19.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκ. Συντ. 42/2018 – ΠΟΛ. 1232/2018 Κωδικοποίηση διατάξεων Ε9

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1232/2018, με θέμα την «Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)» (ΑΔΑ: Ψ0ΑΗ46ΜΠ3Ζ-4Κ5). Η κωδικοποίηση αυτή, η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4474/2017, αποσκοπεί στη διευκόλυνση πολιτών και υπηρεσιών, λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

 

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 382/21-12-2018 (Α.Π. ΠΡ 1679/1846330/17.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Δήμος Μεγαλόπολης
 • Δήμος Τρίπολης και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Βασιλείου αντινείας), Αγιωργίτικων, Αγριακόνας, Αθηναίου, Αλέας, Αλεποχωρίου, Αλωνισταίνης, Αμπελακίου, Αραχαμιτών, Αρτεμισίου, Ασέας, Βαλτετσίου, Βλαχερνής, Βλαχοκερασέας, Βουνού, Βουρβουρών, Γαρέας, Δάρα, Δάφνης ουτρουμπουχίου), Δόριζα, Ελαιοχωρίου, Επισκοπής, Ευάνδρου, Ζευγολατείου, Θάνα, Καλτεζών, Καμαρίου, Κανδάλου, Κανδήλας, Καρδαρά, Κάψα, Κερασιάς, Κερασίτσης, Κεραστάρη, Κολλινών, Κώμης, Λεβιδίου, Λιθοβουνίων, Λίμνης, Λουκά, Μαγούλας, Μαινάλου, Μακρής, Μανάρη, Μανθυρέας, Μαυρικίου, Μαυρογιάννη, Νεοχωρίου αντινείας), Νεστάνης, Ορχομενού αλπακίου), Παλαιόπυργου, Παλαιοχούνης, Παλλαντίου, Παναγίτσας, Πάπαρη, Παρθενίου, Πελάγους, Περθωρίου, Πηγαδακίων, Πιανάς, Πικέρνη, Ριζών, Ροεινού, Σάγκα, Σιλίμνης, Σιμιαδών, Σταδίου, Στενού, Στριγκού, Τζίβα, Τσελεπάκου, Χρυσοβιτσίου, Χωτούσης, Ψηλής Βρύσης
 • Δήμος Βόρειας Κυνουρίας και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίας Σοφίας, Αγίου Ανδρέου, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Πέτρου, Βερβενών, Ελάτου, Καρατούλα υνουρίας), Καστανίτσης, Καστρίου (Αγίου Νικολάου), Κορακοβουνίου, Κουτρουφών, Μελιγούς, Μεσορράχης, Νέας Χώρας, Περδικοβρύσης, Πλατανάς, Πλατάνου, Πραστού, Σιταίνης, Στόλου, Χαράδρου, Ωριάς
 • Δήμος Γορτυνίας
 • Δήμος Νότιας Κυνουρίας

της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 17 Δεκεμβρίου 2018 έως 18 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 383/21-12-2018 (Α.Π. ΠΡ 1682/1846325/17.12.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα στο σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους Καλλικρατικούς Δήμους:

 • Δήμος Δέλτα και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Ανατολικού και Βραχιάς
 • Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη και στον προκαποδιστριακό ΟΤΑ Φιλύρου
 • Δήμος Ωραιοκάστρου και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Δρυμού, Μελισσοχωρίου, Μεσαίου, Νέας Φιλαδέλφειας
 • Δήμος Θέρμης και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Αντωνίου, Κάτω Σχολαρίου, Λιβαδίου, Περιστέρας, Σουρωτής
 • Δήμος Θερμαϊκού και στον προκαποδιστριακό ΟΤΑ Μεσημερίου
 • Δήμος Λαγκαδά και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αδάμ, Αρδαμερίου, Ασκού, Ασσήρου, Βασιλουδίου, Βερτίσκου, Γερακαρούς, Εξαλόφου, Ζαγκλιβερίου, Ηρακλείου, Καλαμώτου, Καρτερών, Κολχικού, Κριθιάς, Κρυονερίου, Λαγκαδά, Λαγκαδικίων, Λαχανά, Λευκοχωρίου, Λοφίσκου, Νικοπόλεως, Ξυλοπόλεως, Όσσης, Περιβολακίου, Πετροκέρασων, Σαρακήνας, Σοχού, Χρυσαυγής
 • Δήμος Βόλβης και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Άνω Σταυρού, Απολλωνίας, Αρεθούσης, Ασπροβάλτας, Βόλβης, Βρασνών, Ευαγγελισμού, Μαυρούδας, Μελισσουργού, Νέας Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου, Νικομηδίνου, Νυμφόπετρας, Περιστερώνας, Προφήτου, Σκεπαστού, Σταυρού, Στεφανινών, Στίβου, Σχολαρίου, Φιλαδελφίου
 • Δήμος Χαλκηδόνος και στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Άδενδρου, Βαθύλακκου, Βαλτοχωρίου, Ελεούσης, Κουφαλίων, Μικρού Μοναστηρίου, Νέας Μεσημβρίας, Ξηροχωρίου, Παρθενίου, Προχώματος, Χαλκηδόνος

της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 12 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας