Ανακοίνωση Συλλόγου – Αλλαγή αντικειμενικών αξιών

Αγαπητοί Συνάδελφοι

          Για την υλοποίηση των επιταγών του Ν. 4336/2015 στα πλαίσια της αναθεώρησης του συστήματος αντικειμενικών αξιών ακινήτων, προβλέπεται εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων», προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται διαρκώς σ’ αυτή να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατό πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

          Σ’ αυτή τη βάση δεδομένων, εμείς οι συμβολαιογράφοι συμμετέχουνε ήδη ουσιαστικά μέσω της αποστολής της αγοραίας αξίας ακινήτων κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης χρήσης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.ΙΑ..

          Προς υλοποίηση του σκοπού αυτού, απαιτείται η συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδας Εργασίας. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ομάδας Εργασίας είναι, εκτός των άλλων, η μαζική και σε καμία περίπτωση υποκειμενική εκτίμηση φορολογητέων αξιών ακινήτων σε όλη την Επικράτεια, από ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναθεώρηση των φορολογητέων αξιών ακινήτων.

          Είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Συμβολαιογραφία, έχοντας πείσει με πράξεις την Ελληνική Πολιτεία και τους θεσμούς για τη σημασία του θεσμικού της ρόλου, συμμετέχει στη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, ελέγχου και υλοποίησης του συστήματος αξίας ακινήτων, ενός συστήματος απόλυτα συνδεδεμένου με τη λειτουργία του συμβολαιογράφου.

          Η Συντονιστική Επιτροπή θα αποτελείται από:

 • την Υφυπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο (και αντικαταστάτη της)
 • τον Υπουργό Εσωτερικών (και αντικαταστάτη του)
 • το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (και αντικαταστάτη του)
 • το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος (και αντικαταστάτη του)
 • το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως μέλος (και αντικαταστάτη του)
 • τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέλος (και αντικαταστάτη του)
 • τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, ως μέλος (και αντικαταστάτη του)
 • τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ως μέλος (και αντικαταστάτη του)
 • το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλος (και αντικαταστάτη του)
 •  έναν Ακαδημαϊκό με ειδίκευση σε θέματα εκτιμήσεων ακινήτων, ως μέλος (και αντικαταστάτη του)
 • τον Πρόεδρο της Κτηματολόγιο Α.Ε., ως μέλος (και αντικαταστάτη του) και
 • τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ως μέλος (και αντικαταστάτη του).

Στην ως άνω Συντονιστική Επιτροπή, εκτός του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεωργίου Ρούσκα, θα συμμετέχει ως αντικαταστάτης του ο κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του ΣΣΕΑΠΑΔ και εκπρόσωπος της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο Υπουργείο Οικονομικών.

Με τιμή

         Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                              Ευτυχία Καραστάθη