ΘΕΜΑ: Υπόμνηση υποβολής δηλώσεων για εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για εγγραφή φυσικών ή νομικών προσώπων στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, είναι η 31η Οκτωβρίου 2017. Η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2018. Σας αποστέλλουμε συνημμένα και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 262099/20-10-2017 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών), το οποίο και επαναλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων στ Μητρώο, που σας είχαν κοινοποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 431/18-9-2017 Ανακοίνωσή μας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας