Ανακοίνωση Συντονιστικής -ΚΥΑ σχετικά με βεβαιώσεις Ν.4178/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α)».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. επιβεβαιώνεται η ισχύς των βεβαιώσεων που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 και, συνεπώς, δύνανται να χρησιμοποιηθούν εντός διμήνου από την έκδοσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4495/2017.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας