ΘΕΜΑ: ΚΥΑ 50743/2017 – «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (ΦΕΚ 4432/2017 Β)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 50743/11-12-2017 των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με τίτλο «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4432/15-12-2017 τευχ. Β’. Στην παραπάνω ΚΥΑ δημοσιεύεται ο Εθνικός Κατάλογος περιοχών Natura 2000 (Παράρτημα Ι), ο οποίος περιλαμβάνει πλέον 446 περιοχές, ενώ στους συνοδευτικούς Πίνακες 1 και 2 απαριθμούνται αντίστοιχα οι νέες περιοχές που εντάχθηκαν και οι τροποποιούμενες υφιστάμενες. Τέλος, στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται οι σχετικοί χάρτες. Για το πλήρες ΦΕΚ, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας