ΘΕΜΑ: Ν. 4511/2018 (ΦΕΚ 2 Α) – Διαθήκες Ελλήνων Μουσουλμάνων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιείται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ο Ν. 4511/2018 με τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α’ 182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α’ 11)», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2/15-1-2018 τευχ. Α’. Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο (άρθρ. 1), στο τέλος του άρθρ. 5 της από 24.12.1990 ΠΝΠ «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α’ 182), προστέθηκε παράγραφος 4, κατά την παρ. 1 περ. γ’ της οποίας «Οι κληρονομικές σχέσεις των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός εάν ο διαθέτης συντάξει ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση τελευταίας βούλησης, κατά τον τύπο της δημόσιας διαθήκης, με αποκλειστικό περιεχόμενό της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η κληρονομική του διαδοχή στον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή, είτε με μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με σύνταξη μεταγενέστερης διαθήκης, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. Ταυτόχρονη εφαρμογή του Αστικού Κώδικα και του Ιερού Μουσουλμανικού Νόμου στην κληρονομική περιουσία ή σε ποσοστό ή και σε διακεκριμένα στοιχεία αυτής απαγορεύεται».

Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 εδ. β’ του άρθρ. 1 του ως άνω νόμου, «Διαθήκες που έχουν συνταχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχει επέλθει κληρονομική διαδοχή αναπτύσσουν κανονικά τις έννομες συνέπειές τους κατά το χρόνο επαγωγής».

Η ισχύς των προαναφερθεισών διατάξεων του Ν. 4511/2018 άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας