ΘΕΜΑ: Αναζήτηση διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που προσφεύγουν στις Υπηρεσίες του Συλλόγου για την αναζήτηση διαθηκών αποβιωσάντων, το σχετικό έγγραφο το οποίο μέχρι πρότινος εστέλλετο ταχυδρομικά εφεξής θα σας αποστέλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Παρακαλείσθε να ενημερώνετε άμεσα και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του εγγράφου, την αρμόδια Υπηρεσία του Συλλόγου (κ. Μαρία Κοντοπούλου, τηλ. 210-33 07 450) περί της υπάρξεως διαθήκης στο αρχείο σας ή στο αρχείο τέως συμβολαιογράφου, το οποίο κατέχετε προσωρινά ή οριστικά.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη