ΘΕΜΑ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 888/1825449/ΝΔ 1920/26-6-2018 έγγραφο «Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε.» του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 888/1825449/ ΝΔ 1920/26-6-2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τίτλο «Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε.». Το ως άνω έγγραφο αφορά στο άρθρο 40 του Ν. 4409/2016 και την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (2216 Β), με την οποία καθορίστηκαν ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

            Επισημαίνεται ότι βάσει του ως άνω υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 888/ 1825449/ΝΔ 1920/26-6-2018 εγγράφου, ως ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή των συντασσόμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών ορίζεται η 16-7-2018.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης