ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1121/25-6-2018 – Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, την  ΠΟΛ. 1121/25-6-2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με τίτλο «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013».

            Σύμφωνα με  την ως άνω ΠΟΛ. 1121/2018, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 α) των φυσικών προσώπων και β) των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει) παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης