ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ)

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρ. 16 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 63577/13-6-2018, με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών» (ΦΕΚ 2380 Β), μεταξύ των προϋποθέσεων λειτουργίας των συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) είναι και η επιτυχής συμμετοχή τους σε σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών του αρμοδίου Υπουργείου με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Με την Εγκύκλιό μας υπ’ αριθμ. 33/2018, σας κοινοποιήθηκε πρόσκληση για συμμετοχή στο προαναφερθέν πρόγραμμα επιμόρφωσης, ενώ με την από 23-7-2018 Ανακοίνωσή μας σας αποστάλθηκε αρχείο κειμένου με την αίτηση συμμετοχής, την οποία –εφ’ όσον επιθυμείτε να λειτουργήσετε ή να συνεχίσετε να λειτουργείτε ως ΥΜΣ– έπρεπε να συμπληρώσετε και αποστείλετε στο Σύλλογο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notaries@notariat.gr ή notarieslaw@notariat.gr.

Δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στον προγραμματισμό της επιμόρφωσης, παρακαλούνται όσοι δεν έχουν αποστείλει ακόμα τις αιτήσεις σας να μεριμνήσουν μέχρι την 28-9-2018 γι’ αυτό. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε τη φόρμα αίτησης συμμετοχής.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: