Eγκύκλιος Συλλόγου 7/2019-Κατάρτιση συμβολάιογραφικών πράξεων με πολίτες τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 27 Ν. 4851/2014 – Κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων όπου συμβάλλονται πολίτες τρίτων χωρών»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          Σας διαβιβάζουμε: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41684/24-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67774/22-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8659/23-10-2018 έγγραφο του Ληξιαρχείου Νίκαιας, για να λάβετε γνώση.

          Σας τονίζουμε ότι, κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων με πολίτες τρίτων χωρών, πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι διατάξεις του άρθρ. 27 του Ν. 4851/2014 («Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων»), οι οποίες έχουν ως εξής:

«1. Κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή στην ημεδαπή, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και να προβούν σε σχετική μνεία στην πράξη τους.

2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου που δεν έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα».


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Νομοσχέδιο Δασικών Χαρτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους Δασικούς χάρτες-Κατάθεση Νομοσχεδίου

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

με τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 11.4.2019 κοινής συνέντευξης τύπου, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., με θέμα την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα προβλήματα που συνεπάγεται η ανάρτηση στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογό μας και συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γεώργιος Στασινός και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτριος Βερβεσός, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 27.5.2019, ημέρα Τρίτη, στο ΥΠΕΝ, αντιπροσωπείας του Συλλόγου μας, που αποτελείτο από τον Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ.Γεώργιο Ρούσκα και το μέλος του Δ.Σ., κ. Μηνά Σεφεριάδη, καθώς και τον τεχνικό σύμβουλο του Συλλόγου για θέματα δασικών χαρτών, κ. Νικόλαο Χλύκα, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο και τους νομικούς του συμβούλους.

Συζητήθηκε, εκτός των άλλων, το φλέγον ζήτημα της δυσχέρειας σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγραφών για λογαριασμό συμπολιτών μας σε περιοχές που εμπεριέχονται στους δασικούς χάρτες, καθώς και οι συνέπειες στην κυριότητα εκατομμυρίων ακινήτων και οι νομοθετικές παρεμβάσεις, τις οποίες οφείλει να νομοθετήσει η Πολιτεία για την επίλυση όλων των ανωτέρω.

Έτσι, την Παρασκευή, στις 31.5.2019, κατετέθη στη Βουλή Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους δασικούς χάρτες με τον τίτλο «Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του μηνός Ιουνίου.

Χαιρετίζουμε την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο σίγουρα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και δηλώνουμε ότι τα θεσμικά μας όργανα θα συμμετάσχουν με το θεσμικό διακριτό τους ρόλο στην άμεση ολοκλήρωση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

                                                                Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                           Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Παράταση για ΥΜΣ έως 05.06.2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.457/11-04-2019 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι, η καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης ως Υπηρεσία Μιας Στάσης έχει παραταθεί έως την 05.06.2019. Θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο απ’ τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το οποίο και θα σας κοινοποιηθεί.

    Με τιμή

       Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 39/2018 – Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α)

ΘΕΜΑ: Ν. 4583/2018 – Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ κ.λπ. (ΦΕΚ 212 Α)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4583/2018, με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», στο τεύχος 212/18-12-2018 Α’, ο οποίος και σας αποστέλλεται συνημμένα προς ενημέρωσή σας.

          Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συμβολαιογραφικής πλευράς εμφανίζουν τα παρακάτω άρθρα:

            α) άρθρο 51: Στο άρθρο αυτό, με το οποίο προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρ. 12 παρ. 8 Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι: «9. Σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

          β) άρθρο 55: Στο άρθρο αυτό, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρ. 54Α του Ν. 4174/2013, ορίζεται ότι: «6. Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή δικαιώματος επ’ αυτού, που περιγράφεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλη πράξη που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300) ευρώ ούτε ανώτερο από χίλια (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται».

          γ) άρθρο 60: Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται τα άρθρα 85, 88 και 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ως κατωτέρω:

 «1. Η ενότητα Α΄ του άρθρου 85 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Υπόχρεοι σε δήλωση

Σε σύσταση δωρεών και γονικών παροχών υπόχρεοι για την υποβολή της δήλωσης είναι οι συμβαλλόμενοι. Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση οι δικαιούχοι της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 25. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης και εξαιρέσεις από αυτήν.».

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια η φράση «, που συντάσσεται σε έντυπο που παρέχεται δωρεάν από την υπηρεσία,» διαγράφεται.
  2. Οι παράγραφοι1 και 2 του άρθρου 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 68.

  1. Απαγορεύεται στο συμβολαιογράφο να συντάξει συμβόλαιο δωρεάς ή γονικής παροχής, αν από την ημέρα υποβολής της δήλωσης έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας Β΄ του άρθρου 10, εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, συντάσσεται συμβόλαιο και μετά την προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον μέχρι τη σύνταξη του συμβολαίου, δεν έχει τροποποιηθεί το αντικειμενικό σύστημα στη συγκεκριμένη περιοχή.».»

          δ) άρθρο 61: Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή σχετικών φόρων, σε υποθέσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003, έχει παραγραφεί. Συγκεκριμένα, το άρθρο αυτό ορίζει ως κατωτέρω:

«Η παράγραφος 5 του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή των φόρων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003, έχει παραγραφεί. Στις υποθέσεις αυτές δεν απαιτείται το πιστοποιητικό που προβλέπεται από τα άρθρα 105 έως και 112. Αντί γι’ αυτό, μπορεί να προσκομίζεται:

α) για τις κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία να προκύπτει ότι, ο θάνατος του κληρονομουμένου ή δωρητή αιτία θανάτου επήλθε μέχρι και την 31.12.2003, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι, δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, β) για τις δωρεές εν ζωή, γονικές παροχές και προίκες, αντίγραφο του οικείου συμβολαίου που συντάχθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003 ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου, που συνέταξε το συμβόλαιο ότι, τούτο συντάχθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003 και δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.».

          ε) άρθρο 70: Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 61 του Ν. 4446/2016 και συγκεκριμένα: «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4446/2016 Α΄ 240), προστίθενται εδάφια ως εξής:

“Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 δήλωση, με τη συνυποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι, συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους, εκτός εάν για τα συγκεκριμένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί δηλώσεις με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχει εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α. της παρ. 1 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.”.»

          στ) άρθρο 101: Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 (αναστολή φόρου υπεραξίας) ως εξής: «Η περίπτωση α’ της παρ. 33 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: “α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019.”.».

          και ζ) άρθρο 101: Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 

     Με τιμή

       Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡIKH ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 30/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ

————————————————-

Η Ομάδα ανάγνωσης λογοτεχνίας συμβολαιογράφων προτείνει στους συναδέλφους το θεατρικό έργο «Η ΤΕΛΕΤΗ» του γνωστού συγγραφέα Παύλου Μάτεσι που ανεβαίνει σε μία μοναδική παράσταση στο θέατρο ΗΒΗ στις 30 Ιουνίου 2018 ημέρα Σάββατο. Στη θεατρική ομάδα που ανεβάζει το έργο συμμετέχει και ο αγαπημένος συνάδελφός μας  Μιχάλης Πατζής.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο 6937.97.42.01 για την κράτηση θέσης.

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Ιατρικές δαπάνες-ΙΒΑΝ δικαιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σημερινής μας ενημέρωσης από το Τμήμα Ασφάλισης-Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων (ΕΦΚΑ-Γεν.Δ/νση καταβολής Παροχών Υγείας), σας γνωρίζουμε ότι, όσοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι συμβολαιογράφοι έχουν εκκρεμή αιτήματα ιατρικών δαπανών, θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στον Κλάδο Υγείας του πρώην ΤΑΣ, φωτοτυπία λογαριασμού Τραπέζης όπου θα αναγράφεται το IBAN λογαριασμού, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως τα αιτήματά τους προς εξόφληση. Το ανωτέρω Τμήμα θα προσπαθήσει να διαβιβάσει σταδιακά όσα αιτήματα είναι έτοιμα προς εξόφληση, ήτοι εκείνα για τα οποία δεν εκκρεμεί ιατρικός-φαρμακευτικός έλεγχος ή οικονομικός έλεγχος.

Επειδή οι προθεσμίες που έχουν τεθεί είναι ασφυκτικές (έως 31/8/2018) παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να κινητοποιηθούν άμεσα για να προλάβει το Τμήμα να ενεργήσει τα δέοντα.

Τα αιτούμενα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κάνιγγος 27, ΤΚ 106 82, Αθήνα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.karra@4125.syzefxis.gov.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Ομάδας Ανάγνωσης Συμβολαιογράφων – Ημερήσια εκδρομή στις Μυκήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ ΤΟΥ  

 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ

   22 Απριλίου 2018

Η Ομάδα Ανάγνωσης Λογοτεχνίας Συμβολαιογράφων, συνεχίζοντας το δρόμο της ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ και με αφορμή τον Όμηρο (Ιλιάδα & Οδύσσεια) διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Μυκήνες.

Η εκδρομή μας θα γίνει την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 (8 π.μ. αναχώρηση από το Σύνταγμα – αρχή Μητροπόλεως).

Θα μας ξεναγήσει στο χώρο και το Μουσείο ο αρχαιολόγος – ξεναγός Αλέξανδρος Γεωργίου.

Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο είναι 20€ (ευρώ).

Στο παραπάνω  κόστος συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά με το πούλμαν και το κόστος ξεναγού.

Για την καλύτερη διοργάνωση, σας παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρεστε, να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, στη συνάδελφό μας Μαρίνα Μαργαρίτη (τηλ. 210 – 4122.855 – 6).

Ανακοίνωση Συλλόγου 2018-Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

          Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σε συνέχεια της από 27-9-2017 Ανακοίνωσής μας (αριθμ. πρωτ. 2698/2017), την οποία σας συγκοινοποιούμε, σάς ενημερώνουμε για τη διαδικασία, την οποία πρέπει να ακολουθήσετε για την εγγραφή – πιστοποίησή σας στο σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., αλλά και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

1.- Συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα την αίτηση που περιέχεται στην προαναφερθείσα συγκοινοποιούμενη ανακοίνωση.

2.- Αποστέλλετε τη συμπληρωμένη αίτηση στο Σύλλογο, ο οποίος και θα την προωθήσει αρμοδίως.

3.- Παραλαμβάνετε από το σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. ηλεκτρονικό μήνυμα (email) έγκρισης της αίτησής σας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

4.- Πατάτε το σύνδεσμο ορισμός κωδικού πρόσβασης για να μεταφερθείτε από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα Αποστολής Επιπρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας του ιστότοπου του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ..

5.- Πατάτε Αποστολή Κωδικού Επιβεβαίωσης στην ιστοσελίδα του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ..

6.- Λαμβάνετε στο κινητό σας μήνυμα SMS από το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., το οποίο περιέχει εξαψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης.

7.- Καταχωρείτε τον κωδικό που λάβατε μέσω SMS στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας.

8.- Στην ιστοσελίδα εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ορισμού πρόσβασης στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ..

Ο λογαριασμός στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. είναι πλέον ενεργοποιημένος και μπορείτε να διεξάγετε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στην αντίστοιχη πλατφόρμα.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

ΔΣ αρχεία

1α. Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2018 1β. Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2018 1γ. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 2018 2. Προϋπολογισμός κρατικών συμβολαίων 2018 5. Δήλωση-αίτηση Ε. Καραγεωργοπούλου 9. Καταστατικό συμβ-κής εταιρείας 10-11. Αιτήσεις-Βοηθήματα Πρόσκληση Δ.Σ. 27-12-2017

Ανακοίνωση Συλλόγου – Ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. για προμήθεια POS

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

­

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                 Στη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ομόφωνα αποφάσισε να προταθεί σε όλους τους συναδέλφους μετά και από τις τελευταίες επαφές και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών της προμήθειας POS.

Θα ακολουθήσει άμεσα ανακοίνωση η οποία εκτός άλλων θα περιλαμβάνει και την επιλογή συγκεκριμένης Τράπεζας από την οποία θα γίνει η προμήθεια καθώς και οι οικονομικοί όροι της συγκεκριμένης επιλογής, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σύγκριση όλων των οικονομικών προσφορών των Τραπεζών.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                        Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη