ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετά την σημερινή δημοσίευση (ΦΕΚ Β΄839) της πολυαναμενόμενης εδώ και είκοσι μέρες απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση ΦΜΑ», θα συγκληθεί εκτάκτως η ΣΕΣΣΕ την 4η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 προκειμένου να αξιολογήσει το περιεχόμενο της απόφασης αυτής και να λάβει τυχόν αποφάσεις.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της ΣΕΣΣΕ

Ανακοίνωση Συλλόγου 1-3-2021 – Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας έως 8-3-2021

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 793) η κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών Σύμφωνα με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Με το άρθρ. 1 της ΚΥΑ, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών).

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης ορίζονται στην παρ. 1Β του άρθρ. 1 της ΚΥΑ και αποτυπώνονται σε σχετικό Πίνακα σε αυτήν.

Ειδικά για τις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (λ.χ. Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Ευβοίας, Δήμος Καλυμνίων κ.ά.), επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα, προβλέπονται τα εξής:

1) Αναστολή όλων των συναθροίσεων και των δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων ανεξαρτήτως χώρου, με την επιφύλαξη των δημόσιων, υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρ. 11 του Συντάγματος και του Ν. 4703/2020 (Α’ 131).

2) Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών γίνεται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου, με την εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

3) Η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων γίνεται με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου. Προβλέπεται υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. Επίσης, προβλέπεται υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη / αυξημένου κινδύνου ομάδα. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένου των Τραπεζών και των περιπτώσεων, στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.). Οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται με τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

4) Ως προς τη λειτουργία των δικαστηρίων, και ειδικότερα των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, αναστέλλονται προσωρινά:

α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκδικάζονται καθώς κι εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

5) Ως προς τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, αναστέλλονται προσωρινά:

α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων

β) κάθε προθεσμία σχετικά με την μεταγραφή, εγγραφή, καταχώρηση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων,

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς  αξιώσεως.

Ειδικά για τα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» όπου παρέχεται ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης, έκδοσης και λήψης πιστοποιητικών, αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί. [Περαιτέρω, βλ. και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 309/1-3-2021 Ανακοίνωση του Συλλόγου].

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 1-3-2021 – Λειτουργία κτηματολογικών γραφείων στις περιοχές αυξημένου κινδύνου από 1 έως και 5 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία κτηματολογικών γραφείων στις περιοχές αυξημένου κινδύνου από 1 έως και 5 Μαρτίου 2021»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Ανακοίνωση Τύπου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», σύμφωνα με την οποία για το χρονικό διάστημα από 1η έως και 5η Μαρτίου 2021 αναστέλλονται πλήρως όλες οι δια ζώσης συναλλαγές και παραμένει σε πλήρη λειτουργία ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υπηρεσία της έκδοσης πιστοποιητικών, στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, όπου βρίσκονται το Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιά και τα υποκαταστήματα Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου (Περιφέρεια Αττικής) και το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου (όσον αφορά την Τρίπολη και την τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Αρκαδίας). Τυχόν ραντεβού κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα θα επαναπρογραμματιστούν μετά τη λήξη της αναστολής με έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Στα υπόλοιπα Κτηματολογικά Γραφεία, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (εγγραφή πράξεων, έκδοση πιστοποιητικών) παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, ενώ οι δια ζώσης συναλλαγές και ο έλεγχος των αρχείων θα γίνεται μόνο με ραντεβού.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 26-2-2021 – Παράταση υποβολής έως 30-6-2021 των δηλώσεων φόρου κληρονομίας κ.λπ.

ΘΕΜΑ: «Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2021 της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το από 26.02.2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που έληξε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά και αυτών που πρόκειται να λήξουν τον Μάρτιο.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και ο χρόνος υποβολής για τις αντίστοιχες υποθέσεις που η σχετική προθεσμία έληξε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του έτους 2020 και για τις οποίες είχε ήδη δοθεί παράταση με απόφαση του Υφυπουργού μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-2-2021 – Λειτουργία Help Desk TEE 25-2-2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 15:30-17:30, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Σύμβουλους – Μηχανικούς και μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 22-2-2021 – Έκτακτη κλήρωση 14-4-2021 για εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών Ν. Αττικής

ΘΕΜΑ: Έκτακτη κλήρωση 14-4-2021 για συμμετοχή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.  του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013 (Νομός Αττικής)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι την Τετάρτη 14-4-2021 και ώρα 14:00 θα διενεργηθεί έκτακτη κλήρωση για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως 19-3-2021.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων με χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet. Τα διορισμένα σε υπόθεση πρόσωπα δικαιούνται ελάχιστη αμοιβή χιλίων (1.000,00) ευρώ.

          Συνημμένα σας αποστέλλεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20433 ΕΞ/19-2-2021 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

        Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 15-2-2021 – Ψηφιακές Υπογραφές

ΘΕΜΑ: «Ψηφιακές Υπογραφές»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων συναδέλφων, που ήδη έχουν προμηθευτεί μέσα αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (usb tokens) και ψηφιακά πιστοποιητικά δωρεάν από το Σύλλογό μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Η ισχύς του ψηφιακού πιστοποιητικού, που λάβαμε σε διαφορετική χρονική στιγμή έκαστος από την διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ, ήταν και είναι διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Μετά την πάροδο έτους παύουν να ισχύουν και απαιτείται η ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών.

Εξετάζοντας και επιδιώκοντας τη δυνατότητα να παραλάβουμε δωρεάν ψηφιακά πιστοποιητικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνέχεια των επαφών μας με το ως άνω Υπουργείο, μας πληροφόρησαν ότι το αργότερο στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, θα τα έχουμε λάβει δωρεάν απ’ αυτό. Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση που μας χορηγηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο, η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτών θα είναι ενιαία για όλους.

Όσοι, λοιπόν, συνάδελφοι μπορούν να περιμένουν και δεν έχουν κάποια επείγουσα πράξη, που απαιτεί τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, θα λάβουν εκ νέου δωρεάν ψηφιακά πιστοποιητικά. Αν όμως κάποιος συνάδελφος, λόγω επείγουσας ανάγκης, επιθυμεί την άμεση ανανέωση του ψηφιακού του πιστοποιητικού μπορεί ν’ απευθυνθεί, είτε στην αρχική εταιρεία χορήγησης (Optis), είτε σ’ άλλη και να το πράξει ατομικά. Ενδεικτικά και προς ενημέρωσή σας, το κόστος ανανέωσης των πιστοποιητικών για την εταιρεία Optis ανέρχεται στο ποσό των € 30,00 πλέον Φ.Π.Α. (πληροφορίες info@optis.gr).

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 15-2-2021 – Λειτουργία Ταμείου & Λογιστηρίου 15/2/2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ταμείου και Λογιστηρίου για 15/2/2021»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι σήμερα, Δευτέρα  15 Φεβρουαρίου 2021, λόγω εκτάκτων λόγων, η Ταμειακή Υπηρεσία και το Λογιστήριο θα παραμείνουν κλειστά.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών έως 1.3.2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 15-2-2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 1-3-2021 και ώρα 06.00».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 519/ 12.02.2021 έγγραφο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ότι για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 15-2-2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 1-3-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν για τη λειτουργεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μεταξύ άλλων, τα εξής:

          1.   Θα χορηγούνται και θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του αντιδίκου από τον Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων, από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας για τις προσωρινές διαταγές της εκούσιας δικαιοδοσίας και από τον Ειρηνοδίκη εκδίκασης προσωρινών διαταγών ν.3869/2010. Οι προσωρινές διαταγές,  που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση των ως άνω δικαστών, οι οποίοι ορίζουν τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

 2.   Θα κατατίθενται δικόγραφα μόνο για τις διαδικασίες, που είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση [νέα τακτική, εργατικά, αμοιβές, μισθώσεις, αυτοκίνητα]. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση διατάξεως κληρονομητηρίου,  εγγραφής ή τροποποίησης καταστατικού σωματείου, δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης κυρίας, για τις τελευταίες ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού.

2. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται  ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Δεν θα χορηγούνται απόγραφα. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας θα αποστέλλονται  ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων.

3.  Όσον αφορά την έκδοση  πιστοποιητικών, θα  χορηγούνται  μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr.

4.  Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Αποδόσεως Μισθίου, ούτε θα χορηγούνται αντίγραφα και απόγραφα.

5.  Δεν θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις.

6.  Δεν θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις και δηλώσεις τρίτου.

7. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας. 

8. Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας και  θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης