Ανακοίνωση Συλλόγου 18-9-2020 – Προβλήματα κατά τις συναλλαγές με Δ.Ο.Υ.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενόψει της σύγκλησης της θεσμοθετημένης Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία η Ελληνική  Συμβολαιογραφία συμμετέχει με εκπροσώπους της και η οποία έχει  ως αντικείμενο εργασίας την Φορολογία Κεφαλαίου, όποιος συνάδελφος επιθυμεί, δύναται να ενημερώσει το Σύλλογο για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στις Δ.Ο.Υ. κατά τη συμβολαιογραφική συναλλαγή, αποστέλλοντας σύντομη περιγραφή αυτών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@notariat.gr, υπόψη Νομικής Υπηρεσίας (κ. Βασιλική Αραχωβίτη).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 18-9-2020 – Ανακαθορισμός τιμών ζώνης ΔΕ Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός τιμών ζώνης Α΄, Β΄, Γ΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 102353 ΕΞ 2020/15.09.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3964), για τον ανακαθορισμό τιμών ζώνης της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.» (Β΄ 2192), της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/31.10.2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 3882) και της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1180/22.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών» (Β΄ 4317), σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση 14-9-2020 – Υποβολή Αιτήσεων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. (άρθρ. 16 Ν. 4182/2013)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην τακτική κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 155029/9-9-2020 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 31-10-2020 (ημέρα Σάββατο) για συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2020 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013.

Η αίτηση εγγραφής με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
          Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης

Υπενθύμιση για λήψη ψηφιακής υπογραφής 14-9-2020

ΘΕΜΑ: Ψηφιακές υπογραφές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι όσοι από εσάς δεν έχουν ήδη αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, πρέπει, κατά το αποκλειστικό χρονικό διάστημα από 16-9-2020 έως και 15-10-2020 και ώρες 8:00 – 16:00, να προβούν στα παρακάτω βήματα:

1.- Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. Ο Σειριακός Αριθμό ΑΔΔΥ δεν είναι απαραίτητος σε αυτή τη φάση της διαδικασίας. Αντίθετα, το όνομα χρήστη στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ είναι. Εάν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, για να εγγραφείτε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, ακολουθήστε τις λεπτομερείς Οδηγίες Εγγραφής και στο τέλος της διαδικασίας, θα λάβετε όνομα χρήστη.

2.- Υποβάλλετε σε ΚΕΠ την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου και λαμβάνετε αποδεικτικό υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

3.- Προσέρχεστε με το ως άνω αποδεικτικό στο Σύλλογο (μεταξύ 8:00 και 16:00) στον 1ο όροφο, όπου μηχανικός από την εταιρεία OPTIS θα ολοκληρώσει τη διασύνδεση της ψηφιακής υπογραφής σας με το Σύστημα ΕΡΜΗΣ.

4.- Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να κατεβάσετε (με τους κωδικούς σας χρήσης) το ειδικό πρόγραμμα από τον ιστότοπο του Συλλόγου (https://enotariat.gr/?page_id=5987). (Σημ. Εάν δεν έχετε κωδικούς, αυτοί χορηγούνται από την εταιρεία διαχείρισης του ιστότοπου CLEVERMEDIA, τηλ: 210-7247506).

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση παρέλευσης του ως άνω αποκλειστικού χρονικού διαστήματος ή πιθανής παράτασης αυτού, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν θα παρέχεται πλέον από το Σύλλογο και ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία μόνος του και με δικά του έξοδα.

Στο παρόν επισυνάπτονται: α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, β) οδηγίες για εγγραφή στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και γ) οδηγίες χρήσης του προγράμματος της ψηφιακής υπογραφής.

 

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης

Καταγγελία-Διαμαρτυρία-Μεθοδεύσεις μελών Δ.Σ. Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.


Κύριοι συνάδελφοι,

Το περιεχόμενο της από 24.7.2020 διαμαρτυρίας των υπογραφόντων αυτήν, έξι  μελών του Δ.Σ. (μειοψηφία), για τη ματαίωση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου είναι επιεικώς απαράδεκτο.

Οι ισχυρισμοί τους για «μεθοδεύσεις» κατά την έκδοση του από 24.7.2020 εγγράφου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και για τη ματαίωση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς μάλιστα ν’αναφέρουν ή να εμφανίσουν -ακόμα μέχρι και σήμερα- αποδεικτικά στοιχεία, είναι αβάσιμοι και ψευδείς.

Εάν έχουν κάποια απόδειξη, ή έστω  ένδειξη, για τους ισχυρισμούς  τους αυτούς, οφείλουν να τις γνωστοποιήσουν, άλλως μένουν εκτεθειμένοι. Σας επισυνάπτουμε δε και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήσαμε όλες τις διαδικασίες και χορηγήσαμε στον ΕΟΔΥ όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να κρίνει για το επικίνδυνο ή μη διενέργειας Γ.Σ. στον συγκεκριμένο χώρο. 

Για λόγους στοιχειώδους πρόνοιας και επειδή, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου, έχω την ευθύνη για την ομαλή και ασφαλή διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης και λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του COVID- 19, απευθυνθήκαμε ως Δ.Σ. στον αρμόδιο οργανισμό ΕΟΔΥ, για να μας υποδείξει τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την από πλευράς δημόσιας υγείας ασφαλή διενέργεια της συνέλευσης. Και η απάντηση, γνωστή σε όλους  σας, ήταν αρνητική.

Μετά την απάντηση αυτή η διενέργεια της Γ.Σ. δεν ήταν δυνατή και για αυτό ματαιώθηκε. Τι θα έπρεπε να γίνει κατά τους διαμαρτυρόμενους και καταγγέλλοντες; Να αγνοούσαμε τη θέση του ΕΟΔΥ και να γινόταν Γ.Σ.; Είναι αδιανόητο αυτό.  Δεν γνωρίζαμε όμως ότι στους κόλπους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας διαθέτουμε -εκτός των άλλων- διαπρεπείς επιδημιολόγους-λοιμωξιολόγους οι οποίοι αμφισβητούν την άποψη για τη δημόσια υγεία ενός οργάνου-θεσμού που, κατά γενική ομολογία, έσωσε τη χώρα από την πανδημία κατόπιν των εύστοχων και έγκαιρων χειρισμών του.

Οφείλουμε δε να σας πληροφορήσουμε ότι  το μέλος του Δ.Σ. και της μειοψηφίας αυτού, κα Χριστίνα Μάνδρου, ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία να αναζητήσει και να βρει εντέλει, μετά από συνεννόηση με το Δήμο Αθηναίων, αίθουσα κατάλληλη για τη διεξαγωγή της ΓΣ διαβεβαιώνοντας το Σώμα ότι τηρεί όλες τις προϋποθέσεις. Είναι η ίδια η κα Μάνδρου που υπογράφει και καταγγέλλει μεθοδεύσεις, χωρίς βέβαια να αναφέρει πουθενά το δικό της σημαίνοντα ρόλο στην προσπάθεια του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Πρόκειται δυστυχώς για μια υποτιμητική και αλαζονική συμπεριφορά των «διαμαρτυρόμενων συναδέλφων» μας-μελών του Δ.Σ., αλλά και για έναν επικίνδυνο μικροπολιτικό παραλογισμό που είναι  αναγκαίο να μην επικρατήσει στους κόλπους του συμβολαιογραφικού κόσμου.

Η δημοκρατική ευαισθησία δεν είναι γνώρισμα μόνον των διαμαρτυρόμενων και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να αμφισβητεί την προσήλωσή μας στις δημοκρατικές αρχές και αξίες.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 28-7-2020 – Σχετικά με τη διαμαρτυρία των μελών της μειοψηφίας Δ.Σ. του Συλλόγου

ΘΕΜΑ: Για τη διαμαρτυρία της μειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω, για ενημέρωσή σας, το ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στη μειοψηφία του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Ρούσκα, αναφορικά με τη διαμαρτυρία των μελών που την απαρτίζουν, σχετικά με τη ματαίωση της Γ.Γ. του Συλλόγου μας με απόφαση ΕΟΔΥ.

Κύριοι «συνάδελφοι»

Σε συνέχεια της από 24/7/2020 επιστολής σας, με την οποία καταγγέλλετε μεθοδεύσεις από πλευράς ΕΟΔΥ και της πλειοψηφίας του Δ.Σ. για τη ματαίωση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας, σας καλούμε και σας προκαλούμε να προσκομίσετε κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο συνάγεται το αβίαστο συμπέρασμά σας. Σας (προ)καλούμε επίσης να αιτηθείτε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία σας, με τα οποία σπιλώνετε ανερυθρίαστα δημόσιους οργανισμούς και συναδέλφους σας.

Αναμένοντας, μετά από τέσσερις ημέρες, τα «αποδεικτικά» στοιχεία που ισχυρίζεστε διαδικτυακά ότι έχετε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι «Ντροπή!».

Για την πλειοψηφία του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Επίσης, σας αποστέλλουμε ως συνημμένο έγγραφο την από 24/7/2020 επιστολή της μειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 27-7-2020

Η Ελληνική Συμβολαιογραφία παρούσα στην 46η Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Γεώργιος Ρούσκας έδωσε το παρόν στη δεξίωση, που παρέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο για την 46η Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Πρόκειται για μία τιμητική πρόσκληση για ολόκληρο τον συμβολαιογραφικό κόσμο, με δεδομένο ότι η δεξίωση φέτος πραγματοποιήθηκε με περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων (μόλις 500 άτομα), λόγω της πανδημίας. Θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον συμβολαιογραφικό κλάδο, που ως θεματοφύλακας του Συντάγματος, επιλέχθηκε μεταξύ των ελαχίστων επαγγελματικών κλάδων για να παρευρέθη στη γιορτή της Δημοκρατίας μας.

Στην φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά: ο κ. Ρούσκας (Πρόεδρος ΣΣΕΑΠΑΔ και ΣΕΣΣΕ), η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και ο κ. Δημήτριος Βερβεσός (Πρόεδρος ΔΣΑ)

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-7-2020 – Λειτουργία Συλλόγου κατά τον Αύγουστο 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί και συνεπώς δεν θα διατίθενται ούτε μεγαρόσημα.

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 1.8.2020 έως 10.8.2020 καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών θα γίνει από 3.9.2020 έως 10.9.2020 χωρίς καμία επιβάρυνση.

                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

              Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΟΔΥ – Ματαίωση Γ.Σ. 24 & 28.7.2020

ΘΕΜΑ: Ματαίωση Γενικής Συνέλευσης 24 & 28.7.2020

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν του από 24.7.2020 εγγράφου του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, το οποίο σας συγκοινοποιούμε και με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι δεν γίνεται δεκτό το αίτημά μας για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως, Μ Α Τ Α Ι Ο Υ Τ Α Ι η ορισθείσα με την από 14.7.2020 πρόσκληση Γενική Συνέλευση για σήμερα  Παρασκευή 24.7.2020 ή για την προσεχή Τρίτη 28.7.2020, σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για τη σύγκληση της Γ.Σ. ελήφθη ομόφωνα από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, η δε επιλογή του χώρου για τη διενέργεια αυτής ελήφθη ομόφωνα, μετά από πρόταση μέλους της μειοψηφίας του Δ.Σ.. Το δε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Γραμματέας Δημόσιας Υγείας απεστάλη στο Σύλλογο στις 11:30 πμ και ο Πρόεδρος ενημερώθηκε σχετικά στις 12:40 μμ..

Επιπρόσθετα, σας συγκοινοποιείται για να λάβετε γνώση και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της μειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο απεστάλη στο Σύλλογο ώρα 13:15 μμ αναφορικά με την ως άνω απόφαση του ΕΟΔΥ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συλλόγου 21-7-2020 – Διάταξη για μηδενικό φόρο σε χρηματικές δωρεές γονέων προς τέκνα έως 150.000 ευρώ για απόκτηση α’ κατοικίας

ΘΕΜΑ: Διάταξη για μηδενικό φόρο σε χρηματικές δωρεές γονέων προς τα τέκνα ύψους έως 150.000 ευρώ για την απόκτηση α’ κατοικίας

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι μηδενικό φόρο σε χρηματικές παροχές από γονείς προς τέκνα έως ύψους 150.000 ευρώ, εφ’ όσον το χρηματικό ποσό χρησιμοποιηθεί για την αγορά α’ κατοικίας, και με κλιμακωτούς συντελεστές για ποσό άνω των 150.000 ευρώ, προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών είναι να προκύπτει, ότι γίνεται για την αγορά ακινήτου, για την οποία τα τέκνα θα τύχουν το ευεργέτημα της α’ κατοικίας.

Με την ψήφιση της ως άνω διάταξης ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, καθώς το μέχρι σήμερα φορολογικό καθεστώς προέβλεπε, οι χρηματικές παροχές από γονείς προς τέκνα να φορολογούνται με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση μόλις το φορολογικό νομοσχέδιο ψηφισθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας