Ανακοίνωση Συλλόγου 30-3-2020 – Παράταση Ασφαλ. Εισφορών κ.λπ.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων – Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και ειδικότερα στο άρθρ. 8 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στις 27.03.2020 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 1077) η επισυναπτόμενη στην παρούσα υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων καθώς και την ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω επαγγελματικών ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβανόμαστε και οι συμβολαιογράφοι (ΚΑΔ 69.10). Με την ίδια ως άνω απόφαση αναστέλλεται μέχρι και 31.08.2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Βοήθημα των €800,00 στους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ειδησεογραφικές πληροφορίες, στο μέτρο του βοηθήματος των €800,00 θα συμπεριληφθεί με εισοδηματικά κριτήρια το σύνολο των επιστημόνων –ελευθέρων επαγγελματιών, των οποίων ο Κωδικός Αριθμός δραστηριότητας (ΚΑΔ) συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών, και αναμένεται προς τούτο αύριο η έκδοση σχετικής ΠΝΠ καθώς και η εξειδίκευσή της με αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργών.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με τιςεξελίξεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Hλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, για να λάβετε γνώση το με αριθμ. Πρωτ. 7335 ΕΞ 2020 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με οδηγίες για την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων χωρίς την μέχρι σήμερα θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπευθύνως δηλούντος ή του εξουσιοδοτούντος από ΚΕΠ, σημειώνοντας τη σημασία της ως άνω λειτουργίας τόσο στις συναλλαγές, όσο και στην παροχή των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών

Οι οδηγίες αφορούν στη δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω αυθεντικοποίησης με κωδικούς taxisnet της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)


Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

«Παράταση της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, η δημοσίευση της οποίας αναμένεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε η παράταση της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020. Το κείμενο τηςσχετικής απόφασης επισυνάπτεται στη παρούσα, όπως έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο τέταρτο της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται ότι αναστέλλονται από τις από 28.3.2020 έως και 10.4.2020 οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Αναμένουμε το σχετικό ΦΕΚ, το οποίο και θα σας αποσταλεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΣΕΑΠΑΔ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΩΝ €800

ΘΕΜΑ: Ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούχοι του βοηθήματος των €800,00.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Πολιτεία με σχετική ΠΝΠ (η από 20.03.2020 ΦΕΚ Α΄68) προβλέπει, μεταξύ άλλων, κατεπείγοντα μέτρα για την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, τα οποία εξειδικεύονται με Υπουργικές Αποφάσεις.

Στο άρθρο όγδοο της ανωτέρω ΠΝΠ, προβλέπονται μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων, τα οποία θα εξειδικευτούν με αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργών. Ήδη, κυκλοφορούν ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κατάσταση με ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση της πανδημίας, που είναι δυναμική και αλλάζει καθημερινά. Τη μία μέρα μία επαγγελματική ομάδα είναι εντός της «λίστας» και την επομένη τίθεται εκτός. Όλα τα παραπάνω προκαλούν αναστάτωση και σύγχυση στη κοινωνία και επιτείνουν την δικαιολογημένη νευρικότητα που κυριαρχεί στις τάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης της πανδημίας και δυσχεραίνει  αναίτια το τιτάνιο έργο της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των πολυδιάστατων προβλημάτων που προκαλούνται από τη πανδημία.

Άποψή του Συλλόγου μας είναι ότι από τη κρίση της πανδημίας πλήττονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων άρα και οι συμβολαιογράφοι. Εκ των πραγμάτων, όμως, δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν όλοι στο σύνολο των μέτρων στήριξης, γεγονός που ανακοίνωσε και η Πολιτεία αποκλείοντας γενικά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες από το βοήθημα των €800,00. Η Πολιτεία οφείλει να ιεραρχήσει την λήψη μέτρων με γνώμονα τις οικονομικές δυνατότητες της Χώρας σε σχέση με τη χρονική διάρκεια των μέτρων καθώς και τα οικονομικά δεδομένα των ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. εντάσσοντας αυτούς με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια στα ανάλογα μέτρα και στον κατάλληλο βαθμό. Οφείλει δε η Πολιτεία να δράσει άμεσα, νομοθετώντας, κι όχι χρονοτριβώντας μέσω διαρροών, συνεντεύξεων και δελτίων τύπου.

Τα μέλη του Συλλόγου μας αναμφισβήτητα ανήκουν στους πληττόμενους της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19, γεγονός που εύκολα και σαφώς μπορούμε να αποδείξουμε από το περιεχόμενο των δηλώσεων εισοδήματός μας, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο Έλληνας Συμβολαιογράφος είναι ο απόλυτα ειλικρινής φορολογούμενος.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-3-2020 – Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία αναφορικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, με τις οποίες υποχρεωτικά ο συμβολαιογράφος και οι συμβαλλόμενοι προστρέχουν για την έκδοση των απαραιτήτων για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, κάθε Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό ανάλογα με τις ίδιες δυνατότητες υλοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί και το διαθέσιμο προσωπικό της. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις Δ.Ο.Υ., τα Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία, η λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευτεί, τα Δασαρχεία, τις Πολεοδομίες, τον ΕΦΚΑ κ.ο.κ.. Η συναλλαγή καθίσταται, επομένως, δυσχερής και ανασφαλής. Ο Συμβολαιογράφος είναι ο μοναδικός εκ του νόμου υπεύθυνος για τη νόμιμη και έγκυρη πραγματοποίησή της.

Συνεπώς, επιπροσθέτως των λόγων που αναφέρονται στην ανωτέρω από 20.03.2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, και λόγοι που αφορούν στη τήρηση και νομιμότητα των διαδικασιών και στην ασφάλεια των συναλλαγών, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και επιβάλλουν την εφαρμογή της, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεννικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                    Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-3-2020 – Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία αναφορικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, με τις οποίες υποχρεωτικά ο συμβολαιογράφος και οι συμβαλλόμενοι προστρέχουν για την έκδοση των απαραιτήτων για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, κάθε Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό ανάλογα με τις ίδιες δυνατότητες υλοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί και το διαθέσιμο προσωπικό της. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις Δ.Ο.Υ., τα Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία, η λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευτεί, τα Δασαρχεία, τις Πολεοδομίες, τον ΕΦΚΑ κ.ο.κ.. Η συναλλαγή καθίσταται, επομένως, δυσχερής και ανασφαλής. Ο Συμβολαιογράφος είναι ο μοναδικός εκ του νόμου υπεύθυνος για τη νόμιμη και έγκυρη πραγματοποίησή της.

Συνεπώς, επιπροσθέτως των λόγων που αναφέρονται στην ανωτέρω από 20.03.2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, και λόγοι που αφορούν στη τήρηση και νομιμότητα των διαδικασιών και στην ασφάλεια των συναλλαγών, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της από 20.03.2020 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και επιβάλλουν την εφαρμογή της, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 24-3-2020 – Διαρκής ενημέρωση Συλλόγου

ΘΕΜΑ: Διαρκής ενημέρωση Συλλόγου κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος μας με όλες του τις δυνάμεις, βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας, ιδίως τη δύσκολη τούτη περίοδο, προκειμένου να σας παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και κατευθύνσεις σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και αφορούν εμάς τους ιδίους και την άσκηση του λειτουργήματός μας ως συνέπεια των ειδικών μέτρων που λαμβάνει καθημερινά η Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 23.3.2020-Περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα

ΘΕΜΑ: Περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε όλη τη Χώρα που ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 Απριλίου στις 6 το πρωί.

Σύμφωνα με το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας, μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο, επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

1) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

2) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

3) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

4) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

5) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

6) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7) Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία, για ατομική σωματική άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι μετακινήσεις πολιτών για την προπαρασκευή ή πραγματοποίηση συναλλαγών ενώπιον συμβολαιογράφου δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης από το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας.

Ο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. έχοντας κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, όπως αυτές σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί, προκειμένου να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των συμβολαιογραφείων, καλεί για άλλη μια φορά τα μέλη του να εφαρμόσουν την από 20.03.2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι και η λειτουργία των συμβολαιογραφικών γραφείων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβάνεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (αριθμ. ΚΑΔ 6910 νομικές υπηρεσίες) που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Α.1053/20-03-2020 και Α.1054/20-03-2020 αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, δημοσιευμένες αντιστοίχως στα ΦΕΚ 949/Β/21-03-2020 και 950/Β/21-03-2020, για τις επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ 69100, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι, ως πληττόμενες από την εξάπλωση του κορωνοϊού επιχειρήσεις, προβλέφθηκε παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11-03-2020 έως και την 30-04-2020, καθώς και των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 11-03-2020 μέχρι και την 30-04-2020, όπως ειδικώς και λεπτομερώς στα σχετικά ΦΕΚ ορίζεται.

Αναμένεται, η σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξειδικεύει τον τρόπο παροχής των σχετικών διευκολύνσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών κ.λπ.), καθώς και την τυχόν καταβολή στους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα και τους συμβολαιογράφους, και τους εργαζομένους σε αυτούς της σχετικής χρηματικής αποζημίωσης.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-Απόφαση Δ.Σ. ΣΣΕΑΠΑΔ 20.3.2020-Λειτουργία Συμβολαιογραφείων

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 20.03.2020

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα, 20.03.2020, συνήλθε το ΔΣ του Συλλόγου, με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λειτουργία των συμβολαιογραφείων στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας, που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και κατέληξε, ομόφωνα, σε απόφαση, που έχει ως εξής:

Η Ελληνική Πολιτεία, ενεργώντας βάσει σχεδίου, λαμβάνει καθημερινώς μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αξιολογώντας την εκάστοτε κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα μέτρα λήφθηκαν στους χώρους των δημοσίων υπηρεσιών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κοκ., περιορίζοντας τη συναλλαγή με το κοινό στον απολύτως απαραίτητο βαθμό. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για τα οποία προβλέφθηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄864), καθώς και η αναστολή α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, γ) των κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. Τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κλιμακώθηκαν με την δημοσίευση στο ΦΕΚ (Β΄936/19.03.2020) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/ 19.03.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020.

Ο Έλληνας Συμβολαιογράφος, ως άμισθος δημόσιος λειτουργός και έχοντας συνείδηση του λειτουργήματός του και της ευθύνης και υποχρέωσης που το συνοδεύει, δεν έχει «κλείσει» το γραφείο του ούτε έχει λάβει μονομερείς αποφάσεις. Στις τάξεις της ελληνικής συμβολαιογραφίας δραστηριοποιούνται πολλοί συμβολαιογράφοι και βοηθητικό αυτών προσωπικό, που ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται, κατά κύριο λόγο, από τον ιό, όπως και οι συναλλασσόμενοι έχουν στο στενό τους περιβάλλον αγαπημένους ανθρώπους που ανήκουν στις ευαίσθητες αυτές ομάδες.

Ο Συμβολαιογράφος, λόγω της φύσης του λειτουργήματός του, δεν μπορεί να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα λ.χ. ένα άτομο ανά τετραγωνικό μέτρο του γραφείου του, ούτε να περιορίσει τον κύκλο των προσώπων που θα λάβει μέρος σε μία συμβολαιογραφική πράξη. Επιπλέον,  κάθε συναλλαγή που διεκπεραιώνει περιλαμβάνει πλήθος εγγράφων που παραλαμβάνονται  στο γραφείο του. Συνεπώς, ο κίνδυνος διασποράς του ιού εντός του συμβολαιογραφείου είναι υπαρκτός και σοβαρός.

Ήδη πολλά συμβολαιογραφεία υπολειτουργούν, καθώς είτε συμβολαιογράφοι που ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού είτε το απαραίτητο για την λειτουργία του, βοηθητικό προσωπικό, έχει μείνει σπίτι του, λόγω των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.

Ως προς την ίδια την συναλλαγή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την πραγματοποίησή της απαιτείται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η συνέργεια δημοσίων υπηρεσιών (Εφορίες, Υπηρεσίες Υπουργείων, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, Δήμοι, Πολεοδομίες κοκ), οι οποίες λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19, είτε λειτουργούν στον απολύτως απαραίτητο βαθμό είτε η λειτουργία τους έχει ανασταλεί ή απαγορευτεί.

Οι Έλληνες Συμβολαιογράφοι σήκωσαν και σηκώνουν μεγάλο βάρος στον δύσκολο αγώνα της Χώρας να εξέλθει της κρίσης και εξακολουθούν να συμβάλλουν συνεργατικά με την Πολιτεία για την ανάπτυξη και ευημερία της Χώρας. Οι Έλληνες Συμβολαιογράφοι έχουν αίσθηση του καθήκοντός τους που εκπορεύεται από το λειτούργημά τους, αλλά δεν είναι απρόσβλητοι από τον ιό, όπως δεν είναι απρόσβλητοι από τον ιό τα οικεία τους πρόσωπα.

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθ. πρωτ. 134/20.03.2020 επιστολή της προς τους κ.κ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών, η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας ζήτησε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας των συμβολαιογραφείων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) ότι με το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων στο σύνολο της Επικράτειας, τόσο ο αναγκαίος νομικός έλεγχος όσο και η εκ του νόμου επιβαλλόμενη μεταγραφή / εγγραφή των πράξεων στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία καθίσταται για μακρό χρονικό διάστημα αδύνατος, δημιουργώντας, εκτός των άλλων, ανασφάλεια δικαίου.

β) όλα τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που η Ελληνική Πολιτεία έχει νομοθετήσει, καθώς  και ότι η δημόσια υγεία αποτελεί το υπέρτατο αγαθό και καμία συναλλαγή δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. έχοντας συναίσθηση της ευθύνης του έναντι των μελών του και του κοινωνικού συνόλου, και προκειμένου να προστατέψει αυτούς από τη πανδημία, καλεί τα μέλη του, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία, να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ή ενέργεια, εκτός από:

1) σύνταξη δημόσιας διαθήκης

2) κατάθεση / ανάληψη ιδιόγραφης διαθήκης

3) κατάρτιση / ανάκληση μυστικής διαθήκης

4) σύνταξη πληρεξουσίων

5) διαδικασία εγγυοδοσίας κατ’ άρθρο 295 ΚΠΔ

Με τιμή

         O Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                       Θεόδωρος Χαλκιδης