Ανακοίνωση Συλλόγου 30-11-2020 – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 7-12-2020 (ΦΕΚ 5255 Β)

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 5255) η υπ’ αριθμ.  Δ1α/ΓΠ. οικ. 76629/27.11.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020».

Επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα, προβλέπονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρ. 14 της ΚΥΑ, η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται επιγραμματικά ισχύουν τα εξής:

 • Στη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών:

Στις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά μόνον κατόπιν ραντεβού.

 • Στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων:

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

 • Στη διενέργεια πλειστηριασμών:

Αναστέλλονται προσωρινά οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

 • Στη λειτουργία των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων:
  • Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
  • Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και την παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
  •  Από τις ανωτέρω αναστολές εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.
 • Στη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων:
  • Στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία επιτρέπονται οι συναλλαγές και ο έλεγχος στο αρχείο αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται με απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Υποθηκοφυ-λακείου / Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που τοιχοκολλάται στο οικείο Κατάστημα και αναρτάται στην ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχει. Στην ίδια απόφαση εξειδικεύονται και επιπλέον μέτρα για την λειτουργία της Υπηρεσίας, μηχανισμού ελέγχου κλπ που σχετίζονται με τη πρόληψη της διάδοσης της νόσου.
  • Αναστέλλονται:

α) κάθε προθεσμία σχετικά με την μεταγραφή, εγγραφή, καταχώρηση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων,

β) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης.

 • Οι διοικητικές λειτουργίες των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Κω και Ρόδου, των Κτηματολογικών Γραφείων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συνεχίζονται.
 • Επίσης, εξακολουθούν να λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Επίσης, για τα ίδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα, όπου προβλέπεται και παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων, με σχετική απόφαση του Φορέα, αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ (ήτοι τις περιπτώσεις του επείγοντος και κατόπιν ραντεβού) και τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω απόφασης του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
  • Ως προς τις μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας, δυνάμει του άρθρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ:
 1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο:

α) από και προς την εργασία,

β) για λόγους υγείας,

γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας,

δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η περ. ιδ) της παρ. 2 του άρθρ. 3 (Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων) εφαρμόζεται αναλόγως.

Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρ. 3 της ΚΥΑ.

 1. Από την εφαρμογή του άρθρ. 4 της ΚΥΑ εξαιρείται η μετακίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

  Με τιμή

          Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
  Γεώργιος Ρούσκας                                                   Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 27-11-2020 – Ν. 4756_2020 Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «Ν. 4756/2020 (A΄235) ρυθμίσεις για την ασφαλιστική ενημερότητα»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α΄ 235) ο Ν. 4756/2020 με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», στον οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην ασφαλιστική ενημερότητα.

Ειδικότερα, στον ανωτέρω νόμο, με πιο άμεσο συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον, ρυθμίζονται:

 • Η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) στις περιπτώσεις μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή (άρθρ. 39 του νόμου). Η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγεται για πρώτη φορά και αφορά σε ένα διαχρονικό αίτημα των συμβολαιογράφων.
 • Ποιες οφειλές λαμβάνονται υπόψη για τα νομικά πρόσωπα για τη χορήγηση ΑΑΕ (άρθρ. 40 του νόμου). Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση καταργείται η προηγούμενη ρύθμιση του νόμου που απαιτούσε ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.
 • Οι περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση – και αυτή – εισάγεται για πρώτη φορά και επιλύει μετά από επίμονες προσπάθειες του Συλλόγου μας το ζήτημα που είχε αποτελέσει τροχοπέδη για τις συναλλαγές.

Συγκεκριμένα:

 • Σύμφωνα με το άρθρ. 39 του νόμου [Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας], το άρ.23 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23: Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

α) Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Οι διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρ. 8 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξαρτήτως ποσού. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφλησή του.

β) Για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρ. 27. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύναψη ή ανανέωση της δανειακής σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα.

γ) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από τον Δημόσιο Τομέα, προσκομίζεται από τον υπόχρεο η βεβαίωση του άρθρ. 79 του ν. 4412/2016, στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά, ενώ μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, προσκομίζεται η ασφαλιστική ενημερότητα από τον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 103 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

δ) Για τη συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, από τον συμμετέχοντα.

ε) Για την απόκτηση αθλητή από Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρ. 93 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

στ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη του άρθρ. 25, εφόσον είναι ή ήταν:

αα) Φυσικό πρόσωπο, υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, καθώς και κοινοπραξία.

ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε., διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα, ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα.

γγ) Υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

ζ) Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρ. 25. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του e-ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ δεν απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

η) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας από τον μεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη μεταβίβαση οχημάτων δημοσίας χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται με την επιφύλαξη των παρ. 5 έως 7 του άρθρ. 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 40) και του άρθρ. 26 του παρόντος νόμου.

θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου, απαιτείται η προσκόμιση στις επιτροπές δημοπρασίας εντύπου σύμφωνα με το άρθρ. 79 του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρ. 12 του π.δ. 178/2000 (Α΄ 165), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ι) Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, ο οικοπεδούχος υποχρεούται να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο κατά τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο. Στη συνέχεια, κατά τη μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, ο οικοπεδούχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.

ια) για τη δρομολόγηση πλοίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 περ. α΄ και 7 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).

 • Σύμφωνα με το άρθρ. 40 του νόμου [Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε προσωπικές εταιρείες], η παρ. 2 του άρθρ. 24 του ν. 4611/2019 τροποποιείται και το άρθρ. 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24: Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

 1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
 2. Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

α) Φυσικά πρόσωπα υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία:

αα) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στον ΕΦΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2019 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών και της οριστικοποίησης της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και παράλληλα από 1.1.2020 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές και

ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και αυτών που ενεργούν κάθε φορά πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, που δεν οφείλουν εισφορές από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.

δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό.

ε) Τα πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώσεων, εφόσον έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:

αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές οφειλές, καθώς και οφειλές για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την εξόφλησή τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ββ) Για τα νομικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

 • Σύμφωνα με το άρθρ. 41 του νόμου [Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ], στην παρ. 1 του άρθρ. 25 του ν. 4611/2019 προστίθεται περ. γ΄ και το άρθρ. 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25: Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

 1. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρ. 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) και του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

 1. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της.» 

  Με τιμή

          Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
  Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 25-11-2020 – Σ/Ν ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ: «Σ/Ν ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Μεταξύ άλλων στο Σ/Ν προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρ. 98 Ν. 4495/2017 (άρθρ. 81 του Σ/Ν) σύμφωνα με την οποία «Μετά από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 5 ή εφόσον η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και κτιρίων εν σειρά που αποτελούν οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ευρισκόμενες εντός οικοπέδων, τμημάτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής και συντελείται εντός νόμιμου όγκου του κτιρίου ή σε νόμιμη ή μη υπόγεια στάθμη, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία του ή να τον εξαιρέσει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και σε περιπτώσεις που η ίδια αυθαίρετη κατασκευή υφίσταται σε όλους τους ορόφους και δεν είναι από κατασκευής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 5, είναι η παρέλευση δεκαετίας από την τέλεση της αυθαιρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και η μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση».

Επιπλέον, με το ίδιο ως άνω άρθρ. 81 του Σ/Ν προστίθεται στο άρθρ.ο 98 Ν. 4495/2017 παράγραφος 10, σύμφωνα με την οποία «Στις ανωτέρω περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, η δήλωση φόρου μεταβίβασης δύναται να υποβάλλεται μονομερώς».

Επίσης, στην παρ. 4 του άρθρ. 134 του Σ/Ν προβλέπεται η παράταση κατά ένα (1) έτος της προθεσμίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου σύμφωνα με το Ν. 2664/1998, για τις περιοχές που η προθεσμία διόρθωσης εξέπνεε στις 31.12.2020 δυνάμει του άρθρ. 102 παρ. 2 Ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 25-11-2020 – Μείωση ενοικίου

ΘΕΜΑ: «Μείωση ενοικίου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α΄ 227) ο N. 4753/2020 με τίτλο: «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του φοροτεχνικού συμβούλου του Συλλόγου, στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, μεταξύ άλλων προβλέπονται:

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020

 • Βάσει της απόφασης Α.1251/2020 οι Συμβολαιογράφοι (ΚΑΔ 69.10), έχουν δικαίωμα για τον μήνα Νοέμβριο να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τις επαγγελματικές τους μισθώσεις .
 • Οι εργαζόμενοι για τους οποίους, η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή για τον μήνα Νοέμβριο, έχουν δικαίωμα να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τις αστικές μισθώσεις της κύριας κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος τεθεί σε αναστολή και το μισθωτήριο της κύριας κατοικίας του είναι στο όνομα του/της συζύγου, αυτός θα δικαιούται και σε αυτή την περίπτωση την μείωση ενοικίου.

 • Τέλος, δικαίωμα μείωσης ενοικίου έχουν και οι φοιτητές που ενοικιάζουν φοιτητική κατοικία αρκεί η σύμβαση εργασίας ενός εκ των γονέων να έχει τεθεί σε αναστολή.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων από το μειωμένο μίσθωμα κατά 40% , θα λάβουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα δηλώσουν στο taxis , ποσό ίσο με το ήμισυ του μισθώματος που δεν έλαβαν .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει ενοίκιο 1.000€ / μήνα και για τον μήνα Νοέμβριο θα εισπράξει 600€ επειδή ο μισθωτής δικαιούται μειωμένο μίσθωμα κατά 40%.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τα 400€ που δεν θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, τα 200€ θα του επιστραφούν στον τραπεζικό του λογαριασμό.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Για όσους είναι υπόχρεοι σε δήλωση Πόθεν Έσχες σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες πήραν παράταση μέχρι και 28/02/2021.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου-Οδηγίες σύνδεσης για διαδικτυακό σεμινάριο Πέμπτης 26.11.2020

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σύνδεσης στη διαδικτυακή ενημέρωση της Πέμπτης 26/11/2020

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης για τη διαδικτυακή ενημέρωση της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2020 (ώρα 15:00μμ) σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει ακολουθείτε την κάτωθι δι-αδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 26/11/2020 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, καλό θα ήταν να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου-Διαδικτυακή ενημέρωση για συμβολαιογραφικά θέματα-26.11.2020

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή ενημέρωση μελών του Συλλόγου Πέμπτη-26/11/2020-ώρα 15:00μμ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 θα λάβει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για τα κάτωθι θέματα:

Α) 1.- Ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου

2.- Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κεφαλαίου (Εισηγητές: Γεώργιος Ρούσκας-Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., Αθανάσιος Δράγιος-Μέλος του Δ.Σ. Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ  & Σταύρος Κουταλιανός-Συμβολαιογράφος Ρόδου)

Β) Ψηφιακή λειτουργία Κτηματολογίου-Ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων δικαιωμάτων (Εισηγητής: Θεόδωρος Χαλκίδης-Γενικός Γραμματέας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.)

Γ)  Πρόληψη & καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές  δραστηριότητες & της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας-ν.4557/2018 -Άϋλο συναινετικό διαζύγιο-Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (Εισηγήτρια Ελένη Κοντογεώργου-Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ)

Για την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 20-11-2020 – Ισχύς Αποδεικτικού Ασφαλιστικής ενημερότητας

ΘΕΜΑ: Ισχύς Αποδεικτικού Ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας του Συλλόγου με το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ, αναφορικά με την ισχύ αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας, που εξεδόθησαν προ των πρόσφατων οδηγιών του e-ΕΦΚΑ για το ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, μας γνωστοποίησαν ότι τα έως σήμερα εκδοθέντα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία είναι σε ισχύ, εξακολουθούν να είναι έγκυρα και δύνανται να χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης


Ανακοίνωση Συλλόγου 20-11-2020 – Ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 306179/19.11.2020 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με θέμα τη διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, με την νέα αναβαθμισμένη Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας, με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας λόγω π.χ. οφειλών, θα δημιουργείται Ενημερωτικό Σημείωμα Οφειλών ανά πιστοποιημένο Φορέα, με το οποίο ενημερώνεται ο υπόχρεος, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση της οφειλής (εξόφληση ή ρύθμιση), ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.

Στο σύστημα του e-ΕΦΚΑ αναμορφώθηκαν πεδία και προστέθηκαν νέες λειτουργικότητες, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο.

Ως προς τη Βεβαίωση Καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης (μόνο για τους πιστοποιημένους Φορείς), το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, κατά την είσοδό του στην εφαρμογή «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας των Φορέων», να καταχωρεί την επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης». Η νέα δυνατότητα έχει προστεθεί στο μενού «Νέα Αίτηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας» και η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο.

Στο ανωτέρω έγγραφο περιγράφονται οι πράξεις και οι συναλλαγές, για τις οποίες απαιτείται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και η σχετική διαδικασία καθώς και η διάρκεια ισχύος του.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναλύονται τα βήματα για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και την λήψη του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τους πιστοποιημένους φορείς και παρατίθενται υποδείγματα εκτύπωσης εντύπων.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 19-11-2020 – Λειτουργία Help Desk TEE 19/11/2020

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Help Desk του ΤΕΕ στα Γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ την Πέμπτη 19/11/2020»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1413/5-10-2020 ανακοίνωσής μας και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου μας με το ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρες 14:00-17:00, στα Γραφεία του Συλλόγου μας στον 1ο όροφο, θα λειτουργήσει το Help Desk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής), αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κωνσταντίνο Τσελίκη, Μηχανικούς–μέλη του Help Desk ΤΕΕ, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των συμβολαιογράφων κατά την εφαρμογή του Ν. 4495/2017.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Ανακοίνωση Συλλόγου 19-11-2020 – Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΣΣΕΑΠΑΔ από 7-11-2020 έως 30-11-2020

ΘΕΜΑ: «Αποκλειστικά με τηλεσυνδιάσκεψη οι λειτουργίες των Διοικητικών Συμβουλίων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η Πολιτεία προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θέσπισε μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας. Στα ως άνω μέτρα συμπεριλαμβάνονται και  οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τηλεσυνδιάσκεψης.

Εξαίρεση δε στον ως άνω θεσπιζόμενο κανόνα, αποτελεί η υπ’ αριθμ. 427 με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά αποκλειστικά στην λειτουργία συλλογικών οργάνων των Περιφερειών και μόνο για τα Όργανα αυτών.

Συνεπώς, οι συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., όπως και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, γίνονται αποκλειστικά  μέσω τηλεσυνδιάσκεψης.

 Συνημμένα σας αποστέλλεται η ανωτέρω Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 427 με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης