Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα   8 Απριλίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρακάτω Υπουργική Απόφαση
αναπροσαρμόζονται και επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις .
Αριθμ.Φ.11321/οικ. 10772/382/9.3.2021
(ΦΕΚ Β’ 1082/22.03.2021)
Νέα αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 1   Πεδίο Εφαρμογής   Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα την 30.09.2019 κύρια σύνταξη που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πλην των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε ή θα χορηγηθεί με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, αναπροσαρμόζεται από την 01.10.2019 βάσει των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων γίνεται με τους κανόνες των άρθρων 7, 8, 12, 13, 27, 28, 30 και της παρ. 5 του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα.

Άρθρο 2  Κανόνες Αναπροσαρμογής  1. Η σύνταξη των ανωτέρω προσώπων μετά την αναπροσαρμογή αποτελείται από εθνικό και ανταποδοτικό μέρος και τυχόν προσωπική διαφορά.   2. Η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα άρθρα 7 και 27 του ν. 4387/2016.   3. Η Ανταποδοτική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 3, τα κατ` έτος ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 4 και το χρόνο ασφάλισης του άρθρου 5, όπως αυτά προκύπτουν από την διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.   4. Το από 01.10.2019 καταβλητέο ποσό προκύπτει με βάση τους κανόνες του άρθρου 6.

Αρθρο 3

Συντάξιμες Αποδοχές
… 4. Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.232,09 €. 

Αρθρο 4

Ποσοστά Αναπλήρωσης   1. Για το διάστημα από 13.05.2016 έως 30.09.2019, επί των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 3 εφαρμόζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 1 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.   2. Για το διάστημα από 01.10.2019 και έπειτα, επί των συντάξιμων αποδοχών του άρθρου 3 εφαρμόζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 και της παρ. 5 του άρθρου 36α του ν. 4387/2016 ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.
3. Σε περίπτωση συνταξιούχων κατά την 12.05.2016 που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 94 και κατέβαλλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος του ν. 4387/2016 νομοθετικού καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης από 01.10.2019 λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον εισφορά, για το διάστημα που αυτή καταβαλλόταν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016.
……..

Αρθρο 7
…….
4. Με τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες, αναπροσαρμόζονται και επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.   5. Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τη νέα αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και τη δημοσίευση της απόφασης αυτής χορηγούνται εφάπαξ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

           Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

1.για τις εκκρεμείς συντάξεις έχει ήδη ανοίξει και θα κλείσει στις 31 Μαρτίου 2021 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις ψηφιακές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν οι προκαταβολές και τα αναδρομικά  και

2.Την  Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μας.

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Ανακοίνωση Τηλεδιάσκεψης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ,ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021,ώρα 11:00 π.μ. με την τεχνική υποστήριξη του Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου   τηλεδιάσκεψη  με τους συνεργάτες  του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κυρίου Π.Τσακλόγου   με τη   συμμετοχή εκπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων ,από την Αθήνα  από το Διοικητικό  Συμβούλιο της Προέδρου Νίκης-Ελευθερίας Γόντικα-Χονδρού  και του Μέλους Φωτεινής Ρήγα και από τη Θεσσαλονίκη του  Μέλους του Συλλόγου  Ιωάννας Σωσσίδου . Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η δικηγόρος κυρία Αγγελική Πλατή.

Κατά την τηλεδιάσκεψη αυτή η Πρόεδρος κυρία Νίκη  Γόντικα ανέπτυξε τη διαφορετική μεταχείριση των συνταξιούχων συμβολαιογράφων  που  συνταξιοδοτήθηκαν πριν από  το Νόμο 4387/12.5.2016 και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Νόμο αυτό.Η κυρία Φωτεινή Ρήγα  τόνισε την αντισυνταγματικότητα  της ισχύουσας συνταξιοδοτικής ρύθμισης  για τους προ της 13.5.2016 συνταξιούχους  συμβολαιογράφους .Η κυρία Ιωάννα Σωσσίδου εξήγησε την προσφορά των συμβολαιογράφων στα Ταμεία,ζήτησε την ανταποδοτικότητα και τη συμμετοχή στους κοινωνικούς πόρους για όλους τους συμβολαιογράφους και τόνισε,όπως και η Πρόεδρος κυρία Νίκη Γόντικα,επ’ ουδενί να μη μειωθούν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε,

1.Από τις 10 Μαρτίου θα κληθούν οι συνταξιούχοι ,που επί χρόνια αναμένουν την απονομή της σύνταξής τους  ,να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση,ώστε να λάβουν άμεσα την προκαταβολή  της Εθνικής σύνταξής τους μαζί με τα αναδρομικά τους.Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλύει τους όρους ,τους δικαιούχους,τα ποσά και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος.

2.Οτι τον τρόπο εφαρμογής των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης του Ν.4670/2020 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις προ του Ν.4387/2016 (πριν τη 13.5.2016) προβλέπει μεταξύ άλλων Υπουργική Απόφαση ,που αντικαθιστά την παλαιότερη απόφαση του επανυπολογισμού των συντάξεων,η οποία ακυρώθηκε.

Η Νέα Υπουργική Απόφαση αφορά σε κύριες συντάξεις ,οι οποίες έχουν ήδη επανυπολογιστεί  είτε εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους.

Τα βασικά σημεία της απόφασης αφορούν στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης,βάσει των νέων βελτιωμένων συντελεστών αναπλήρωσης του Ν.4670/2020 για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Οι βελτιωμένοι συντελεστές αναπλήρωσης εφαρμόζονται άμεσα,χωρίς επανάληψη του πρώτου επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής.

Αν το καθαρό προ φόρου ποσό που ελάμβανε ο συνταξιούχος προ της 30.9,2019 είναι μεγαλύτερο από το ποσό  που προκύπτει με τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης,τότε εξακολουθεί να καταβάλλεται το υψηλότερο ποσό.

Στην περίπτωση που λόγω των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης προκύπτει αυξημένο ποσό στον δικαιούχο σε σχέση με ό,τι  ελάμβανε προ της 30ής Σεπτεμβρίου 2019 ,τότε το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει για την περίοδο από την 1η  Οκτωβρίου 2019 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Με τον  τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι κάθε συνταξιούχος προ του 2016 θα λαμβάνει τουλάχιστον όσα ελάμβανε,εάν όχι περισσότερα.

Τέλος τυχόν αναδρομικά ποσά που θα προκύψουν αυτά θα αποδοθούν εφάπαξ.         

                                                           ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε  ότι στις  25 Φεβρουαρίου 2021 ,ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μας του μηνός Μαρτίου 2021.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αντζελίνας Πλατή μας  ενημέρωσε ότι συζητήθηκε σήμερα   η πρώτη προσφυγή των   27 συναδέλφων μας ενώπιον του 35 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

                                                           ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4

10678  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565

emailpasysysy@gmail.com

                                                                            Αθήνα  2 Φεβρουαρίου 2021

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

   Προσωρινή λύση βάζει μπροστά το Υπουργείο Εργασίας για το επόμενο δίμηνο,έως ότου εκκαθαριστεί ο μεγάλος όγκος των εκκρεμών κύριων συντάξεων.

Συγκεκριμένα:

Πρώτο βήμα .Αμεσα με την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης θα λάβουν την Εθνική Σύνταξη,όπως κλιμακώνεται ανάλογα με το χρόνο εργασίας ήτοι 384 ΕΥΡΩ το μήνα για 20 έ τη ασφάλισης,που μειώνεται σταδιακά για να φθάσει τα 345 ΕΥΡΩ  για την 15ετία.

Επιπλέον σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας κ,Χατζηδάκης θα καταβληθεί αναδρομικά  ένα ποσό ίσο με το ύψος  της Εθνικής Σύνταξης επί τα έτη που αναμένει ο συνταξιούχος την οριστική απόφαση του ΕΦΚΑ.

Δεύτερο βήμα.Η αίτηση για την προσωρινή σύνταξη εξακολουθεί να    τρέχει κανονικά.Μερικούς μήνες αργότερα ο δικαιούχος λαμβάνει την προσωρινή σύνταξη.

Το Τρίτο βήμα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας με την απόφαση έκδοσης της οριστικής σύνταξης.  

                                                                            ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ,

ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Κωστή Χατζηδάκη και με αποστολή την επίσπευση ,του χρονίζοντος προβλήματος, της απονομής των εκκρεμών συντάξεων  καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της, συγκροτείται Ομάδα Εργου με επικεφαλής Project Manager .  Ο επικεφαλής της Ομάδας Εργου Project Manager και τα τέσσερα μέλη της θα συνεργαστούν με το Υπουργείο  και τη Διοίκηση του e –ΕΦΚΑ   με αρμοδιότητα την προετοιμασία  και εισήγηση στη Κυβέρνηση διοικητικών  και νομοθετικών μέτρων  με αποκλειστικό αντικείμενο την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων  , θα παρέχουν δε  τις υπηρεσίες τους αμισθί.

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ANAKOINΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

   1.Τους επόμενους μήνες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση της δίκης στην Ολομέλεια  του Συμβουλίου της Επικρατείας  που έγινε στις 15 Ιανουαρίου 2021 σε σχέση   με τις  περικοπές των αναδρομικών  στις επικουρικές συντάξεις  και στα δώρα για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάϊος 2016.

   2. Τα αναδρομικά της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016 των δικαιούχων κληρονόμων  θανόντων συνταξιούχων  θα καταβληθούν:

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 σε όσους έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση με όλα   τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του αιτήματος.

Στις 10 Μαρτίου 2021 σε όσους θα υποβάλουν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2021 και

Στις 12 Απριλίου  2021 σε όσους  έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη.

   3.Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 θα πληρωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου 2021.

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

   1.Στις 15 Ιανουαρίου  έχει προγραμματισθεί να  γίνει η Πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας,που θα κρίνει τα αναδρομικά των παλιών συνταξιούχων (πριν από το  Μάιο του 2016) για να δοθεί η λύση για το επίμαχο 11μηνο (από  τον Ιούνιο του  2015 έως το Μάιο 2016 ) για το οποίο καταβλήθηκαν οι περικοπές των αναδρομικών στις κύριες συντάξεις αλλά δεν δόθηκαν   οι  περικοπές στις επικουρικές και στα δώρα.

   2.Σε διαφορετικούς χρόνους (το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου) σχεδιάζεται  να καταβληθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις μαζί με  τα αναδρομικά για όσους έχουν  πάνω από 30 συντάξιμα  χρόνια,που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου.

   3.Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν και  τα αναδρομικά των κληρονόμων.Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2021 για όσους έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά μέχρι 21 Δεκεμβρίου  2020 και η δεύτερη  στα μέσα Μαρτίου για όσους έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2021.

   4.Η προβλεπόμενη από το Καταστατικό  (άρθρο 11) του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων  τακτική  Γενική Συνέλευση  για την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου αναβάλλεται επ’ αόριστον λόγω των ισχυόντων αυστηρών περιορισμών στις μετακινήσεις και απαγορεύσεων στις συγκεντρώσεις  (lockdown)  εξ αιτίας  της υγειονομικής κρίσης.

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ