Υπολογισμος και επανυπολογισμος συνταξεων

Θέματα υπολογισμού και επανυπολογισμού σύνταξης συμβολαιογράφων με τον Ν. 4387/2016.

Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι το σώμα των συμβολαιογράφων έχει δύο ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους άλλους ασφαλισμένους στο πρώην Ταμείο Νομικών.

Πρώτο μέχρι το έτος 2016  ήμασταν ο μόνος κλάδος που κατέβαλε αναλογικές εισφορές (ποσοστό 9% επί των ακαθάριστων αμοιβών μας), ενώ όλοι οι άλλοι που ανήκαν στο Ταμείο Νομικών κατέβαλαν πάγιες (κατώτατες) ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή εμείς καταβάλλαμε  τουλάχιστον τριπλάσιες έως και δεκαπλάσιες εισφορές από τους δικηγόρους και τους άλλους ασφαλισμένους.

δεύτερον είμαστε πολύ λιγότεροι από τους άλλους ασφαλισμένους στον ίδιο φορέα. 

Όταν δημοσιοποιήθηκε ότι η σύνταξη είτε για τους νέους συνταξιούχους από το 2016, είτε για τους παλαιότερους προ του 2016,  θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 βάσει των καταβλημένων εισφορών, θα είναι δηλαδή ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ, όλοι οι συνάδελφοι ελπίζαμε ότι τα ποσά της σύνταξης μας θα είναι μεγαλύτερα από την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, γιατί θεωρούσαμε ότι ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξής μας θα γινόταν επί των εισφορών που είχαμε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες ήταν πολύ μεγάλες. Αντ’ αυτού είδαμε κυρίως οι παλαιοί συνταξιούχοι (επειδή συγκρίνουμε την παλιά και την νέα σύνταξη στα μηνιαία σημειώματα του ΕΦΚΑ) να μειώνεται η μέχρι 31.12. 2018 καταβαλλόμενη σύνταξη, σε κάθε δε περίπτωση να μην είναι ορθά υπολογισμένη.   Διαπιστώσαμε ότι στα εκκαθαριστικά σημειώματα, ως συντάξιμος μισθός υπολογίζεται για όλους τους παλιούς συνταξιούχους συμβολαιογράφους το ποσό των 1230 ευρώ. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί κάθε συνταξιούχος συμβολαιογράφος είχε καταβάλει διαφορετικές ασφαλιστικές εισφορές και ο υπολογισμός του συντάξιμου μισθού καθενός, έπρεπε να γίνει επί των ασφαλιστικών εισφορών που αυτός είχε καταβάλει. Επίσης συγκρίνοντας την ανταποδοτική σύνταξή μας με την ανταποδοτική σύνταξη νέων συνταξιούχων συμβολαιογράφων με τους οποίους είχαμε περίπου τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και τα ίδια περίπου χρόνια  εργασίας, διαπιστώνουμε  ότι η δική μας ανταποδοτική σύνταξη είναι σχεδόν η μισή.  Το πιο περίεργο είναι ότι η ανταποδοτική μας σύνταξη είναι η μισή και από την ανταποδοτική σύνταξη των δικηγόρων, οι οποίοι όπως προελέχθη κατέβαλαν τις κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή ποσά που αντιστοιχούν στο ¼ ή ακόμη και στο 1/10 των δικών μας εισφορών.

Αλλά περιέργως και των νέων συνταξιούχων συμβολαιογράφων οι ανταποδοτικές συντάξεις είναι σχεδόν ίδιες με των δικηγόρων, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Επομένως  από τα παραπάνω προκύπτει, ότι έχει οπωσδήποτε γίνει εσφαλμένος υπολογισμός των ανταποδοτικών συντάξεων, τόσο των παλαιών όσο και των νέων συνταξιούχων συμβολαιογράφων.

Επίσης έχουμε βάσιμες υπόνοιες, ότι κατά τον υπολογισμό των ανταποδοτικών συντάξεων των συμβολαιογράφων,  δεν υπολογίστηκαν οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου, όπως ορίζει ο νόμος.

Παρότι οι πρώτες συντάξεις που υπολογιστήκαν με τον άνω νόμο ήταν μεγάλες, κάποιες τεράστιες, όπως διέρρευσε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι επόμενες που εκδόθηκαν ή οι παλιότερες που επαναϋπολογίστηκαν από 1.1.2019 υπολείπονται της πραγματικά ανταποδοτικής σύνταξης που θα έπρεπε να λαμβάνουμε. Σχετιζόμενο και παρεπόμενο ζήτημα της μειωμένης σύνταξης που λαμβάνουν πλέον οι περισσότεροι παλιοί συνταξιούχοι είναι αυτό της προσωπικής διαφοράς μεταξύ παλιού και νέου ποσού της σύνταξης . Όχι μόνο δεν λαμβάνουμε τις σωστές συντάξεις, αλλά και το ποσό που μας καταλογίζουν ως προσωπική διαφορά, δημιουργεί τον κίνδυνο να μην λαμβάνουμε τις τυχόν αυξήσεις στο μέλλον, ή ακόμη χειρότερα να μειωθούν οι συντάξεις μας κατά το ποσό της προσωπικής διαφοράς, εάν επιμείνει στην άποψή του και πιέσει γι΄ αυτό το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε επίσης ένσταση και ως προς την Διοικητική διαδικασία επαναϋπολογισμού των παλιών συντάξεων και την κοινοποίηση τους, καθώς και στο γεγονός ότι νέες συντάξεις (όχι προσωρινές) καταβάλλονται χωρίς ακόμα να έχουν κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο οι Συνταξιοδοτικές Πράξεις. Δηλαδή στην μεν πρώτη περίπτωση θα έπρεπε να εκδοθεί Διορθωτική Συνταξιοδοτική Πράξη και να κοινοποιηθεί, στην δε δεύτερη περίπτωση να εκδοθεί και κοινοποιηθεί η Συνταξιοδοτική Πράξη, για γνώση και σχετικές ενέργειες των ενδιαφερομένων.  Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστή διοικητική διαδικασία η ανάρτηση μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων.  Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται με σαφήνεια και εγγράφως ο κάθε συνταξιούχος για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής του.

ΕΦΚΑ

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση στον ΕΦΚΑ,  έχουν προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση του επανυπολογισμού ήτοι από τις 2 ή 3 Οκτωβρίου 2019.Συνεπως η προθεσμία λήγει στα τέλη Νοεμβρίου.

Για το υπόδειγμα της αίτησης υποβολής καθώς και οδηγίες υποβολής παρακαλώ όπως κατεβάσετε και εκτυπώσετε το συνημμένο αρχείο.

                                                         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνημμένα αρχεία:

ΕΚΔΡΟΜΗ

Αθήνα 1/11/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας,

η αεροπορική εκδρομή για τη Βουδαπέστη-Βιέννη ορίστηκε για το τρίτο

δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2020. Παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη

προκαταβολή ποσού ευρώ 150 ,κατ’ άτομο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019 για

την κράτηση θέσεων, ώστε να είμαστε σε θέση να το καταβάλουμε 

στην αεροπορική εταιρεία για να μην επαναληφθεί το λυπηρό φαινόμενο 

να είμαστε υποχρεωμένοι να αναβάλλουμε την εκδρομή την ορισθείσα στις 2

Νοεμβρίου 2019 .Κόστος συμμετοχής : 645 ευρώ το δίκλινο κατ’ άτομο και

745 ευρώ το μονόκλινο ..Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα

τηλέφωνα :του Συλλόγου μας :2103303565 , και 210 3307479

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Aνακοίνωση

                                                                                      Αθήνα      24.10.2019    

                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α.Τέθηκε σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 120 του Ν.4623/2019 με την οποία προσδιορίζεται ως ανώτατο όριο σύνταξης 4608 ΕΥΡΩ μεικτά.Επί του ακαθαρίστου  αυτού ποσού μετά τις κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης  συνταξιούχων 14 % Χ 4608=645,12 ΕΥΡΩ,δηλαδή ΕΥΡΩ 3962,88 Χ εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 6%  =237,77,το απομένον   προ φόρου καθαρό ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  3725,11 ΕΥΡΩ .Η σχετική εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή του ανώτατου ορίου σύνταξης έχει ήδη φθάσει  στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών Ταμείων.  

Β.Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας,στις 19-20 Οκτωβρίου 2019 στη Λίμνη Πλαστήρα-Ελάτη-Περτούλι.Οι συνάδελφοι και φίλοι του Συλλόγου μας  εκτός από το φράγμα του τεχνητού παράδεισου της Λίμνης ,συνάντησαν όμορφους οικισμούς με παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία ,χάρηκαν  ένα υπέροχο τοπίο με πυκνά ελατοδάση,δρυς και καστανιές , ξεναγήθηκαν σε σπουδαία βυζαντινά μνημεία,γεύθηκαν ντόπια εδέσματα και διανυκτέρευσαν στο ιστορικό Αρχοντικό  Χατζηγάκη στο Περτούλι. 

Γ.Στις 25 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και  ώρα 8.30 π.μ.-10.30 π.μ. θα γίνει εορτασμός στη μνήμη των Αγίων Μαρκιανού  και Μαρτύριου,νοταρίων Κωνσταντινουπόλεως  στην εκκλησία της  Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδημίας με πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει δεξίωση στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών,Πειραιώς,Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Μετά την απόφαση της ολομέλειας του Σ.Τ.Ε, που έκρινε αντισυνταγματικές  βασικές διατάξεις  του νόμου Κατρούγκαλου [4387/2016],αναμένεται ο νέος ασφαλιστικός νόμος βάσει του οποίου θα γίνει νέος επανυπολογισμός των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

Ηδη έχει οριστεί  συνάντησή μας  με τον κ. Υφυπουργό  Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων κ Νότη Μηταράκη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση ΔΣ

Αθήνα 13-9-2019

              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Του Διοικητικού  Συμβουλίου του Πανελληνίου

 Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων .

 

Κυρίες και Κύριοι,

  1. Πλαφόν στις συντάξεις 4 608 Ευρώ από 9.8.2019 για συντάξεις ή άθροισμα συντάξεων με  εξαίρεση τα  αναπηρικά επιδόματα. Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μιας σύνταξης λόγω γήρατος.Με αναδρομική ισχύ έρχεται για παλαιούς και νέους συνταξιούχους το καινούργιο πλαφόν στις κύριες συντάξεις του ΕΦΚΑ 3725 Ευρώ προ φόρου  καθαρό ποσό (21.8.2019),καθώς από το μεικτό αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (14%) και η εισφορά υγείας  (6%).Για τους παλαιούς συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από 1.1.2019 ημερομηνία έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό.Αυτό συμβαίνει καθώς για το προγενέστερο χρονικό διάστημα δηλαδή μέχρι 31.12.2018 υπήρχε πλαφόν στις 2000  Ευρώ για μια κύρια σύνταξη και 3000 Ευρώ για άθροισμα συντάξεων.
  1. Μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% θα έχουν οι ασφαλισμένοι που        εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων.Σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε στις 13 Αυγούστου 2019 ενεργοποιώντας  τις νέες διατάξεις  νόμου ορίζει ότι η μείωση αυτή έχει άμεση εφαρμογή στις νέες αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν.4611/2019 αλλά και στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οποίες οι οφειλέτες θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεών τους.
  2. Τον Οκτώβριο τελικά με τη σύνταξη του Νοεμβρίου θα καταβληθούν μαζί με τα αναδρομικά 5μήνου οι αυξημένες συντάξεις χηρείας με το Νόμο 4611/2019 που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαϊου 2019 (αύξηση του ποσοστού στο 70% από το 50% της σύνταξης του θανόντα).
  3. 4. Μετά την αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4611/2019,ΦΕΚ Α 73/17.5.2019 με το οποίο η μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ,που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις εκδόθηκε η με αριθμό 26168/403/7.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστασίου Πετρόπουλου,που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ.Φύλλου 2599/28.6.2019 τ.Β.,με κατανομή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί το 2017 και 2018 στις  συνταξιουχικές οργανώσεις  από τον ΕΦΚΑ.Ο Υπουργός κ.Γιάννης  Βρούτσης φρενάροντας το θέμα έχει ετοιμάσει ήδη απόφαση ανάκλησης της άνω απόφασης του κ.Πετρόπουλου κι’ έτσι τα χρήματα παραμένουν στον ΕΦΚΑ  που μεταφέρθηκαν από τον ΟΑΕΔ δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές αλλά δεν κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των  άνω οργανώσεων.Για την επίσπευση της μεταφοράς  των  χρημάτων από τον ΟΑΕΔ  στον ΕΦΚΑ στις 9.7.2019  εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων  παρέστησαν σε Δ.Σ.του ΟΑΕΔ,μεταξύ αυτών και η Πρόεδρος  του Συλλόγου μας  Νίκη Γόντικα-Χονδρού.

 

                                 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προσφυγές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Του Διοικητικού  Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων .

 

Κυρίες και Κύριοι, 

                                                         

Στις 3  Νοεμβρίου 2017  ασκήθηκε προσφυγή  ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών 4 ατόμων .

Τη 1  Δεκεμβρίου του 2017 ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 27 ατόμων η , η οποία προσδιορίστηκε

για  τις 21 Φεβρουαρίου  2020 .

Μεταξύ Ιουνίου ,Ιουλίου και Αυγούστου 2019 κατετέθησαν 3 αγωγές  των

50 ατόμων η κάθε μία   ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών  και μια αγωγή των 41 ατόμων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

Σύνολο Συμβολαιογράφων που κατέθεσαν αγωγή το 2019 είναι 191 άτομα.

ΓΙΑ    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                             Η  Γ Ε Ν.  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ              ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΑΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ

Eκδρομή του Πανελληνίου Συλ/γου Συν/χων Συμ/φων στο Αμφιάρειο Ωρωπού

Στις 8/6/2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη  συμμετοχή συναδέλφων  και φίλων  του Συλλόγου μας  ημερήσια  εκδρομή,  η οποία  περιλάμβανε  ξενάγηση από αρχαιολόγο της Monumenta  στον αρχαιολογικό χώρο ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ, επίσκεψη στην  Ιερά Μονή  Εισοδίων  Θεοτόκου Μαρκοπούλου Ωρωπού, μεσημεριανό φαγητό  στη παραλία  Ν.  Παλατίων Ωρωπού και απογευματινό καφέ στην Παραλία των Αγίων Αποστόλων στον Κάλαμο. Οι Εκδρομείς έμειναν  ευχαριστημένοι από αυτή την όμορφη και ξένοιαστη μέρα που πέρασαν όλοι μαζί.