Ανακοίνωση Συντονιστικής – Επικείμενη περαίωση κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα: «Επικείμενη περαίωση κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2255205/ΔΚ 1651/11-11-2022 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο ανακοινώνεται, ότι επίκειται η περαίωση της κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Περαιτέρω, εντός των προσεχών εβδομάδων, πρόκειται να αποσταλεί επιστολή, με την οποία θα ανακοινώνεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τα υπό κτηματογράφηση ακίνητα των εν θέματι περιοχών, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου σας.

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας που θα σας ανακοινωθεί, και όσον αφορά στις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, που θα ισχύσουν μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, θα πρέπει να ανατρέξετε στις παρ. 1 έως 4 του συνημμένου υπ’ αριθμ. πρωτ. 2255205/ΔΚ 1651/11-11-2022 εγγράφου.

Το έγγραφο της ανακοίνωσης της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων θα συνοδεύεται από α) υποδείγματα εντύπων και β) οδηγίες για τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές ενέργειες στις οποίες θα προβείτε, σύμφωνα με την παρ. 2 του συνημμένου εγγράφου, για την, εκ μεταφοράς από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου, καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Κτηματολογίου προς κτηματολογικά γραφεία φορέα

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Κτηματολογίου προς τα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η ΣΕΣΣΕ ανταποκρινόμενη, για ακόμα μια φορά, στην πρόσκλησή σας για την βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου προέβη στην καταγραφή συγκεκριμένων επίκαιρων ζητημάτων που έχουν ανακύψει και δυσχεραίνουν τον έλεγχο νομιμότητας όπως αυτός θα έπρεπε να διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν.2664/1998 όπως ισχύει, προκειμένου ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να προβεί αρμοδίως στην έκδοση σχετικής Εγκυκλίου για την ορθή εφαρμογή του ελέγχου νομιμότητας των εγγραπτέων πράξεων από τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Εμμένουμε, παρόλα αυτά, στην άποψή μας ότι ο περαιτέρω περιορισμός του ελέγχου νομιμότητας σε στοιχεία που δεν επιδέχονται υποκειμενική κρίση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταχώρησης και μάλιστα όταν αυτή σκοπείται να επιβληθεί υποχρεωτικά και για την διατήρηση της ασφάλειας δικαίου. Η συγκεκριμένη άποψή μας εδράζεται στο κοινό συμπέρασμα που αντλείται από τη χρήση κάθε ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που οι συμβολαιογράφοι συμμετέχουν. Όταν μία ηλεκτρονική διαδικασία εξαρτάται από την υποκειμενική κρίση του ελέγχοντος, η διαδικασία είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Ακολουθεί συνημμένος Πίνακας με τα ζητήματα που κατά την κρίση μας θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε Εγκύκλιο του Φορέα για τον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 16 Ν.2664/1998. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Πίνακα είναι ενδεικτικό και ο Πίνακας είναι δυναμικός καθώς θα διαμορφώνεται αναλόγως από την περιπτωσιολογία που θα ανακύπτει από τον διενεργούμενο καθημερινά έλεγχο νομιμότητας, διαδικασία, που θα μπορούσε να αποφευχθεί με τον περιορισμό του ελέγχου νομιμότητας μόνον στις απαιτούμενες από το νόμο επί ποινή απολύτου ακυρότητας προϋποθέσεις για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας