Ανακοίνωση Συλλόγου-Πρόσκληση ενδιαφέροντος-σύνταξη πράξεων του Δημοσίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε εκτέλεση της από 7.7.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, καλείσθε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον στη γραμματεία του Συλλόγου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@notariat.gr) το αργότερο μέχρι 21.7.2021, με σκοπό να καταρτιστούν κατάλογοι συμβολαιογράφων-μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. που επιθυμούν τον ορισμό τους:

α) προκειμένου να παρίστανται κατά το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων προς ικανοποίηση  απαιτήσεων του Δημοσίου και

β) προκειμένου να οριστούν για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τις δύο ως άνω κατηγορίες πράξεων.

Με τιμή

Η Διευθύντρια
Στέλλα Περάτη