Εγκύκλιος 8-Συλλόγου-Προσάρτηση-Αντιγράφου-Δήλωσης- ν4646_2019

ΘΕΜΑ: «Προσκόμιση αντιγράφου δήλωσης στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι από 01.07.2021 ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 47,48 και 49 του Ν.4646/2019 (Α’ 201) καθώς δεν χορηγήθηκε εκ νέου παράταση της εφαρμογής τους.

Συνεπώς, στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς προσαρτάται αντίγραφο της δήλωσης.

(Αρ.112 παρ.2 Ν.2961/2001 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρ.48 Ν.4646/2019).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας