ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ_ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ_ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης διεξάγεται συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

Στο σχέδιο νόμου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=8c3871c1-aa1e-4b13-99b0-ad640152ac3f) , μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 (Ελεγκτικές αρμοδιότητες) η οποία έχει ως εξής: «5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, για την ορθή διάθεση αυτών, ή, εκτάκτως, αν πιθανολογείται σοβαρώς ότι συντρέχει περίπτωση αντικανονικής διαχείρισης των πόρων αυτών».

Η ανωτέρω διάταξη όπως διατυπώνεται αλλά και εκ της αοριστίας της ως προς τον ορισμό των «δημοσίων πόρων» δημιουργεί πολλά περιθώρια ερμηνειών καθώς και την ανησυχία ότι επιχειρείται εμμέσως και παρά το νόμο να περιοριστεί άλλως να καταλυθεί η οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια των συμβολαιογραφικών συλλόγων.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν.2830/2000 ως ισχύει, οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.

Ευλόγως, λοιπόν, θεωρούμε, ότι η εν θέματι διάταξη όπως διατυπώνεται στο σχέδιο νόμου, δίδει την αφορμή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν, να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, ελεγκτικές και κατασταλτικές, στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους παρά τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 98 Ν.2830/2000 περιορίζοντας άλλως καταλύοντας οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια των συμβολαιογραφικών συλλόγων και αφαιρώντας από τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις αυτών την διαχείριση και την αξιοποίηση της περιουσίας τους, την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων.

Η ΣΕΣΣΕ κληθείσα από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, εξέφρασε διά του Προέδρου της τις ανησυχίες των συμβολαιογραφικών συλλόγων για την εν λόγω διάταξη και εξέφρασε ρητά την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού της οικονομικής, διοικητικής και διαχειριστικής αυτονομίας και αυτοτέλειας των συμβολαιογραφικών συλλόγων όπως και κάθε προσπάθεια αποψίλωσης από τα αρμόδια θεσμικά Όργανα των Συλλόγων της διαχείρισης και της αξιοποίησης της περιουσίας τους, της εποπτείας και του ελέγχου των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας