ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 47_21072021_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΠΕΝ_ΑΡ116_Ν4495

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/17, όπως ισχύει.»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25-6-2021 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά σε οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/2017, όπως ισχύει.

Συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος αποτελεί η παράγραφος 5 της ενότητας «Γενικές οδηγίες για τον ασκούμενο έλεγχο, που αφορούν όλες τις διαδικασίες και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου», σύμφωνα με την οποία:

«5. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, τα οποία βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών, εντός παραδοσιακών τμημάτων πόλεων καθώς και εντός περιοχών που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας υπό τις διατάξεις του ν.3028/02, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α της παρ.2 στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου και προ της υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την εξέταση της υπαγωγής των δηλωθεισών αυθαιρέτων κατασκευών από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, επιτροπή ή τυχόν υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας