Ανακοίνωση Συλλόγου 6-9-2021 – Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

Θέμα: «Επανάληψη των αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου του Συλλόγου σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα) με ψηφιακά μέσα».

Σε εκτέλεση της με αριθμό 1872/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα), το ΔΣ του Συλλόγου κατά την από 03.08.2021 συνεδρίασή του, προσδιόρισε την επανάληψη των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου» την Κυριακή 12η και Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου 2021, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.36/1999 και Ν.2830/2000 σε συνδυασμό με τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας όπως αυτά νομοθετούνται με την οικεία ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρ.1 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» (Β΄4054), «4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 13), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου του Συλλόγου θα διεξαχθούν την Κυριακή 12η και Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου 2021 ψηφιακά με τη χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ / GRNET https://grnet.gr/) που αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://mindigital.gr/#).

Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» https://zeus.grnet.gr/zeus/ .

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας με τη χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» αναλυτικώς.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας