Ανακοίνωση Συλλόγου 15-9-2020 – Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών από 16-9-2021

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών από Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2899/15-9-2020 ανακοίνωση της προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικά με τη λειτουργία του Δικαστηρίου από 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00.

Σας εφιστούμε την προσοχή στις παραγράφους 6 και 8, που αφορούν στην κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθήκης (παρ. 6) και στην έκδοση πιστοποιητικών περί μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομίας και μη προσβολής κληρονομητηρίου (παρ. 8). Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι οι ειδικότεροι όροι για την είσοδο και παραμονή στο χώρο του Ειρηνοδικείου ορίζονται στις παραγράφους 10-13, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/4206/12-9-2021), σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων για προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
           Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης