Πρόσκληση Συλλόγου 22-9-2021 – Επαναληπτικές Εκλογές Προέδρου

Θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή Πρόεδρου την Κυριακή 26η και Δευτέρα 27η Σεπτεμβρίου 2021 με ηλεκτρονικά μέσα».

Σε εκτέλεση της με αριθμό 1872/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα), επαναλήφθηκαν την Κυριακή 12η και Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου 2021 οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου», με μοναδικό υποψήφιο Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Ρούσκα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.36/1999 και Ν.2830/2000 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών για τα ισχύοντα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄4054).

Σύμφωνα με το από 13.09.2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής κατά τις ανωτέρω επαναληπτικές αρχαιρεσίες της Κυριακής 12ης και Δευτέρας 13ης Σεπτεμβρίου 2021 για την εκλογή Προέδρου του Συλλόγου επί 1.382 μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου ψήφισαν 465. Συνεπώς, επειδή δεν προσήλθε ο απαιτούμενος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 ΠΔ 36/1999, αριθμός εκλογέων, ήτοι το μισό συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, η εκλογή επαναλαμβάνεται την Κυριακή 26η και Δευτέρα 27η Σεπτεμβρίου 2021, δυνάμει της παρ.2 του ανωτέρου αυτού άρθρου σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 104 Ν.2830/2000.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 της υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17.09.2021 κοινής απόφασης των συναρμοδίων Υπουργών για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄4337), «4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 12), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας».

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου, σε συνέχεια της από 20/9/2021 συνεδρίασής του και δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 7 ΠΔ 36/1999, καλεί τα μέλη του την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 και Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 από 7:00 π.μ. έως 19:00 να λάβουν μέρος στις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου του Συλλόγου, με μοναδικό υποψήφιο Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Ρούσκα, ψηφιακά με τη χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ / GRNET https://grnet.gr/) που αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://mindigital.gr/#), με την ίδια διαδικασία που έλαβε χώρα κατά τις εκλογές της 12ης και 13ης Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή στις εκλογές θα αποσταλεί στο email που έχετε δηλώσει στο Σύλλογο από τον Zeus Elections και όχι από το Σύλλογο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας