Εγκύκλιος Συντονιστικής 56/2014 – Εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του Ν.4251/2014 ΦΕΚ Α΄80/01.04.2014 με τίτλο «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις», για τον οποίο σας ενημερώσαμε με την με αριθμό 47/08.04.2014 εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, εκδόθηκε η με αριθμό 12 εγκύκλιος (αρ.πρωτ. 20698/17.04.2014) του Υπουργείου Εσωτερικών, (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Γενική Διεύθυνση, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου), η οποία και σας κοινοποιείται συνημμένα, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άνω Κώδικα και ειδικώτερα των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του Ν.4251/2014.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης