Εγκύκλιος Συντονιστικής 55/2021 – Διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 9 ΚΥΑ 145026/2014 για το Πιστοποιητικό ΕΜΣΥ στις συμβολαιογραφικές πράξεις

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 9 ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ31 Β), για το Πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. στις συμβολαιογραφικές πράξεις

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, το έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/88507/1206/23-9-2021 του Τμήματος Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με θέμα: «Διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ 31 Β’/14-01-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στον κωδικό ή πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) κατά τις συμβολαιογραφικές πράξεις». Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, εφ’ όσον έχει εκδοθεί η απόφαση άδειας χρήσης σημείου υδροληψίας, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ., δεν απαιτείται επιπλέον και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ. από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και αρκεί η χρήση του αναγραφόμενου στη σχετική απόφαση κωδικού Ε.Μ.Σ.Υ. στις συμβολαιογραφικές πράξεις.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας