Ανακοίνωση Συλλόγου 30-9-2021 – Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων στην κλήρωση του Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην τακτική κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας υπενθυμίζουμε, ότι όσοι επιθυμείτε να υποβάλλεται αίτηση για συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2022 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, πρέπει (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 161700/13-9-2021 Πρόσκληση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών) να το πράξετε μέχρι 31-10-2021 (ημέρα Κυριακή).

Επισημαίνεται, ότι η αίτηση εγγραφής μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) – Περιουσία και φορολογία /Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα /κοινωφελείς περιουσίες / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων είτε από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του προσώπου, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης