Εγκύκλιος_Συντονιστικής 57_Μη προσκόμιση δήλωσης φόρου για μεταγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς

ΘΕΜΑ: «Μη προσκόμιση δήλωσης φόρου κατά την καταχώρηση / μεταγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρ.13 Ν.1587/1950 περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου / υποθηκοφύλακας υποχρεούται να αρνηθεί τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά στην μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, πλην υποθήκης, εφόσον δεν προσάγεται σε αυτό αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης.

Παρόμοια υποχρεώση δεν υφίσταται στο Ν. 2961/2001 για τη ρύθμιση θεμάτων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Στη παρ.2 του άρ.112 Ν.2961/2001 όπως ισχύει, ορίζεται ότι αντίγραφο της δήλωσης φόρου προσαρτάται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς.

Συνεπώς κατά την καταχώρηση / μεταγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς δεν προσάγεται σε αυτά αντίγραφο της δήλωσης φόρου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας