ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ-ανακοίνωση για την επικείμενη ΨΗΦΙΣΗ της παράτασης_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επικείμενη ψήφιση της παράτασης ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατετέθη στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας”.

Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Υπουργό, ενημερωθήκαμε ότι στο ανωτέρω σχέδιο νόμου πρόκειται να κατατεθεί ως τροπολογία η νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα χορηγείται τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης μηχανικού, έως και τις 31.12.2021. Η ψήφιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την επόμενη Παρασκευή.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας