Ανακοίνωση-Συντονιστικής-21102021-Bεβαιώσεις_Μηχανικών.

ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις μηχανικών του άρθρου 83»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 76 Ν.4843/2021 (Α΄193/20.10.2021) που αναφέρεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων – Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4495/2017, προστίθεται στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β΄

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας