Ανακοίνωση_ΣΣΕΑΠΑΔ_Νέα_Ένσταση

Θέμα: «Νέα εκλογική ένσταση».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι την 07.10.2021 κατατέθηκε νέα ένσταση των: 1) Κωνσταντίνου Βλαχάκη, 2) Χριστίνας Μάνδρου, 3) Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου, 4) Ελένης Τσερτσιγιάννη, 5) Παναγιώτη – Ορατίου Κουτά, 6) Σταματίου Λίνα, 7) Βαρβάρας Ηλιάδου, 8) Κωνσταντίνου Κανδαράκη, 9) Μαργαρίτας – Χρυσαυγής Χριστοδουλάτου, 10) Γεωργίου Τριανταφυλλάκη, 11) Γεωργίας Γιώνα, 12) Αγγελικής Μιχαλοπούλου, 13) Μαρίας Λαζάρου, 14) Ευαγγελίας Αλευράκη, 15) Ελένης Ηλιάκη, 16) Ευσταθίας Γιαννοπούλου, 17) Ευγενίας Γεωργούδα, 18) Αθανασίας – Λήδας Λάβδα, 19) Νίκης Σωτηροπούλου, 20) Ελένης Μαγιοπούλου, 21) Βασιλείου Μπούτου, 22) Παναγιώτας Χρονοπούλου, 23) Ελένης Καραγεωργοπούλου

Κατά: 1) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου 2) του Γεωργίου Ρούσκα, ανακηρυχθέντος Προέδρου του ως άνω ΝΠΔΔ κατά τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες της 26ης και 27ης Σεπτεμβρίου 2021

Για την ακύρωση: 1) του από 27.09.2021 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής των επαναληπτικών αρχαιρεσιών της 26ης και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 για την ανάδειξη Προέδρου του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε ως επιτυχών Πρόεδρος ο Γεώργιος Ρούσκας, 2) της από 20.09.2021 Απόφασης – Πρακτικού Συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου, με την οποία αποφασίστηκε η πρόσκληση των μελών του Συλλόγου να λάβουν μέρος σε επαναληπτική ηλεκτρονική εκλογή για την ανάδειξη Προέδρου στις 26 και 27.09.2021, 3) του από 13.09.2021 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών της 12ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2021 για την ανάδειξη Προέδρου του Συλλόγου, με το οποίο κηρύχθηκε η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και διαπιστώθηκε ότι δεν προσήλθε ο κατ’ άρθρο 7 παρ. 1 ΠΔ 36/1999 απαιτούμενος αριθμός εκλογέων, 4) της με αριθμό Πρωτ. 1041/06.09.2021 ανακοίνωσης του Γεωργίου Ρούσκα με θέμα «Επανάληψη των αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου του Συλλόγου σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα) με ψηφιακά μέσα», αναφορικά με τη διεξαγωγή επαναληπτικών αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου του Συλλόγου στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά, με χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ», 5) της με αρ. Πρψτ. 984/04.08.2021 ανακοίνωσης του Γεωργίου Ρούσκα με θέμα «Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Επανάληψη των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Προέδρου του Συλλόγου)» σχετικά με την επανάληψη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξης Προέδρου του Συλλόγου στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2021,με μοναδικό υποψήφιο τον Γεώργιο Ρούσκα, 6) της από 03.08.2021 απόφασης – Πρακτικού Συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου, με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου του Συλλόγου στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2021, 7) της από 30.07.2021 Πρόσκλησης του Γεωργίου Ρούσκα προς τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου σε συνεδρίας μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα «Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1872/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών», 8) κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης.

Η συζήτηση της ανωτέρω νέας ένστασης ορίστηκε για την 10η Νοεμβρίου 2021.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: