Ανακοίνωση-Συντονιστικής-01-11-2021- ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ:   Δεύτερη τροποποίηση της με αρίθμ. πρωτ. 16577/12-02-2021 απόφασης ανάρτησης του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων  Κοζάνης, Βοϊου , Εορδαίας, Σερβιών και Βελβενδού της Π.Ε Κοζάνης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

  

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

         Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’αριθμ 138566/29-10-2021 (ΑΔΑ:6ΒΣ0ΟΡ1Γ-0ΚΜ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Κοζάνης-Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η τροποποίηση  της υπ΄αρίθμ πρωτ. 16577/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) απόφασης της της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Κοζάνης-Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής  αντιρρήσεων. Η υποβολή αντιρρήσεων γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 26η Φεβρουαρίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 11η Απριλίου 2022. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες έως την 3η Μαΐου 2022. Κατά τα λοιπά η με αρίθμ. Πρωτ. 16577/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) παραμένει και ισχύει ως έχει.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας