Εγκύκλιος Συντονιστικής 54/2014 – Διαβίβαση Ν.4262/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν.4262/10-05-2014 με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» στο ΦΕΚ 114 Α’ /10-05-2014, το οποίο και σας κοινοποιούμε συνημμένα.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στις διατάξεις του άρθρου 44 του άνω νόμου και ειδικώτερα:

Άρθρο 44 § 3 του Ν.4262/2014

«Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) καταργείται.»

Κατά συνέπεια καταργείται με την άνω διάταξη η υποχρέωση του Συμβολαιογράφου σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία να προσαρτά στο οικείο συμβόλαιο βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Άρθρο 44 § 2 περ. α, β, γ και δ του Ν.4262/2014

2.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3853/2010 (Α΄ 90)

αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»

β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»

γ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»

δ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»

Επομένως δεν απαιτείται κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις η έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για τη σύσταση από την Υπηρεσία Μίας Στάσης προσωπικών εταιρειών-ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών-εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης