Επιστολή Ι. Κόνσουλα, Προέδρου Σ.Σ.Ε. Λάρισας

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΕΛΛΗ 4, ΤΚ 411 10 ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ 2410535552 ΦΑΞ 2410535880

e-mail: symsylar@otenet.gr

Βόλος 05-05-2013

Αριθµός πρωτοκόλλου 245

Προς:

Τους συναδέλφους του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, σεβόµενο τη συλλογικότητα και τη δηµοκρατική ευαισθησία όλων µας, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 3/5/2014, προκειµένου να ενηµερωθείτε για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής συµβολαιογραφίας αλλά και για να αποφασιστεί η λήξη ή όχι της αποχής µας από τη σύνταξη και υπογραφή συµβολαίων αγοραπωλησίας, που υπάγονται στο φόρο υπεραξίας, µια και η απόφαση για την αποχή επικυρώθηκε από το Σώµα στην ετήσια Γενική µας Συνέλευση.-

Όπως είναι γνωστό οι συµβολαιογράφοι όλης της χώρας από την 22α Ιανουαρίου 2014 απείχαµε από τη σύνταξη και υπογραφή συµβολαίων αγοραπωλησίας, που υπάγονται στο φόρο υπεραξίας, µε γνώµονα την προστασία των συναλλαγών και των συναλλασσοµένων πολιτών. Η αδυναµία διαχείρισης και εφαρµογής του νόµου για το φόρο υπεραξίας, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2013, επισηµάνθηκε εγκαίρως και ζητήθηκε η αναστολή του νόµου µε σκοπό αφενός να µη σταµατήσουν οι συναλλαγές σε µία στιγµή που οι

πολίτες από ανάγκη εκποιούν την περιουσία τους, προκειµένου να αντιµετωπίσουν οικονοµικά τους προβλήµατα και αφετέρου να µην απωλέσει το ∆ηµόσιο έσοδα από τις συµβάσεις αγοραπωλησίας.-

Τελικά την 7η Απριλίου 2014, µετά από παρεµβάσεις, προτάσεις και πολύωρες συζητήσεις µας µε την πολιτική ηγεσία αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ.Οικ., πλην όµως µε χειρισµούς και προτάσεις από την ηγεσία του ΣΣΕΑΠΑ∆ χωρίς τη προηγούµενη ενηµέρωση και σύµφωνη γνώµη των προέδρων των υπόλοιπων συµβολαιογραφικών συλλόγων και σε αντίθεση σε κάποια σηµεία µε όσα είχαµε συζητήσει και αποφασίσει ως ΣΕΣΣΕ, ψηφίστηκε ο Ν. 4254/2014 στον οποίο περιλαµβάνονται διατάξεις που τροποποιούν τον

αρχικό νόµο και περιγράφεται ένα πλαίσιο για τον υπολογισµό και καταβολή του φόρου υπεραξίας. Οι προβλεπόµενες για την εφαρµογή του νόµου αποφάσεις υπογράφηκαν τρεις περίπου εβδοµάδες µετά, η δε σχετική διαδικτυακή εφαρµογή του taxisnet λειτούργησε πλήρως σήµερα οι δε τράπεζες κατόπιν πληροφορησης από τον ΓΓ∆Ε κ. Θεοχάρη είναι ήδη έτοιµες για την είσπραξη του φόρου.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας µε αίσθηµα ευθύνης αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη λήξη της αποχής, παρόλο που στις διατάξεις περί φόρου υπεραξίας προβλέπονται ευθύνες του συµβολαιογράφου που δεν του αναλογούν, µέσα σε ένα θολό νοµοθετικό πλαίσιο που χρήζει διευκρινίσεων και νοµοθετικής βελτίωσης, προκειµένου να σταµατήσει η ταλαιπωρία του έλληνα πολίτη και να µπορέσει επιτέλους να διαχειριστεί ελεύθερα την περιουσία του, κάτι που του είχε στερήσει το κράτος εδώ και τέσσερις µήνες, κατά παράβαση θεµελιωδών διατάξεων του Συντάγµατος, που στην Ελληνική πλέον Πολιτεία έχει ίσως χάσει την αρχική του θεσµική επίκληση, αλλά και διεθνών συµβάσεων και διατάξεων της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.-

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας αποφάσισε επιπλέον να ζητήσει από το αρµόδια υπουργεία:

  • Την επ΄ αµοιβή ανάληψη ύλης και νέων καθηκόντων στα πλαίσια της επιστηµοσύνης και εντός των ορίων που ορίζονται από το νόµο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Θα πρέπει να πάψει να είναι ο συµβολαιογράφος άµισθος γραφειοκράτης κλητήρας-διεκπεραιωτής του ∆ηµοσίου και σύµβουλος όλων των εσχάτως εµπλεκοµένων στις µεταβιβάσεις ακινήτων, άσχετων µε τις εµπράγµατες δικαιοπραξίες και µη δυναµένων να παρακολουθήσουν τη σχετική νοµοθεσία.-
  • Αναστολή του νόµου 4223/2013 περί ΕΝΦΙΑ, που θεωρείται από την πλειοψηφία των µελών ως αντισυνταγµατικός και ο οποίος έχει θέσει µεγάλο µέρος των ακινήτων εκτός συναλλαγής, άλλως να µην απαιτείται η προσάρτηση του σχετικού πιστοποιητικού στις πράξεις αποδοχής κληρονοµίας, στις πράξεις σύστασης και τροποποίησης οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας, άρσης διαλυτικής αίρεσης κλπ και να εκδοθούν ερµηνευτικές εγκύκλιοι και να δοθούν, επιτέλους, έγγραφες απαντήσεις στα πολλά ερωτήµατα που προκύπτουν λόγω της ασάφειας και της προχειρότητας του νόµου.-
  • Αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων όλης της χώρας στα σηµερινά επίπεδα συναλλαγών.-
  • Αναστολή διενέργειας των πλειστηριασµών ακινήτων, που είναι πρώτη ή κύρια κατοικία των διωκόµενων οφειλετών, για µια 5ετία.-
  • Έκδοση του Π.∆. για τη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας στις εκτός σχεδίου περιοχές.-
  • Άµεση εκκαθάριση και καταβολή των οφειλοµένων ποσών στους συµβολαιογράφους από το ΤΑΣ και του εφάπαξ στους συνταξιούχους συναδέλφους.-
  • Ψήφιση των τροποποιήσεων του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συµβολαιογράφων», σύµφωνα µε τις προτάσεις της επιτροπής.-

Επίσης η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας αποφάσισε να ζητήσει από τη Συντονιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας:

  • Σύγκληση έκτακτου συνεδρίου µε θέµα το ρόλο του συµβολαιογράφου στην Ελλάδα του αύριο.
  • Θεσµική λειτουργία και εκπροσώπηση της ΣΕΣΣΕ.

Για τις παραπάνω αποφάσεις µας ήδη ενηµερώθηκε ο Γεν. Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρης σε µία µη προγραµµατισµένη και άτυπη σύσκεψη που έγινε σήµερα στη Λάρισα, παρόντος και του Αντιπροέδρου του Συλλόγου µας. Τέθηκαν, επίσης, προς συζήτηση πρακτικά θέµατα εφαρµογής των διατάξεων για το φόρο υπεραξίας, για τα οποία υποσχέθηκε άµεσες λύσεις, για τα θέµατα όµως σχετικά µε τον Ν. 4223/2014, επιφυλάχθηκε, αναµένοντας την αποστολή σχετικού υποµνήµατος.-

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ο επί τέσσερις µήνες αγώνας µας στην εποχή του µνηµονίου, της κρατικής καταπίεσης και της έξωθεν επιβολής αποφάσεων δε δικαιώθηκε απόλυτα. Θα διεκδικήσουµε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου περί ευθύνης του συµβολαιογράφου µε άλλα µέσα, δηλώνοντας ότι δεν προτιθέµεθα να αναλάβουµε πλέον χωρίς αµοιβή ευθύνες και αρµοδιότητες, που δε συνάδουν µε την επιστηµοσύνη µας, είναι άσχετες µε το συµβολαιογραφικό λειτούργηµα και πέραν των ορίων που ορίζονται από το νόµο κατά την άσκηση των καθηκόντων µας.-

Ο Πρόεδρός σας

Γιάννης Κόνσουλας