ΑNAKOINΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 08-11-2021 – 2η Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε Άρτας.

ΘΕΜΑ:  2η Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης  Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων  της Π.Ε Άρτας.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση  υπ’ αριθμ. 142383/04.11.2021 (ΑΔΑ: Ω3ΦΙΟΡ1Γ-Α8Β)  απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Άρτας αποφασίστηκε η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 61978/04.06.2021 (ΑΔΑ:  652ΞΟΡ1Γ-ΟΔΞ) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Άρτας μόνο ως προς τις προθεσμίες και  τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Άρτας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη να υποβάλλουν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 5η Μαρτίου 2021 με  καταληκτική ημερομηνία την 18η Απριλίου 2022. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Μάϊου 2022. Κατά τα λοιπά  η με αριθμ. πρωτ. 19387/19.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Άρτας  παραμένει και ισχύει ως έχει.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας