Ανακοίνωση Συλλόγου 9-11-2021 – Επικαιροποίηση κανονιστικού πλαισίου αποδεικτικού ενημερότητας & βεβαίωσης οφειλής (Ε. 2205/2021)

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας & βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρ. 12 ΚΦΔ – Παροχή διευκρινήσεων»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε, για να λάβετε γνώση, την απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ υπ’ αριθμ.  Ε. 2205/3-11-2011 (ΑΔΑ: ΨΦ1Ω46ΜΠ3Ζ-2Γ6), με θέμα «Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας & βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 Κ.Φ.Δ. – Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών», συνοδευόμενη από τα δύο συνημμένα σε αυτή έγγραφα: α) Επικαιροποιημένα διατακτικά των Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1274/2013 και ΠΟΛ. 1274/2013 (Β’ 3398) και β) Υπόδειγμα βεβαίωσης οφειλής.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                    Θεόδωρος Χαλκίδης