Εγκύκλιος 68 ΣΕΣΣΕ – 24.11.2021 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑ: «Τύπος πληρεξουσίων – ενσωμάτωση σε αυτά φωτογραφίας του εντολέα»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Περιήλθαν σε γνώση μας ότι σε αντίγραφα πληρεξουσίων εγγράφων που συντάχθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρα του εξωτερικού, οι συντάξαντες συμβολαιογράφοι επικόλλησαν και σφράγισαν ενσωματώνοντας σε αυτά φωτογραφία των εντολέων τους.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι σύμφωνη με το τύπο σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.2830/2000 ως ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντασσόμενες από τους συμβολαιογράφους πράξεις αποτελούν δημόσια έγγραφα, για τη σύνταξη των οποίων πρέπει να ακολουθείται απαρέγκλιτα η κείμενη νομοθεσία και ο τύπος που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και ότι ο ακολουθητέος τύπος της δικαιοπραξίας είναι αυτός που ορίζεται από το δίκαιο του Κράτους, στο οποίο πραγματοποιείται, και όχι του Κράτους, στο οποίο ενδεχομένως, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Συνεπώς, η επικόλληση και σφράγιση φωτογραφίας του εντολέα σε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο συνιστά πράξη μη σύννομη πραγματοποιούμενη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας, από την οποία σας καλούμε να απέχετε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας