Ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεών, γονικών παροχών

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών»

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 5779) η υπ’ αριθ. Α.1249/09.12.2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής».

Στην ανωτέρω απόφαση ρυθμίζεται τρόπος και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών.

Από την 13η Δεκεμβρίου 2021 η υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής γίνεται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Από την 20ή Δεκεμβρίου 2021 η υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης (10.12.2021) σε έντυπη μορφή, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου και δεν έχει συνταχθεί το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις.

Επισυνάπτεται η εν θέματι απόφαση και παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωσή της.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας