Ανακοίνωση Συντονιστικής 15-12-2021 – Αρμόδια ΔΟΥ για την ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ

ΘΕΜΑ: «Αρμόδια ΔΟΥ  για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών και ΦΜΑ»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις παραγράφους 8 και 9 της υπ’ αριθμ. Α. 1249/09.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 5779) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με τίτλο «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών “Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής”», ορίζεται, ότι :

«8. Για τις δηλώσεις φόρου δωρεών/γονικών παροχών, είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο δωρεοδόχου/τέκνου. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος/τέκνο είναι κάτοικος εξωτερικού, αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος είναι νομικό πρόσωπο και η Δ.Ο.Υ. εισοδήματός του είναι η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε., αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του νομικού προσώπου και έχει αρμοδιότητα σε θέματα φορολογίας δωρεών/γονικών παροχών ή της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής κατά περίπτωση.

  1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020.»

Από τα ανωτέρω, και κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών και την αρμόδια Διεύθυνση, διευκρινίζεται, ότι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεών, γονικών παροχών, καθώς και των διορθωτικών/τροποποιητικών αυτών δηλώσεων, είναι η Δ.Ο.Υ. του δωρεοδόχου ή του λαμβάνοντος την παροχή  τέκνου, αντιστοίχως.

Υπενθυμίζεται, εν προκειμένω, ότι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α., καθώς και για την τροποποίηση των δηλώσεων αυτών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή [Α. 1031/19.02.2021 (ΦΕΚ Β’ 839) και 1149/29.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 2825) αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ].

Επίσης, επισημαίνεται, ότι για τις άτυπες δηλώσεις μετρητών οι δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας