Ανακοίνωση Συντονιστικής 21-12-2021 – Ανάρτηση – Πρόσκληση δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση- Πρόσκληση δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθμ 316461/20-12-2021 έγγραφό που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.2370/26-2-2021 απόφασης ανάρτησης των δασικών χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και της πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των, ως προς τις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η  Μαρτίου 2021  ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 26 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Μάϊου 2022 ημέρα Δευτέρα.

             Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής. Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνον την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας