Εγκύκλιος Συντονιστικής 72/2021-Παράταση επισύναψης βεβαιώσεων μηχανικού & υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη άρθρου 83 Ν.4495-2017 έως 31.1.2022

ΘΕΜΑ: «Παράταση επισύναψης βεβαιώσεων μηχανικού και υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη του άρθρου 83 Ν.4495/2017 μέχρι 31.01.2022 – Διάρκεια ισχύος»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρ. 4 του άρθρου 73 Ν.4876/2021 (Α΄251) παρατείνεται η δυνατότητα επισύναψης βεβαιώσεων μηχανικού και υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη του άρθρου 83 Ν.4495/2017 έως την 31η Ιανουαρίου 2022.

Κατά τα λοιπά η βεβαίωση του άρθρου 83 θα έχει δίμηνη ισχύ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 83 του αυτού ως άνω νόμου, με ανώτατο όριο της δίμηνης ισχύος την 31η Ιανουαρίου 2022.

Επί παραδείγματι:

  1. Βεβαίωση με ημερομηνία αυτοψίας 15 Νοεμβρίου 2021, ισχύει μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022.
  2. Βεβαίωση με ημερομηνία αυτοψίας 3 Ιανουαρίου 2022, ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022.

Συνεπώς, στις δικαιοπραξίες που θα λάβουν χώρα από την 01.02.2022 δεν θα προσαρτώνται οι ανωτέρω βεβαιώσεις, ανεξαρτήτως πότε εκδόθηκαν, καθώς από 01.02.2022 στις δικαιοπραξίες θα προσαρτάται το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει στοιχεία του Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας και τη βεβαίωση μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017.

Χρόνια Πολλά με Υγεία

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας