Ανακοίνωση

Αθήνα  29 Δεκεμβρίου 2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                   Σας γνωρίζουμε ότι,

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα ισχύει το Νέο Επικουρικό Σύστημα (Νόμος 4826/2021 ,ΦΕΚ Α΄ 160 /7.9,2021) για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Ο νέος νόμος προβλέπει την ίδρυση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι   ότι δημιουργούνται ατομικοί λογαριασμοί  (κουμπαράδες) στους οποίους θα κατευθύνονται οι εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση ,καθώς και οι αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν στις εισφορές τους.Οι  εισφορές των νέων δεν θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή της επικουρικής σύνταξης των σημερινών συνταξιούχων αλλά θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται δημιουργώντας ένα αποθεματικό,από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές συντάξεις.Το αποθεματικό αυτό το διαχειρίζεται  το Τ.Ε.Κ.Α,που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Θα υπάρχουν και τρία επενδυτικά προφίλ,μεταξύ των οποίων θα επιλέγει  ο ασφαλισμένος (συντηρητικό,ισορροπημένο,επιθετικό.Οι εισφορές που πληρώνει ο κάθε  νέος εργαζόμενος θα πηγαίνουν στη δική του σύνταξη,η οποία θα υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού  των εισφορών και αποδόσεων.Με το νέο επικουρικό σύστημα το ύψος των εισφορών παραμένει ως έχει. 

Να τονιστεί :

ότι η μεταρρύθμιση αφορά μόνο την επικουρική ασφάλιση και τους νέους εργαζόμενους και η κύρια σύνταξη παραμένει ως έχει.

ότι επίσης στο νέο νόμο προβλέπονται δύο εγγυήσεις.

προς τους ασφαλισμένους του υφισταμένου συστήματος, ότι οι συντάξεις τους θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με βάση τους τωρινούς κανόνες και δεν θα υπάρξει καμία περικοπή σύνταξης και

προς τους ασφαλισμένους του νέου συστήματος ότι η σύνταξη που θα λάβουν θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο ποσό των εισφορών που έχουν καταβάλει σε πραγματικούς όρους – δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση του πληθωρισμού.

Επιπλέον το σύστημα προβλέπει:

Πρώτον, σε ασφαλισμένους που δεν συμπληρώσουν δεκαπενταετία ασφάλισηςεπιστροφή των εισφορών τους σε πραγματικούς όρους (αλλά όχι των  αποδόσεων των επενδύσεών τους).

Δεύτερον, σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου με χαμηλές εισφορές, παροχή σύνταξης  που να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στις εισφορές δεκαπενταετίας ανειδίκευτου εργάτη.

   Από την 1.1.2023 μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά στο νέο ταμείο οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών,οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα.

                                                                        Μ ε    τ ι μ ή 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση