Εγκύκλιος Συντονιστικής 1/2022 – Χρόνος διενέργειας πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: «Χρόνος διενέργειας πλειστηριασμών»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρ. 959 ΚΠολΔ όπως ισχύει, «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 12:00 και από τις 14:00 έως τις 16:00».

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η διενέργεια του πλειστηριασμού είναι συνεχής και αδιάκοπη, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των εδαφίων 2, 3 και 4 των παρ. 8 και 9 του άρθρ. 959 ΚΠολΔ, κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του αυτού άρθρου, ο πλειστηριασμός μπορεί να διενεργείται είτε εντός του διαστήματος από 10:00 έως 12:00 είτε εντός του διαστήματος από 14:00 έως 16:00. Τούτο άλλωστε ενισχύεται και  από τη διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8, σύμφωνα με το οποίο «Σε υποβολή προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 11:59:00 έως 11:59:59 ή από ώρα 15:59:00 έως 15:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών».

Είναι προφανές, ότι η αναφορά του «και» στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρ. 959 ΚΠολ «… από τις 10:00 έως τις 12:00 και από τις 14:00 έως τις 16:00 …» έχει τεθεί εκ παραδρομής αντί του ορθού «… ή …».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας