Εγκύκλιος Συντονιστική 3/2022 – Παράταση ως 31-3-2022 της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής & των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: «Παράταση ως 31-3-2022 της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 479988/2021 (ΦΕΚ Β’ 6248/27.12.2021) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Ν. 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) Υπουργικής Απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.

Στην παρούσα, επισυνάπτεται η σχετική Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. πρωτ.  485324/21/28.12.2021 του Τμήματος Θεσμικής Λειτουργίας του αρμόδιου Υπουργείου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας