Ανακοίνωση Συντονιστικής 4-1-2022 – Ισχύς βεβαιώσεων ΤΑΠ και μηχανικών, και δηλώσεων φόρου

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβό-λαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 27.12.2021 ανακοίνωσης της ΣΕΣΣΕ σχετικά με τον υπολογισμό φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παρο-χής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022 δυνάμει του άρθρ. 49 Ν. 4876/2021 (Α’ 251), διευκρινίζονται τα εξής:

1) Για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται με την υπ’ αριθμ. Α.1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υ-πηρεσίας ταχυμεταφοράς, ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος η-λεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρ-μόδιας οικονομικής υπηρεσίας (άρθρ. 1 παρ. 3 Α.1137/2020). Συνεπώς, στα συμβόλαια που θα συνταχθούν από 01.01.2022 έως 31.01.2022 δυνάμει του άρθρ. 49 Ν. 4876/2021, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31.12.2021, εφόσον οι δηλώσεις υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 31.12.2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

———– Αριθμ. πρωτ. 5

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX : 210-3848335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Γ. Ρούσκας Προς Όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

2) Η ρύθμιση του άρθρ. 49 Ν. 4876/2021 δεν σχετίζεται με την δυνά-μει της παρ. 4 του άρθρ. 73 Ν. 4876/2021 (Α’ 251) παράταση της δυνατότη-τας επισύναψης βεβαιώσεων μηχανικού και υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτή-τη του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 έως την 31η Ιανουαρίου 2022. Συνεπώς, δύνα-ται να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 με ημερο-μηνία αυτοψίας εντός του μήνα Ιανουαρίου 2022, χωρίς να απαιτείται να έχει υποβληθεί η δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

3) Τα προσαρτώμενα έγγραφα ισχύουν μέχρι τη λήξη της ισχύος τους σύμφωνα με τον εκδότη ή, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, εκ του νόμου. Ειδικά, η βεβαίωση του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 θα έχει δίμηνη ισχύ σύμφω-να με την παρ. 6 του άρθρ. 83 του αυτού ως άνω νόμου, με ανώτατο όριο της δίμηνης ισχύος την 31η Ιανουαρίου 2022. Όσον αφορά δε τη Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, εφόσον ο εκδότης ορίζει συγκεκριμένη περίοδο ι-σχύος, η σχετική Βεβαίωση ισχύει σύμφωνα με αυτή.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος