Επαναληπτικές εκλογές ενός συμβούλου στο ΣΣΕΠΑΔ – Πώς φτάσαμε ως εδώ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Εν όψει των αρχαιρεσιών για τη συμπλήρωση της μιας κενής θέσης του Διοικητικού μας Συμβουλίου, γίναμε όλοι αποδέκτες των εγγράφων που απέστειλε η υποψήφια Λαμπρινή Κορομπέλη. Μετά από προσεκτική ανάγνωση των όσων έγραψε και επικαλείται η συνάδελφός μας, θεωρώ θεσμικό μου χρέος να αποκαταστήσω την αλήθεια και να αποκρούσω τους χαρακτηρισμούς και τις κατηγορίες τις οποίες η συνάδελφός μας αποδίδει στη διοίκηση του Συλλόγου και στο Διοικητικό μας Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα: Πώς φτάσαμε ως εδώ ;

Μετά τις αρχαιρεσίες της 30ής και 31ης Μαΐου 2021, απεστάλησαν σε όλα τα εκλεγέντα μέλη οι σχετικές και επιβαλλόμενες από τον κώδικά μας προσκλήσεις περί αποδοχής ή μη της εκλογής εκάστου συμβούλου.

Σε αυτή την πρόσκληση, η Λαμπρινή Κορομπέλη και η συνυποψήφιά της Κατερίνα Τζιόβα απέστειλαν στον Σύλλογο την από 07/06/2021 (αρ. πρωτ. 744) επιστολή τους, με την οποία «ρητά δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους η μεν Λαμπρινή Κορομπέλη ως τακτικό μέλος, η δε Κατερίνα Τζιόβα ως αναπληρωματικό», μη διατηρώντας ουδεμία επιφύλαξη, ούτε προσφεύγοντας οι ίδιες σε κάποιο δικαστήριο, προς επίλυση νομικού προβλήματος ή ερμηνεία κάποιου άρθρου της εκλογικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.1304/10-11-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου μας, η συγκεκριμένη επιστολή μη αποδοχής του διορισμού τους δημιούργησε έννομα αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να αρθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με μεταγενέστερη επιστολή – δήλωση.

Και πράγματι η Λ. Κορομπέλη μετά την έκδοση της με αριθμό 1860/2021 απόφασης του Δ.Εφετείου Αθηνών, απόφαση, που προκλήθηκε από τον κ. Αθαν. Δράγιο και χωρίς να είναι διάδικος, και σε μία πρόσκληση,στην οποία είχε ήδη απαντήσει ρητά ότι δεν αποδέχεται τη θέση,που της έδωσαν οι συνάδελφοί μας, επανήλθε μαζί με την Κ. Τζιόβα και αποδέχτηκε ρητά τον διορισμό της …

Σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη γνωμοδότηση της Νομικής μας Υπηρεσίας: «[22] Η από 07.06.2021 κοινή δήλωση των Λαμπρινής Κορομπέλη και Κατερίνας Τζιόβα περί μη αποδοχής της εκλογής, για την οποία δήλωση μη αποδοχής της εκλογής ο νόμος δεν απαιτεί αιτιολογία ούτε τη συνδέει με κάποιο λόγο, παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από τότε που εδόθη πολλώ δε μάλλον που με την υπ’ αριθ. 1860/2021 απόφαση δεν μεταβλήθηκε η προγενέστερη δημιουργηθείσα με το οικείο Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής νομική και πραγματική κατάσταση σχετικά με την κατανομή των εδρών. Συνεπώς, η δήλωση των Λαμπρινής Κορομπέλη και Κατερίνας Τζιόβα περί αποδοχής της εκλογής τους με την από 28.07.2021 κοινή επιστολή τους κρίνεται ότι είναι άνευ έννομης συνέπειας και η από 07.06.2021 δήλωσή τους περί μη αποδοχής της εκλογής τους παράγει τα έννομα αποτελέσματά της. Για το σχηματισμό της βούλησης που εκδηλώθηκε με τη δήλωση μη αποδοχής της εκλογής τους λήφθηκαν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά το χρόνο της δήλωσης και δεν θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη μεταγενέστερα γεγονότα και καταστάσεις. Μεταγενέστερα γεγονότα και καταστάσεις δεν θα μπορούσαν να επιδράσουν και να διαφοροποιήσουν την πραγματική ή νομική κατάσταση που υφίστατο κατά το χρόνο εκείνο της δήλωσης μη αποδοχής, διαφοροποιώντας τις μελλοντικές εξελίξεις στις οποίες ενδεχομένως οι κ.κ. Κορομπέλη και Τζιόβα απέβλεπαν. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η ανασφάλεια που θα επικρατούσε στη λειτουργία του Συλλόγου εάν θα μπορούσε κάποιος να ανακαλεί τη δήλωση του άρθρου 10 ΠΔ 36/1999 επικαλούμενος μελλοντικά γεγονότα που δεν υπήρχαν κατά το χρόνο της δήλωσης. Για τους λόγους αυτούς δεν θα μπορούσε να τύχουν εφαρμογής τα άρθρα 140, 141 και 143 ΑΚ.».

Έκτοτε και στον «πόλεμο αμφισβήτησης» του προσώπου του Προέδρου, τον οποίο διεξήγαγε η αντιπολίτευση, με όπλα της τις δημοσιεύσεις των απόψεών τους στον τύπο, τον εκφοβισμό και την απειλή των μελών του Δ.Σ. με αποστολή εξωδίκων, προκειμένου να αποδεχθούν απόψεις τους, οι οποίες όλες απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στη συνέχεια και ποινικοποιώντας τη συνδικαλιστική δραστηριότητα, η Λ. Κορομπέλη ισχυρίζεται ότι ζητούσε να καταλάβει τη θέση, από την οποία ρητά παραιτήθηκε αρχικά και εμπρόθεσμα και στη συνέχεια ρητά αποδέχθηκε όταν εκείνη έκρινε σκόπιμο. Με διάθεση παραπληροφόρησης δε, ισχυρίζεται ότι η απόφαση προκήρυξης των αρχαιρεσιών ελήφθη με πλειοψηφία 5 ψήφων επί συνόλω 13, αντί του ορθού 6 επί συνόλου9 παρισταμένων !!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντα στα πλαίσια του Νόμου και με τη συνδρομή της Νομικής μας Υπηρεσίας, για λόγους ορθής συγκρότησης του Δ.Σ., πρέπει να καλύψει τη θέση, από την οποία παραιτήθηκαν οι εκλεγείσες συνάδελφοι (Κορομπέλη, Τζιόβα) και για τον λόγο αυτό προκήρυξε τις αρχαιρεσίες της 09 και 10/01/2022. Αρχαιρεσίες τις οποίες η Λ. Κορομπέλη αφενός δεν τις αναγνωρίζει, τις θεωρεί παράνομες και για τις οποίες θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη – μας απειλεί -, πότε όμως όταν εκλεγεί ή σε περίπτωση μη εκλογής της ; και στις οποίες φυσικά συμμετέχει.

Συμμετέχει λοιπόν σε μια εκλογική διαδικασία, η οποία σύμφωνα με τα γραφόμενά της καθιστά τον Σύλλογο «περίγελο», θέλοντας με τη συμμετοχή και πιθανή εκλογή της να ξορκίσει «το παλιό και οπισθοδρομικό και να ξεφορτώσει το Σύλλογο από τα βαρίδια» …, θεωρώντας ότι κάποιος διαπράττει εις βάρος της «εκδικητικά λάθη» … Όλα τα ανωτέρω τα αφήνω ασχολίαστα και στην κρίση σας, δεν συνάδουν όμως με τίποτε, ούτε χαρακτηρίζουν κάποιον που έχει αίσθημα ευθύνης και ειλικρινές ενδιαφέρον.

Προς αποφυγή δε βεβιασμένων ή εσφαλμένων αποφάσεων, ενημερώνω ότι η ενασχόληση με τα κοινά του Συλλόγου μας, πέρα από διάθεση, όρεξη και εργασία, απαιτεί και την αφιέρωση αρκετού χρόνου, τον οποίο τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ., εξευρίσκουν εις βάρος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής. Δυστυχώς, μόνο η θετική παρουσία και ο λίγος, όντως, ελεύθερος χρόνος, δεν αρκούν.

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας

Θ. Χαλκίδης