Έναρξη ισχύος διατυπώσεων αρθ. 5 του Ν.2308-1995 στον προκαποδιστριακό Δήμο Μεγαρέων και στην κοινότητα Οινόης.