ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17-1-2022 – Πρόσκληση για συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή Συμβούλου την Κυριακή 23η και τη Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022 με ηλεκτρονικά μέσα

Θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στην επαναληπτική εκλογή Συμβούλου την Κυριακή 23η και τη Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022 με ηλεκτρονικά μέσα»

Σε εκτέλεση των από 1.12.2021 και 15.12.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, διενεργήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα, την Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) Συμβούλου στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίουμε την επωνυμία «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών –  Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου», με υποψηφίους, κατά αλφαβητικά σειρά, τον κ. Ελευθέριο Γιαννόπουλο και την κα Λαμπρινή Κορομπέλη, κατά τα οριζόμενα των διατάξεων του Π.Δ. 36/1999 και Ν. 2830/2000.

Σύμφωνα με το από 10.1.2022 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τις ανωτέρω  αρχαιρεσίες της Κυριακής 9ης και Δευτέρας 10ης Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή Συμβούλου, επί 1.381 μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου ψήφισαν 464. Συνεπώς, επειδή δεν προσήλθε ο απαιτούμενος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 7 Π.Δ. 36/1999, αριθμός εκλογέων, ήτοι το μισό συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, η εκλογή επαναλαμβάνεται την Κυριακή 23η και τη Δευτέρα 24η Ιανουαρίου 2022 , δυνάμει της παρ. 2 του άρθρ. 7 Π.Δ. 36/1999 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρ.104 Ν. 2830/2000.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 1 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 κοινής απόφασης των συναρμοδίων Υπουργών, με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 67), «6. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α της παρ. 1, καθώς και το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10), εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη στην παρούσα.».

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρ. 7 Π.Δ.  36/1999, καλεί τα μέλη του την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 από 7:00 έως 19:00 να λάβουν μέρος στις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) Συμβούλου, με υποψηφίους, κατά αλφαβητικά σειρά, τον κ. Ελευθέριο Γιαννόπουλο και την κα Λαμπρινή Κορομπέλη, ψηφιακά με τη χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ/GRNET https://grnet.gr/), που αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://mindigital.gr/#), με την ίδια διαδικασία που έλαβε χώρα κατά τις εκλογές 9ης και 10ης Ιανουαρίου.

Επισημαίνεται ότι, ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή στις εκλογές θα αποσταλεί στο email που έχετε δηλώσει στο Σύλλογο από τον Zeus Elections και όχι από το Σύλλογο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας