Ανακοίνωση για ηλεκτρονική εφαρμογή της σύστασης των ΥΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν των οριζομένων στην υποπαράγραφο ΣΤ22 «Εξαιρέσεις από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων»:

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/186 (Α΄ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.», της παραγράφου ΣΤ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», σας ενημερώνουμε ότι έχει προσαρμοστεί με τις ως άνω διατάξεις, η ηλεκτρονική εφαρμογή της Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση των εταιρειών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης