Εγκύκλιος Συντονιστικής 9η- Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου Κυρωμένου Δασικού Χάρτη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Π.Ε Δράμας

ΘΕΜΑ: «Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου/ Κυρωμένου Δασικού Χάρτη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Π.Ε Δράμας (66 συνολικά) λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την με ΑΠ 12849/17.01.2022 Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου / Κυρωμένου Δασικού Χάρτη Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε. Δράμας (66 συνολικά) της Διεύθυνσης Δασών Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΩΥΡ1ΟΡ1Υ-ΜΒΗ) λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της υπ’ αριθ. 153394/919/12.04.2017 απόφασης (Β΄1366) του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό, προσδιορισμό, τρόπο και διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας