Ανακοίνωση για δημοσίευση του Ν.4254/2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν.4254/2014 ΦΕΚ Α΄ 85/7-4-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.», τον οποίο και σας κοινοποιούμε συνημμένα.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατή η σύνταξη συμβολαίου με επαχθή αιτία, που υπάγεται στη φορολογία υπεραξίας κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου, πριν την έκδοση της οικείας Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα εκδοθεί κατά ρητή εξουσιοδότηση του δημοσιευθέντος νόμου και είναι απαραίτητη για την εκτέλεσή του.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης